Velkommen

Dette nettstedet er ment som en presentasjon en del Web 2.0 verktøy som kan brukes i forbindelse med undervisningen på Haugaland vgs.  Men sidene er selfølgelig åpen til alle som ønsker å bruke IKT i klasserommet - uansett trinn.


Hva så er Web 2.0?
Linda Therese Førnes skriver i hennes blogg "Web 2.0 åpner for kollektiv læring, hvor deltakerne lærer og skaper i samspill med hverandre. Elevene kan med IKT og Web 2.0 lære på nye måter. Kollektive læreprosesser fremmer både sosial og språklig læring og gir elevene muligheter til å være kreative og produserende. Elevene gis større frihet og fleksibilitet i forhold til innhold, tid og sted for læring. Læringen vil dermed bedre kunne tilpasses den enkelte elev. Ved å involvere seg med andre, presentere arbeid, gi og motta tilbakemeldinger, vil elevene i tillegg til faglig kunnskap få trening både i sosiale og språklige fredigheter, som i å lytte og kommunisere sine synspunkter, ved å argumentere og begrunne".

”To hoder er bedre enn ett!” Tenk da hva tre, fire eller enda flere hoder kan få til sammen….


For å kunne utnytte web 2.0 på en god måte, må lærerne har kjennskap til og føle seg komfortable med bruk av slike tjenester. For å lykkes må skolen være en lærende organisasjon, hvor kollegiet deler kunnskap, erfaringer og gode eksempler med hverandre. Den viktigste læringen i en organisasjon skjer i det daglige, hvor læringen foregår i sosiale relasjoner mellom kollegaer. Det blir således viktig å skape en god kultur for deling. Pedagogisk bruk av IKT må få fokus på alle plan fra ledelsen og ned. Det selvfølgelig også en forutsetning at skolen har et velfungerende nettverk og har elev PC´er tilgjengelig for elevene. Det må legges økt fokus på klasseledelse, kilde kritikk og etiske holdninger til hva som publiseres på nettet. Tanker rundt web 2.0 er i tråd med et sosiokulturelt læringsperspektiv, hvor læring er en sosial prosess hvor individet lærer i samspill med omgivelsene.