1. THÔNG BÁO

LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ (Tuần đầu ngay sau nghỉ Tết)


* Sáng Thứ Hai: F202 (4 Tiết)
 - Từ 7h00 đến 8h15': nhóm 02

* Sáng Thứ Ba: F201 (4 Tiết)
 - Từ 7h00 đến 8h45': nhóm 01A
 - Từ 9h00 đến 10h45': nhóm 01B

* Chiều Thứ Ba: F206 (3 Tiết)
 - Từ 13h30 đến 14h50': nhóm 17A
 - Từ 14h55 đến 16h20': nhóm 17B

* Sáng Thứ Tư: F203 (4 Tiết)
 - Từ 7h00 đến 8h45': nhóm 05A
 - Từ 9h00 đến 10h45': nhóm 05B

* Chiều Thứ Tư: F207 (3 Tiết)
 - Từ 13h30 đến 14h45': nhóm 18

* Sáng Thứ Sáu: F207 (3 Tiết)
 - Từ 7h00 đến 8h15': nhóm 25
Comments