Mặt bằng điển hình các tòa nhà

Mặt bằng điển hình tòa A – Mandarin Garden

Tòa A: Tổng số 127 căn hộ phân bố từ tầng 5-24. Các căn hộ được chia thành 7 loại với diện tích từ 122,7 – 307,4m2, bố trí từ 2-4 phòng ngủ.Mặt bằng điển hình tòa B – Mandarin Garden

Tòa B: Tổng số 346 căn phân bố từ tầng 2-28 của tòa tháp. Các căn hộ được chia thành 15 loại với diện tích từ 114,2 – 297,8m2, có từ 2-4 phòng ngủ.Mặt bằng điển hình tòa C – Mandarin Garden

Tòa C: Từ tầng 2 trở lên được bố trí tổng số 346 căn hộ chia thành 15 loại. 
Diện tích căn hộ từ 114,2 – 297,8m2 có từ 2-4 phòng ngủ.


Mặt bằng điển hình tòa D – Mandarin Garden

Tòa D: Tổng số 189 căn hộ chia thành 11 loại. Mỗi căn hộ có từ 2-4 phòng ngủ, diện tích căn hộ từ 124,2 – 297,8m2.Comments