Projectplan

Jubileum editie i.v.m. 12,5 jarig bestaan

Vastgesteld / bijgewerkt op : 23-11-2016

Aanspreekpunt : Ed Jensen

1. Inleiding

Het Rabo-Coöperatiefonds stelt een bedrag van totaal 50.000 euro beschikbaar in 2016 voor instellingen, stichtingen of verenigingen met goede ideeën voor uitvoering van een project, waarvoor eigen middelen ontoereikend zijn.

De Historische Vereniging heeft een voorstel ingediend voor het uitbrengen van een jubileum (12,5 jarig bestaan) editie in eerste helft van 2017.

2. Doelstelling

Doel is minder om de circa 400 leden te voorzien van (wederom) een jubileumuitgave met voor hen wellicht wat bekend nieuws, maar ook en vooral om de naamsbekendheid en doelstellingen van de Historische Vereniging en Berkel en Rodenrijs verder te vergroten (door een uitgave met diverse historische stukken tekst, oude foto's en toelichtende verhalen) door 600 stuks van de jubileumeditie beschikbaar te stellen aan de bewoners van Berkel en Rodenrijs via de boekhandels en/of eigen stands op braderie enz.

3. Financiering

Het voorgenomen project bevat het drukken en verspreiden van een jubileumeditie met een inhoud van 40 pagina's, in kleurendruk, met een oplage van 1.000 stuks. De kosten hiervan zijn (ruw) geraamd op circa 2.000 euro.

Op 31 oktober werd de donatie bekend gemaakt door de Rabobank, deze bedraagt 1.000 euro.

Voor de duidelijkheid : slechts de helft van het aangevraagde bedrag.

4. Uitvoering

Nu de financiering slechts de helft bedraagt van het geschatte bedrag zijn er een aantal mogelijkheden :

  1. Naast de bijdrage van de Rabo van 1.000 euro draagt de HV uit eigen middelen ook een bedrag bij van 1.000 euro

  2. De oplage (voorgenomen 1.000 stuks van 40 pagina's) wordt evenredig verminderd naar 500 stuks

  3. Oplage blijft 1.000 stuks maar inhoud (voorgenomen 40 pagina's) wordt evenredig verminderd (naar 32 pagina's)

  4. De oplage wordt 800 stuks waarvan 400 stuks zijn bestemd voor leden. Van de overige 400 stuks worden er 300 stuks via de 3 boekwinkels (Primera, van Atten, Janneke, ieder 100 stuks) te koop aangeboden voor 2,50 (waarvan 1,50 euro voor boekwinkel en 1,00 euro voor HV hetgeen een opbrengst voor HV genereert van max. 300 euro ). De overige 100 stuks (plus later onverkocht deel van boekwinkels) is voor gratis? uitdelen tijdens braderie, fietstochten, andere evenementen.

Met uitvoering 4. wordt 2 doelen bereikt. Ten eerste zal, indien het boekwerkje gratis wordt neergelegd/uitgedeeld, iedereen (met of zonder interesse) dit meepakken. Met een zeer gering verkoopbedrag (2,50) zullen alleen de meer geïnteresseerden dit doen en is er tevens een motivatie (1,50 euro per stuk) voor de boekhandelaar. Ten tweede wordt bereikt dat er aanvullende financiering binnenkomt om de kosten te dekken, namelijk een bedrag tussen de 0 euro (indien geen enkel boekje wordt verkocht) tot maximaal 300 euro (als alle boekjes in toekomst worden verkocht).

5. Aanpak

Er kan, onafhankelijk van besluit welke uitvoering wordt gekozen, gestart worden met een concept opstelling/uitvoering van de jubileumeditie met 40 pagina's.

De coördinatie en invulling hiervan geschiedt door de eindredacteur van Het Lint in 2017 (Ed Jensen).

Echter de inhoud wordt vooral medebepaald door leden en bestuur, waarna het bestuur beslist.

6. Jubileumeditie

Het boekwerkje zal op het voorblad, naast een pakkende foto, de naam te zien geven van de Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs, met een pakkende subtekst (bijv. ... een terugblik in de historie voor de hedendaagse inwoners).

Op het voorblad zou niet vermeld moeten worden het 12,5 jarig bestaan, want anders kan het boekwerkje volgende jaren niet meer worden verkocht/uitgedeeld. Deze 12,5 jarig bestaan-melding kan plaatsvinden op de binnenzijde.

De jubileumeditie (zie 2. Doelstelling) is voornamelijk bedoeld om bewoners van Berkel en Rodenrijs die niet of nauwelijks bekend zijn met enerzijds de Historische Vereniging en anderzijds de historie van Berkel en Rodenrijs te informeren.

Omslag

  • Voorblad omslag : oude foto en naam Historische Vereniging, plus evt. aanvullende tekst

  • Binnenzijde voorblad omslag : ?

  • Binnenzijde achterblad omslag : de advertentie van Hoofbosch

  • Achterzijde omslag : 2 oude foto's Raiffeisenbank / Boerenleenbank (i.v.m. sponsor Rabo)

MOGELIJKHEID 1 :

Concept-inhoud van de jubileumeditie, bestaande uit een mengeling van vooral verhalen en oude foto's:

  • Voorwoord / inleiding (door voorzitter) 1,0

  • Nostalgisch verhaal (bewerken van grond, jaren '50) (door Ed Jensen) 2,0

  • Archeologische vondsten en vindplaatsen in Berkel en Rodenrijs (door Ron Tousain ?) 4,0

  • Nostalgische foto's (bakkers van weleer .....) (door Ed Jensen) 1,0

  • Advertentiepagina 3 adverteerders 1,0

  • Cultuurhistorische omgeving (door Cees van der Burg) 4,0

  • Nostalgische foto's (melkboeren van weleer.....) (door Ed Jensen) 1,0

  • Naam-achtergronden van wijken, straten (door o.a. Cees van der Burg) 3,0

  • Nostalgische foto's (groenteboeren van weleer ....) (door Ed Jensen) 1,0

  • Middenpagina met advertentie van sponsors van onze kleurendruk 2,0

  • Verhaal over ...............? 4,0

  • Nostalgische foto's (vrachtrijders van weleer.....) (door Ed Jensen) 1,0

  • Verhaal over ................? 4,0

  • Nostalgisch verhaal (de Paaskoe, jaren '50) (door Ed Jensen) 2,0

  • Verhaal over ................? 2,0

  • Advertentiepagina 2 adverteerders 1,0

  • Nostalgische foto's (gemeentehuizen van weleer ....18e eeuw tot nu) (door Ed Jensen) 2,0

  • Verhaal over .................? 4,0

  • TOTAAL AANTAL PAGINA'S 40,0

Er zijn, tussen de historische verhalen en terugblikken in, pagina's (1,0) ingepland om niet alleen veel tekst te hebben maar ook enkele foto-terugblikken. Hierbij zijn een aantal onderwerpen aangegeven. Deze kunnen worden aangevuld of vervangen door andere onderwerpen van weleer .....: jongerencentra, kerken, molens, scholen, speeltuinen, stations, tolheffingen, zwembaden enz.

MOGELIJKHEID 2 :

Concept-inhoud van de jubileumeditie, bestaande uit een rode draad van teksten en foto's van die straten en plaatsen waar nu het (nieuwe) winkelcentrum is/komt. Dan hebben we direct een belangrijk en belangwekkend thema!

  • Oude foto's met teksten van Kerksingel (met ook een enkele hedendaagse foto)

  • Oude foto's met teksten van Kerkstraat (met ook een enkele hedendaagse foto)

  • Oude foto's met teksten van Herenstraat (met ook een enkele hedendaagse foto)

  • Oude foto's met teksten van Nieuwstraat (met ook een enkele hedendaagse foto)

  • Oude foto's met teksten van Achterom (met ook een enkele hedendaagse foto)

  • Oude foto's met teksten van Westersingel (met ook een impressie van nieuwe winkelcentrum).

  • Geheel afgewisseld met enkele korte stukken tekst over Historische Vereniging

  • Geheel afgewisseld met enkele korte stukken tekst over Berkel en Rodenrijs.

Benadrukt wordt dat dit, meer als voorbeeld, een allereerste concept-indeling zou kunnen zijn.

Het is nu aan het bestuur en/of leden om een verdere of andere invulling te geven hieraan!

7. Tijdschema

  • Concept-projectplan door Ed Jensen aan bestuursleden : november

  • Op agenda bestuursoverleg van 8 december : bespreking en acties concretiseren

  • Aanvulling / wijziging concept-projectplan in verband met nieuwe ideeën : 15 januari 2017

  • Uitwerking verhalen en/of andere informatie : concept gereed 1 april

  • Concept jubileumeditie maken : gereed 1 mei

  • Bespreking concept in bestuursoverleg : in mei

  • Definitieve vaststelling jubileumeditie : 15 mei

  • Definitieve jubileumeditie vervaardigen en naar drukkerij : eind mei

  • Gereed voor verzending /verkoop / verdeling : begin juni 2017