KUMAR'S DRIVING LOG BOOKS 

Ladakh, Aug 2011

Bombay-Ahmedabad-Udaipur-Jaipur-Delhi-Ambala-Chail-Rampur-Chitkul-Kalpa-Tabo-Kaza-Pin Valley-Komik-Tashi Ganga-Kunzum la-Gramphoo-Keylong-Jispa-Sarchu-Pang-Upshi-Leh-Khaltse-Batalik-Kargil-Rangdum-Padum-Rangdum-Kargil-Mulbek-Lamayuru-Leh-Khardung la-Diskit-Hunder-Turtuk-Hunder-Diskit-Wari la-Pangong-Merak-Chushul-Tsaga-Loma-Hanle-Loma-Nyoma-Tso Moriri-Tso Kar-Debring-Pang-Sarchu-Keylong-Udeypur-Tindi-Khillar-Sach Pass-Chamba-Dalhousie-Pathankot-Amritsar-Bhatinda-Hanumangarh-Sardarshahr-Kishangarh-Bhilwara-Udaipur-Ahmedabad-Baroda-Surat-Bombay


Comments