1. THÔNG BÁO

HỌC KỲ HÈ 2014 - 2015 MÔN SBVL 


Lớp 10807101421xx93 :  44-46;49-51    Tiết 7-10: Thứ 3    Tiết 7-10: Thứ 5    Phòng: H303

Lớp 10807101421xx94 :  44-46;49-51    Tiết 7-10: Thứ 4    Tiết 7-10: Thứ 6    Phòng: E102
Comments