1. THÔNG BÁO

TB4. (15/9/17): Thông báo nghỉ học do bão http://dut.udn.vn/Tintuc/Thongbao/id/1704
TB3. (06/9/17): Một số bài tập phần tĩnh và động học https://sites.google.com/site/huynhvinhbkdn/bai-tap-lon
TB2. (06/9/17): Sinh viên xem chuyên cần tại đây https://sites.google.com/site/huynhvinhbkdn/8-hinh-anh
TB1. (28/8/17): Sinh viên xem sơ đồ tại đây https://sites.google.com/site/huynhvinhbkdn/8-hinh-anh
Comments