ข่าวสารนักเรียน

 
ห้องเรียนออนไลน์


   ห้องเรียน ม.ต้น

ชั้น  วิชา  ห้อง ครูผู้สอน  link ห้องเรียน ItuneU
ม.1     
ม.2- ว 20217 เชื้อเพลิง
เพื่อการคมนาคม
ม.2/14
  -15
 - นายวรพงค์  อินทะจักร- เข้าห้องเรียน 
ม.2- ว 20206  เสริมฟิสิกส์ 2ม.5/9
-ม.5/16
นายสุพจน์     ชุณหะเพศย์- เข้าห้องเรียน
ม.3 -แรงและ
การเคลื่อนที่
ม.3/1,4 
8,10,12
 - นายพีรพงศ์   คงขำ-เข้าห้องเรียน 

   ห้องเรียน ม.ปลาย
ชั้น  วิชา  ห้อง ครูผู้สอนlink เข้าห้องรหัส Google      ItuneU
ม.4-เทคนิคปฏิบัติการฟิสิกส์2  ม.4/3
- ม.4/5
 -นายสุพจน์  ชุณหะเพศย์ห้องเรียน  
 ม.4-  ศึกษาค้นคว้า ม.4/3-นางนาราพรรธน์  บุญเวียง
- นายสุพจน์  ชุณหะเพศย์
 - ห้องเรียน z8exxpd 
 ม.4-  ศึกษาค้นคว้า ม.4/4 - นายชัยพร   มิตรพิทักษ์
 - น.ส.จีรานันท์ อินทร์โพธิ์
 - ห้องเรียน  k7se8q 
 ม.4-  ศึกษาค้นคว้า IS ม.4/5-นายจิรพงษ์  สร้อยน้อย
-นางสาวลลิตา คำแก้ว
 - ห้องเรียน  
 ม.5 - สื่อสารและนำเสนอ ม. 5/3
ตารางเรียน
-นางนาราพรรธน์  บุญเวียง
- นายสุพจน์  ชุณหะเพศย์
 - ห้องเรียน d2xqa7 
ม.5- ว30113 การเคลื่อนที่
และแรงในธรรมชาติ
 ม.5/9   -ม.5/16- นายสุพจน์  ชุณหะเพศย์- ห้องเรียนoxzsk5k EDT-HMJ-WAH
ม.5 - เคมี 2 ม.5/1   -ม.5/9-นางบุญเรือน ชุณหะเพศย์ห้องเรียน  
 ม.5- เคมี 3 (ว 30223) ม.5/3
 ม.5/4
 ม.5/5
นางดาวัลย์  เสริมบุญสุขห้องเรียน 3
ห้องเรียน 4
ห้องเรียน 5
t0wxmg
r5xdgb1
nkcgp8
 
ม.6การดุลสมการรีดอกซ์ในสารละลายกรด
 ม.6/1   - ม.6/8
-นายจิรพงษ์  สร้อยน้อย- ห้องเรียน ,   หนังสือ - 
ม.6- ว 30115  พลังงานม.6/9  
-ม.6/16
- นายสุพจน์  ชุณหะเพศย์
นางสิริกานดา   พุฒตาล
นายพีรพงศ์       คงขำ
- ห้องเรียน - 


 
  -    ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 


ข่าวเก่า-
ข่าวเก่า-ข่าวเก่า-ข่าวเก่า-ข่าวเก่า-ข่าวเก่า

ตารางสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2/2560

ตารางเรียน 2/2559
ม.1    ;    ม.2    ;    ม.3    ;    ม.4    ;    ม.5    ;    ม.6

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/ 2557
   สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้อง 423  คลิกอ่านรายละเอียด(เอกสาร 6.5 Mb)
     รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น. ( ม 1 - ม. 3 )
    นักเรียน ม.5/9 - ม.5/12 ที่มี Username(gmail) ที่ใช้นำเสนองานในเว็บได้ จะต้อง Sign in สำเร็จจึงจะเข้าทำข้อสอบได้


-   สมัครเรียนพิเศษเพื่อเข้าร่วมโครงการ สอวน.  ( ปิดรับสมัครแล้ว )
      วิชา ฟิสิกส์  ,  เคมี   และ ชีววิทยา    รับเฉพาะนักเรียน ม.4 - ม.6     วิชาดาราศาสตร์ รับนักเรียน ม.3 - ม.6
  
Subpages (1): POSN
Comments