ผลงานนักเรียน

การแข่งขันโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน 
วันที่ 1 - 2 กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

นักเรียน ม.5/1-8 ส่งผลโครงงานขึ้นนำเสนอบนเว็บ

ไฟล์แผ่นพับที่ส่งเปลี่ยนชื่อตามแบบนี้คือ "prj12345.pdf"

(ทุกกลุ่มชื่อไฟล์ขึ้นด้วย  prj ตามด้วยเลขประจำตัวของหัวหน้ากลุ่ม )

ถ้าในแผ่นพับมีบทคัดย่ออยู่ครบแล้ว ก็ไม่ต้องส่งบทคักย่อ ( abt12345.pdf )


โครงงานวิทยาศาสตร์  นักเรียนระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2559 


-  ผลงานที่ได้รับรางวัล

  ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน เวลา หมายเหตุ
 - โครงงาน "การศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการสกัดอินนูลินจากแก่นตะวัน "  
 -นายภัทรพล   เอนกธรรมากุล  
 -น.ส.ณชญาดา  พลศรีลา        
 -นายณัฐพงศ์  อินกาสุข          
- ส.ค. 59รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
สาขาวิชาเคมี 
 
ผลการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 - โครงงาน "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยในการยับยั้งเชื้อรา Candida albican ในช่องปาก" -น.ส.กรวชิร    ไม้จันทร์      
 -นายชินพัฒน์       เขียวแก้ว 
 -นายแรกขวัญ       ผลธัญญา  
- ส.ค. 59รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    
  -   โครงงาน  " การศึกษาประสิทธิภาพในการล้างเมทโธมิลตกค้างในถั่วฝักยาวของสารสกัดรางจึดเข้มข้น  -นางสาวธนัญญา  ชีวันพิศาลนุกูล - ส.ค. 58- รางวัลชนะเลิศ
 -   โครงงาน  " การศึกษาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโต ของเชื้อรา Colletotricham gloeasporioider ที่ก่อให้เกิดโรค Anthracnose ในพริกชี้ฟ้า -นางสาวนงณภัส   ชนินทรวิโรจน์ส.ค. 58- รางวัลรองชนะเลิศ 
   ลำดับที่ 1
 - โครงงาน  " การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้ง แบคทีเรีย Stephylococcus aureus ด้วยสารสกัดจากพืชวงศ์ Pireraceae "-นางสาวศิลป์สุภา   ชื่นเพ็ชร
-นายเกียรติศักดิ์    เกียรติขจรกุล
-นายสิทธิพันธ์   สิทธิศักดิ์
ส.ค. 58- รางวัลรองชนะเลิศ 
   ลำดับที่ 2
 - โครงงาน  " การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย       Staphylococcus aureus จากสารสกัดหยาบจากพืชวงศ์ Piperaceae"-นายเกียรติศักดิ์  เกียรติขจรกุล 
-นายสิทธิพันธ์  สิทธิศักดิ์
-น.ส.ศิลป์สุภา  ชื่นเพชร
-27-28 ส.ค. 2558 -  เหรียญทอง 
    สาขาชีววิทยา
  - โครงงาน "การศึกษาความสามารถในการดูดซับฟอสเฟต
จากเปลือกหอยแครง"
-นางสาวชญาภรณ์  ตันติธรรม
-นางสาวนัทธมน  ประโจทานัง
-นางสาวภัทรจาริน  กิตติสารพงษ์
 -27-28 ส.ค. 2558 -  เหรียญเงิน  
    สาขาเคมี 
- โครงงาน "การศึกษาปรากฏการณ์การเกิดวงแสง"-นางสาวชญานิษฐ์  โสภณพิเชฐ
-นางสาวธวัลยา ประภาศิริกุล
-นางสาวสุมิตรา อัมพะลพ
-27-28 ส.ค. 2558-  เหรียญทองแดง         สาขาวิชาฟิสิกส์
- โครงงาน "การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ฟิสิกส์น่ารู้ในชีวิตประจำวัน ด้วยเทคนิค AR "-นายกษิดิศ   ชุณหชัชวาลกุล
-นายคณาธิป  รุ่งเจริญทอง
-นายนฤเบศร   เกตุถิน
-27-28 ส.ค. 2558- เหรียญทองแดง
  สาขาคอมพิวเตอร์ 
    
    
    


 การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ และกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนหอวัง
การนำเสนอโครงงานนักเรียน
โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 4  ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กย 57


 

                                                      การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1620664971521900&set=a.1620656551522742.1073741887.100007352387179&type=3&l=5eb2284c16&theater


 โครงงานวิทยาศาสตร์  นักเรียนระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2558

 - ดูรายชื่อ 

 
  
  


ครูสุพจน์

 

ตรวจให้คะแนน    ;   file รายชื่อผู้ส่งผลงานแล้ว(23กพ59)      2.  เอกสารรายงานฉบับเต็ม โดยแยกเป็น 2 ชนิดไฟล์ ( pdf file  กับ doc file ) 
แล้ว Zip File เป็นไฟล์เดียวกัน ตั้งชื่อ เป็น "Pxxxxx"  xxxxx = เลขประจำตัง 5 หลักของหัวหน้าทีม
เช่น หัวหน้าทีมมีเลขประจำตัว "12345 " ชื่อไฟล์จะเป็น  "p12345.zip"   p = project 
      3.  ส่ง Zip File  จากข้อ 2  โดย Upload  ขึ้นไปในแบบฟอร์มนี้ที่ "เอกสาร-รายงาน"