คิดถึงครู

ใครเป็นใครในกลุ่มสาระการเรียรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
        คุณครูในกลุ่มสาระ สามารถแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลด้วยตัวเองได้
  สมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนรูป ต้องเปลี่ยนขนาดภาพให้มีความกว้าง 150 pixel (ความสูงเป็นไปตามโปรแกรมเปลี่ยนขนาดภาพ) ชนิดของภาพเป็น  .jpg

 
นางบุญเรือน    ชุณหะเพศย์
ครูอี๊ด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษา  
  
กศ.บ. (วิทย์-เคมี)  มศว.  บางเขน
  ศศ.ม.  (การสอนวิทยาศาสตร์) 
              ม.เกษตรศาสตร์


 วิชาที่สอน   เคมี ม. 5

 ผลงานวิชาการ
 
 Address   :  16/9   โรงเรียนหอวัง
                            แขวงจตุจักร
                            เขตจตุจักร
                             กรุงเทพ   10900
                                    
   Email  :  boonruen.bc@gmail.com
                     boonruen@horwang.ac.th

  TEL  :   02-5126000   ต่อ  424
 นางดาวัลย์      เสริมบุญสุข
      

วุฒิการศึกษา   
  กศ.บ. (เคมี) มศว.บางแสน
  ศษ.ม. ม.รามคำแหง
 

วิชาที่สอน  เคมี ม.5

 ผลงานวิชาการ


 Address   :  รามอินทรา 34 บางเขน กทม.


 Email  :  dawan99.ds@gmail.com
                   dawan_serm@yahoo.com
                   dawan@horwang.ac.th 
 
 TEL  :  02-5126000   ต่อ  425

 นายสุพจน์      ชุณหะเพศย์
        
 


วุฒิการศึกษา   วท.บ.  ม.รามคำแหง
  (วิชาเอก ฟิสิกส์  วิชาโท  คณิตศาสตร์)
วิชาที่สอน   ฟิสิกส์พื้นฐาน  ม.5 - ม.6 

      เทคนิกปฏิบัติการ  ม.4

 ผลงานวิชาการ
 
 Address   :   361/40   พหลโยธิน 55 
                            แขวงนุสาวรีย์
                            เขตบางเขน
                            กรุงเทพ  10220

       Email  :  supod@hotmail.com

 
           TEL  :  02-5126000   ต่อ  424
 
นางเกศแก้ว   แก้วบัวรบัติ
ครูติวติ้ว
       

  วุฒิการศึกษา  
  วท.ม. (เคมีชีวภาพ) มศว.ประสานมิตร

 วิชาที่สอน  เคมี ม.6

 Address   :  เกียกกาย    Email  : ketkaew@horwang.ac.th

 
   TEL  :  .......................................
 
นายวีระเดช     คำถาวร
ครูเด่น
       

วุฒิการศึกษา 
  วท.บ. (ชีววิทยา)       ม.ขอนแก่น

  พระครู      พระ"กตภิญโญ"


 วิชาที่สอน  ชีววิทยา ม.6
 

 Address   :  .......................................  Email  :  weeradet@horwang.ac.th
 
  TEL  :  .......................................

  นางสาวเรณู     เบ้าวรรณ
ครูเร
 


 
วุฒิการศึกษา 
  ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)


 วิชาที่สอน  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1


 ผลงานวิชาการ
 
 Address   :  16/9   โรงเรียนหอวัง
                            แขวงจตุจักร
                            เขตจตุจักร
                             กรุงเทพ   10900

  Email  :  raymiko14@gmail.com
                      raynoo@horwang.ac.th

 
          TEL  :  087-8529863
 
นางสาวอังคณา       ปัทมพงศา 
ครูนุ่น
   

 วุฒิการศึกษา  
  วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาที่สอน ชีววิทยา ม.5, ชีววิทยา ม.6
 ผลงานวิชาการ
 

 Address   :  113/74 ม.2 ซ.ละออทิพย์  ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210


      Email  :  nunun24@hotmail.com
                    aungkana@horwang.ac.th
 
          TEL  :  02-5126000   ต่อ  421

 นางสาววิจิตรา    กูลหกูล
ครูอ้อม
       
 
 วุฒิการศึกษา
 
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 กศ.ม.(บริหารและการจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 วิชาที่สอน  ฟิสิกส์ ม.5
 

 Address   :  16/9   โรงเรียนหอวัง
                            แขวงจตุจักร
                            เขตจตุจักร
                             กรุงเทพ   10900

      Email  :  wijitta@horwang.ac.th

 
          TEL  :  02-5126000   ต่อ  525

 นางสาวปฏิญญา     กาลายศ
ครูแนน
  


 
วิชาเอก   เคมี


 วุฒิการศึกษา     วทบ. ลาดกระบัง
ศศ.ม.  ม.เกษตรศาสตร์


 วิชาที่สอน เคมี ม.4
 

 Address   : ลาดพร้าว ซอย 1


      Email  : nancy_hw1@hotmail.co.th
                    nancy@horwang.ac.th


          TEL  :  081-5040878

 นางสาวจุฬาภรณ์     ทองสีนุช
ครูเจี๊ยบ
       


  
วิชาเอก   การสอนวิทยาศาสตร์


 วุฒิการศึกษา   ศศ.ม.   ม.เกษตรศาสตร์


 วิชาที่สอน วิทยาศาสตร์ ม .3
 

 Address   :  ซ.พหลโยธิน59  สะพานใหม่


      Email  : jeab-two@msn.com
            chulaporn@horwang.ac.th

 
          TEL  :  089-9815572
 
นางสาวทิพวรรณ     พวงมาลัย
ครูป๋อง
         
วิชาเอก   ชีววิทยา


 วุฒิการศึกษา


วิชาที่สอน   ชีววิทยา  ม.4
 

 Address   :  พหลโยธิน 24  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
                            กทม 10900


 Email  : tipawanhw@horwang.ac.th

 
          TEL  :  .......................................
 
นางสาวน้ำฝน    ศรีนวล
ครูฝน
       

 
วิชาเอก   ชีววิทยา


 วุฒิการศึกษา  วท.บ.  ม.ขอนแก่น


 วิชาที่สอน    ชีววิทยา ม.5 , วิทยาศาสตร์  ม.1
IS 2 การสื่อสารและการนำเสนอ
 

  Address   :  ลาดพร้าว ซอย 1      Email  :    fonrin_za@hotmail.com 
                            krufon@horwang.ac.th
 
          TEL  :      086-2515734 
 
นางสาวทัศนีย์     สินธุ์เกษมสุข
ครูนุ่น
         
วิชาเอก   


 วุฒิการศึกษา


 วิชาที่สอน วิทยาศาสตร์  ม.2
 

 Address   :  ....................................... Email: nune.sinsuk@horwang.ac.th

 
          TEL  :  .......................................
 
นายวรพงค์    อินทะจักร  
ครูไท
        


วิชาเอก  การสอนวิทยาศาสตร์ " เคมี "


 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต


 วิชาที่สอน  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2
            โครงงานวิทยาศาสตร์  
 

   Address   :  เกษตรศาสตร์


  Email  :  worapong2529@gmail.com
               worapong@horwang.ac.th
 
          TEL  :  02-5126000   ต่อ  424
 

นางสาววัลภา      พูลสุข
ครูอิ๋ว


  วิชาเอก   การสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)


 วุฒิการศึกษา   ศษ.บ.       ม.เกษตรศาสตร์


 วิชาที่สอน ฟิสิกส์ ม.5 
 

 Address   :  ลาดพร้าว


      Email  :  naling_aew@hotmail.com
                        aew@horwang.ac.th
            
 
          TEL  :  ......................................

 นายปิยพงษ์    กระเวณกิจ
ครูต้น
        


 
วิชาเอก   ฟิสิกส์
 

 วุฒิการศึกษา    ศษ.บ.      ม.เกษตร   บางเขน


วิชาที่สอน  ฟิสิกส์ ม.6 
 

     Address   :  ลาดกระบัง   Email  : piyapong@horwang.ac.th

 
          TEL  :  .......................................

 นายชัยพร   มิตรพิทักษ์
ครูแจ้

  วิชาเอก   เคมี
 วุฒิการศึกษา   วท.บ.  เคมี
           ศศ.ม  การบริหารการศึกษา 

วิชาที่สอน         เสริมเคมี     ม.1 
                              เคมีพื้นฐาน   ม.5
   
ผลงานวิชาการ
 
 Address   :  16/9 ซอยวิภาวดีรังสิต28
                        แขวงจตุจักร    เขตจตุจักร
                        กรุงเทพมหานคร  10900

 Email  : Chaiyaporn@HOrwang.ac.th

 
          TEL  :  02-2512-6000


 นายจิรพงษ์     สร้อยน้อย
ครูโอ้

   
วุฒิการศึกษา  
 
วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 M.S. (Science Education)
           National Tsing Hua University,
           Taiwan, ROC


  วิชาที่สอน   เคมี    ม.6 
 

 Address   :  ห้อง 424 อาคาร 4 
                         16/9 ซอยวิภาวดีรังสิต 28
                        แขวงจตุจักร    เขตจตุจักร
                        กรุงเทพมหานคร  10900

 Email : jirapong.oh@horwang.ac.th

 
 TEL  :  0-2512-6000 ต่อ 424
 
นางสาวสุธารี         คำจีนศรี
ครูฟ้า
        


 
วิชาเอก   ฟิสิกส์


 วุฒิการศึกษา    

  วิชาที่สอน   โลกดาราศาสตร์
 

 Address   :  รามคำแหง  Email  :  sutharee.k@horwang.ac.th

 
          TEL  :  .......................................

 
https://drive.google.com/file/d/0B1sr57H_tFDpLW8xTVlUWUtFT00/view?usp=sharing
นายอธิวัฒน์         สิมบุตร
ครูอาร์ม    


 วิชาเอก ชีววิทยา


 วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  วิชาที่สอน วิทยาศาสตร์ ม.1
 
 Address   : 291/267 ถนนเทิดราชัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210      Email  :  ambipercar@hotmail.com

                          athiwat@horwang.ac.th
  
        TEL  : 
 
https://drive.google.com/a/horwang.ac.th/file/d/0B1sr57H_tFDpc2ozUG13RVMzcXc/view?usp=sharing
นายพีรพงศ์       คงขำ
ครูเอก       ภาพ 19 พ.ค. 60


 วิชาเอก เคมี


 วุฒิการศึกษา  วศ.บ.(เคมี)
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  วิชาที่สอน พลังงาน ม.6
                       วิทยาศาสตร์ ม.3
 
 Address   : 291/267 ถนนเทิดราชัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210


 Email : pheeraphong@horwang.ac.th

 
          TEL  :  0830218705
 นางสิริกานดา    พุฒตาล
ครูอุ๋ย

 วิชาเอก   ฟิสิกส์

 วุฒิการศึกษา  วท.บ. (ฟิสิกส์)
                              บริหารการศึกษา บศ.ม.


  วิชาที่สอน  ฟิสิกส์ ม.6
                        วิทย์เพิ่มเติม ม.2

  ผลงานวิชาการ
 
 Address   :   2/317  ถนนพหลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย์
   เขตบางเขน    กทม.  10220

      Email  :  sirikandap@hotmail.com
            sirikanda.p@horwang.ac.th
           TEL  :  .094-5489095

     ย้ายมาจาก สตรีวิทยา ๒    1 ธันวาคม 2557
 นาสาวอบพวรรณ์     กายพันธ์
ครูตุ๊กตา
 
 วิชาเอก  ฟิสิกส์


 วุฒิการศึกษา  


  วิชาที่สอน
  Address   :   


      Email  :  obpawansci@gmail.com
               obpawan@horwang.ac.th

           TEL  :  .090-9949461

     เป็นอัตราจ้างจากสตรีวิทยา ๒  
     สอบบรรจุได้โรงเรียนหอวัง เมื่อ 16 มีนาคม 2558
 
https://drive.google.com/file/d/0B1sr57H_tFDpLXd4VkVYOXc0c00/view?usp=sharing
 นางสาวผกามาศ     สุขเมือง
ครูโบว์    ภาพ 18 พ.ค. 60
  
 วิชาเอก  ฟิสิกส์


 วุฒิการศึกษา  วท.บ.  (สควพ.)
 

  วิชาที่สอน 
   Address   :   งามวงศ์วาน 43


  Email  : bow_muyzuy@hotmail.com
                  pakamas142@gmail.com
              pakamas_bow@horwang.ac.th     

           TEL  :  084-9942928

     ย้ายมาจากโรงเรียนราชวินิต บางเขน  
     เมื่อวันที่  11  มิถุนายน 2558
 
https://drive.google.com/file/d/0B1sr57H_tFDpTDZYaEwzM2VLbkk/view?usp=sharing
             สิริวลี    มาเนียม
ครูแก้ว     ภาพ 18 พ.ค. 60
 
วิชาเอก
ชีววิทยา

วุฒิการศึกษา 

กศ.บ.ชีววิทยา
ศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิชาที่สอน
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ ม.2

 
Address   :  16/9 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร                           กทม. 10900

Email: gunman_hommy@hotmail.com             siriwalee.bio@horwang.ac.th

          TEL  :   094-9526598

     ย้ายมาจากโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
                         จ. ลพบุรี   (28 ก.ค. 2558)
เดือนเพ็ญ ถาวรศักดิ์
ครูกนก

 วิชาเอก ชีววิทยาประยุกต์


 วุฒิการศึกษา  วท.บ. (ชีววิทยา)


  วิชาที่สอน.  วิทยาศาสตร์ ม.1


 
Address   :  71/4  ต.รังนก. อ.สามง่าม
                     จ. พิจิตร. 66140

      Email  : sureemad@hotmail.com   
 
          TEL  :   097-9208290

  
           
 
กุลรณี. อารีมิตร


วุฒิการศึกษา  
 กศ.ษ. (เคมี)
 กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา)  วิชาที่สอน วิทยาศาสตร์ ม.2

Address   :  436   รามอินทรา 61   แขวงท่าแร้ง
     เขตบางเขน. กทม.  10230
                     

      Email  :
 
          TEL  :   083-8309025

ย้ายมาจากโรงเรียนสารวิทยา  
     เมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน 2558
 
https://ff0bfd12-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/hwsci57/home/khidthung-khru/pi3.jpg?attachauth=ANoY7copYrKDnhsLNPNTwKFZKx_tKTVI4XJQ
ไชยา   พรมโส
 
วิชาเอก  เคมี


 วุฒิการศึกษา  


  วิชาที่สอน 
 
Address   :  ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
               

 Email  :   promso_pop@hotmail.com
            kruchaiya@horwang.ac.th

          TEL  :  080-1539248
      
       
ย้ายมาจากโรงเรียนเสิงสาง    ตำบลเสิงสาง
      อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
      เมื่อวันที่  3 พฤศจิกายน  2558
 
https://drive.google.com/a/horwang.ac.th/file/d/0B1sr57H_tFDpSVVtY1FhRUhVUXM/view?usp=sharing
นางนาราพรรธน์    บุญเวียง
ครูแอน
 

วุฒิการศึกษา  
 ค.บ. (
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
         ม.ราชภัฎพระนคร


  วิชาที่สอน  
   Address   :  204/284   ม.นันท์นรินทร์
                   ซ. 16     ต.หลักหก     อ.เมือง
                    จ.ปทุมธานี    12000

  Email  :   anngust@hotmail.co.th
                 narapat@horwang.ac.th
 
   TEL :    02-1909249
               061-8251991
     ย้ายมาจากโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
     เมื่อวันที่  10  มีนาคม 2559
 
นางสาวสุมิตรา     ส่งศรี
ครูฝน
 
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์


 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต


 วิชาที่สอน 
 
   Address   : 2-2/7 PM แมนชั่น ซ.52/2
              ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก  
             เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

   Email  :   krusumitra007@gmail.com
                  sumitra@horwang.ac.th
   TEL :    085-9094389
          เป็นอัตราจ้างจากโรงเรียนบางกะปิ
สอบบรรจุได้โรงเรียนหอวัง เมื่อ 24  มีนาคม 2559  

https://drive.google.com/file/d/0B1IwNCY0ghBHNFZ2aTljWmhldjg/view?usp=sharing
      นางสาวลลิตา   คำแก้ว
ครูจิ๊บ
 
 

วุฒิการศึกษา
 
วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ศษ.ม. ม.เกษตร  บางเขน

 วิชาที่สอน เคมี
  
   Address   : 139 ม.10 ต.บางปลากด อ.องครักษ์   จ.นครนายก 26120

   Email  :  llalitak@gmail.com
            lalita@horwang.ac.th
 
   TEL :    086-8494312
     
    
วันที่  13  กรกฏาคม  -  14 สิงหาคม  2559
    
     บรรจุเข้ารับราชการครู  วันที่  15  สิงหาคม 2559
 
 นายโฆษณพงศ์  โหมสันเทียะ
ครูแบงค์
 

  
วุฒิการศึกษา
 ค.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา


 วิชาที่สอน ฟิสิกส์

    Address   : 49/31 ม.8 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540

   Email  : kosanapong@horwang.ac.th
 
   TEL :   096-8609358 , 087-1081764

     
  บรรจุเข้ารับราชการครู
 วันที่  15  สิงหาคม 2559
    
  
  นายภุชงค์  พุแค
ครูเบียร์
 
 วิชาเอก  ชีววิทยา


 วุฒิการศึกษา กศ.บ การสอนชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
 

 วิชาที่สอน ชีววิทยา
  
   Address   : 75/4 ม.4 ต.หน้าพระลาน อเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

   Email  :  phuchong@horwang.ac.th
 
   TEL :   098-2947497


  บรรจุเข้ารับราชการครู   วันที่  15  สิงหาคม 2559
    
  
https://drive.google.com/a/horwang.ac.th/file/d/0B1sr57H_tFDpTzJORmtPMjNkLTA/view?usp=sharing
  นางสาวจีรานันท์  อินทร์โพธิ์
ครูเอื้อม

 วิชาเอก  ชีววิทยา


 วุฒิการศึกษา  กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 วิชาที่สอน ชีววิทยา
   
   Address   : 187 คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กทม. 10520

   Email  : jeranan@horwang.ac.th
 
   TEL :   0877313160


    บรรจุเข้ารับราชการครู  วันที่  15  สิงหาคม 2559

        นางสาวอารีรัตน์   สุริโย
ครูกิ๊บ


 วิชาเอก   - ชีววิทยา
 วุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ)
   เอกชีววิทยา
- ศึกษาศษสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม)
  เอกการสอนวิทยาศาสตร์

 วิชาที่สอน
- ชีววิทยา

     Address   : 107/1 หมู่3 ตำบลหนองกระเจ็ด
 อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

   Email:  giftzz_aree296@hotmail.com
             areerat@horwang.ac.th
   TEL : 0848933510 

    บรรจุเข้ารับราชการครู วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2560
 
https://drive.google.com/file/d/0B1sr57H_tFDpTWNWWlB1dnJGNUk/view?usp=sharing
        นางสาววิกานดา โยธี
ครูอ้อม     ภาพ 18 พ.ค. 60

  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป


 วุฒิการศึกษา
- ค.บ. วิทยาศาสตร์

 

 วิชาที่สอน
- วิทยาสาสตร์ ม. 2
 
Address   : 156 หมู่ 1 ตำบลสุขสัวัสดิ์             อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180

 Email  : wiganda_yothee@hotmail.com
             wiganda@horwang.ac.th


   TEL :   085-4900406


  บรรจุเข้ารับราชการครู วันที่ 31  มีนาคม 2560
 
https://drive.google.com/file/d/0B1sr57H_tFDpMVpQMDNRUDNaYjg/view?usp=sharing
   นางสาวเบญญาศิริ์   กุนที
ครูเจี๊ยบ      ภาพ 18 พ.ค. 60

 วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป


 วุฒิการศึกษา
- ค.บ.
 

 วิชาที่สอน
- วิทยาศาสตร์ ม.3
 Address   :120/2 หมู่ 16 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240

   Email  :catee168@gmail.com
                beayasi@horwang.ac.th


   TEL :   085-2158795


   บรรจุเข้ารับราชการครู วันที่ 31  มีนาคม 2560
 
https://drive.google.com/file/d/1vjxxM22i-bB-dR7T1VZXUBsoxqxmOt6_/view?usp=sharing
  นางสาวสุภาวดี    สอาดดิษฐ์                     ครู มิ้ม    ภาพ 10 ม.ค. 61

 วิชาเอก  วิทย์-ชีววิทยา


 วุฒิการศึกษา
 กศบ.
วิทย์-ชีววิทยา  มศว ประสานมิตร
 

 วิชาที่สอน โลก-ดาราศาสตร์ ม.6

 Address   :  62/2 หมู่ 1  ต.เขาสามยอด  อ.เมือง
จ.ลพบุรี   15000

   Email  : suphawadee@horwang.ac.th
 
   TEL :   095-4898221

   บรรจุเข้ารับราชการครู วันที่   29 ธันวาคม  2560