Algemene Leden Vergaderingen

Verslag van de Algemene Ledenvergadering

Op de Algemene Leden Vergadering die 29 april j.l. werd gehouden in het Parochiehuis van de R.K. Kerk waren zo’n 40 leden aanwezig. Helaas ontbrak de “politiek” en ook de pers was niet vertegenwoordigd.

De aftredende voorzitter Cees van der Burg opende de vergadering en gaf een verslag van de door de vereniging verrichte activiteiten van het afgelopen jaar.

Vervolgens was het woord aan de penningmeester die de boekhouding over 2016 vakkundig doornam en verheugd was een positief resultaat te kunnen presenteren. Ook de begroting voor het lopende jaar 2017 was een duidelijk stukje informatie hetgeen ook geen vragen opriep.

De kascommissie had tevoren de financiële zaken akkoord bevonden waarna een oproep werd gedaan voor twee nieuwe leden van de kas-commissie. Spontaan meldden zich hiervoor aan Angela van der Bulk en Ronald Groothuis.

Daarna werd het huidige bestuur, dat gezamenlijk achter de tafel had plaatsgenomen, behoorlijk uitgedund. Voorzitter Cees van der Burg legde na ruim 12,5 jaar zijn functie neer en ook Jan van der Spek die ruim 5 jaar penningmeester was geweest. Bestuurslid Ed Jensen trad af wegens emigratie en secretaris Cor Overmeer idem in verband met de voorgenomen functiewissel in het bestuur.

Als nieuwe secretaris werd kandidaat Bart van der Sloot voorgesteld en als nieuwe penningmeester Anke van der Spek. Beide kandidaten werden met instemmend applaus van de aanwezigen benoemd.

Eerder had de nieuwe voorzitter Cor Overmeer reeds het vertrouwen gevraagd en gekregen van de aanwezige leden, waarna hij een korte toelichting presenteerde over de taken van bestuur en projectgroepen.

In de rondvraag waren er vragen over “oude families” in ons dorp, en ook over de verloren gegane oude molens. Twee zaken die ook aandacht hebben bij de gemeente maar waar de Historische Vereniging zeker in de nabije toekomst de vinger aan de pols zal houden.

Tenslotte nam een lid het woord en dankte de zojuist afgetreden voorzitter Cees van der Burg met een terugblik op het ontstaan van de vereniging en de vele arbeid die Cees in de vereniging heeft gestoken.

Voordat de vergadering werd gesloten was er nog een rondleiding door het gerenoveerde souterrain van de R.K. Kerk en een diapresentatie annex lezing door Henk Groeneveld over de historie van deze kerk.

Het nieuwe bestuur

v.l.n.r. Mart Bolleboom, Henk Groeneveld, Cor Overmeer, Bart van der Sloot en Anke van der Spek.

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering, zaterdag 11 juni 2016 bij Museum Molenaar.

  • Afzeggingen ontvangen van Minke Oosterlaan, Jan Pieter Blonk, Ria in’t Veen.

  • Het financieel verslag is goedgekeurd door de kascommissie. De huidige leden Engels en v.d. Bulk blijven aan.

  • De contributie wordt verhoogd naar €12,50 per ingang van 2017.

  • De vergadering is akkoord met Ed Jensen als nieuw bestuurslid.

  • Voorzitter Cees van der Burg was aftredend en blijft ad-interim aan totdat zich een geschikte kandidaat aandient.

  • De mededeling dat het archief van “Het Zedelijk Lichaam” is opgenomen in het archief Rotterdam.

  • Er wordt voor de nationale monumentendag 2017 een historische fietstocht gemaakt per 3B gemeente waarin alle historische objecten worden opgenomen en getracht wordt dat er een aantal te bezichtigen zijn.

  • In 2017 viert Het Hooghe Huys zijn 150 jarig bestaan en zal het met enige luister open gesteld worden voor belangstellenden.

  • Daarna konden de aanwezigen een rondleiding volgen door het museum Molenaar.

De vergadering werd gehouden in het landbouw- en tractorenmuseum Molenaar aan de Noordeindseweg.