ORGANIZATION

BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ

    
TS. Phạm Tuấn Cường 

                 
                   
                 ThS. Trương Thị Thanh Thủy                          ThS. Nguyễn Viết Hùng                     ThS. Nguyễn Thị Mai Hương


BAN TRUYỀN THÔNG

                  
             
             
TS. Hoàng Ngự Huấn                   ThS. Đinh Văn Thiên                      ThS. Phạm Ngọc Chung                     ThS. Đinh Công Đạt


BAN HẬU CẦN

                                       
 
                     
                                    CN Hà Thị Hiến                                    ThS. Nguyễn Thị Hậu                                     ThS. Phạm Ngọc Anh