1. THÔNG BÁO

* TB8. KIỂM TRA BÀI TẬP
            Tuần sau (24/4-->30/4), Các lớp có học sẽ kiểm tra bài tập. 
         SV làm trên giấy thi - chỉ trên giấy thi!

* TB7. PHÒNG HỌC BÙ ĐỢT 2

* TB6. PHÒNG HỌC BÙ ĐỢT 1: Nh14.64
* TB5. KẾ HOẠCH NGHỈ HỌC VÀ HỌC BÙ SAU KIỂM TRA GIỮA KỲ
* TB4. NHÓM 14.12 CƠ HỌC ỨNG DỤNG 
* TB3. DANH SÁCH KIỂM TRA GIỮA KỲ
Comments