สังคมแห่งการจัดการความรู้ออนไลน์อย่างง่ายและพอเพียง ของชาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

แจ้งข่าวถึงกัน แบ่งบันองค์ความรู้ สร้างสรรค์ให้คงอยู่ เยี่ยงผู้มีส่วนร่วมพัฒนา

ใบสมัครเข้าร่วมกลุ่มงานจัดการความรู้

    สังคมแห่งการจัดการความรู้ออนไลน์อย่างง่ายและพอเพียง ของชาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม:"แจ้งข่าวถึงกัน แบ่งบันองค์ความรู้ สร้างสรรค์ให้คงอยู่ เยี่ยงผู้มีส่วนร่วมพัฒนา"
e-Community & Knowledge Management :Easy and free knowledge sharing of the Faculty of Humanities and Social Sciences ,Chandrakasem Rajabhat University,Thailand.
    เชื่อมโยงเว็บไซต์จันทราออนไลน์e-Community & Knowledge Management
    เชื่อมโยงเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (International Contribution)
    1.ระบบอีเลร์นนิ่งสาขาวิชาศิลปกรรมด้วยระบบคลาโรไลน์ไทย
Hosted at CGMNET : http://art.chandra.ac.th/claroline
    2.
ระบบอีเลร์นนิ่งระบบคลาโรไลน์ไทยเพื่อคนไทย Hosted by Witty Computer : http://www.clarolinethai.info
    3.
ระบบอีเลร์นนิ่งอีฟร้อนท์ไทย : eFront Thai Edition:Hosted at CGMNET : http://art.chandra.ac.th/efront
    4.
ระบบอีเลร์นนิ่งอีฟร้อนท์ไทยสำหรับชาวศิลปกรรมราชภัฏด้วยระบบ : eFront Thai Edit
ion : Hosted by Witty Computer : http://elearning.art-rajabhat.net
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางพระราชดำริ  "เศรษฐกิจพอเพียง"  และการเรียนการสอนแบบ Work-Based Learning
1.GoogleSite แสดงผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาในรายวิชาที่สอนประจำ วิชาการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์(Design by Computer) รหัสวิชา ARTI3318 : http://sites.google.com/site/designbycom
2.GoogleSite แสดงผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ : Graphic Design on Package)กลุ่ม 101 รหัสวิชา ARTI3314 : http://sites.google.com/site/graphicpack101
3.GoogleSite แสดงผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ : Graphic Design on Package)กลุ่ม 102 รหัสวิชา ARTI3314 : http://sites.google.com/site/graphicpack102
4.GoogleSite แสดงผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ : Graphic Design on Package)กลุ่ม 201 รหัสวิชา ARTI3314 : http://sites.google.com/site/graphicpack201
5.GoogleSite ฝึกทักษะการจัดการระบบสารสนเทศของนักศึกษาวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสาธารณะ:Public Management Information Systems กลุ่ม 201 รหัสวิชา POLS3305 : http://sites.google.com/site/prachidtinnabutr
6.GoogleSite แสดงผลงานและความก้าวหน้าการทำผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2552 http://sites.google.com/site/cidcru 
7.GoogleSite ชุมชนคนทำวิจัยวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม http://sites.google.com/site/chandraresearchers

วิดีโอบันทึกการสอนใชงานกูเกิ้ลไซต์
โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร
เชิญ ชมวิดีโอบันทึกการสอนเรื่องการใช้งานGoogle Sites เพื่อการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างง่าย สิ่งที่ท่านต้องมีและเตรียมพร้อมคือ ลำโพงหรือหูฟังครับ
    1.วิดีโอบันทึกการสอนเรื่องการใช้งานGoogle Sites เพื่อการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างง่าย ตอนที่1
    2.วิดีโอบันทึกการสอนเรื่องการใช้งานGoogle Sites เพื่อการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างง่าย ตอนที่2
    3.วิดีโอบันทึกการสอนเรื่องการใช้งานGoogle Sites เพื่อการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างง่าย ตอนที่3


      เว็บไซต์นสรุปและแสดงผลงานภาคทฤษีและภาคปฏิบัติ เป็นแหล่้งเรียนรู้เสริมและเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ และวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ของสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. ดูแลจัดการบริหารโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร: Packaging Design and Resources : Public Portal of Packaging Design Learning Achievement - Presentation for Fine and Applied Arts Division Students ,Chandrakasem Rajabhat University,Bangkok Thailand.
Prachid Tutorials : Youtube.com/prachid2009
ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์(E-Learning)
1. ระบบคลาโรไลน์อีเลิร์นนิ่ง (Claroline E-Learning Thai Edition) ฉบับแปลและปรับแต่งโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร
โครงการศึกษาวิจัยและการให้ความร่วมมือพัฒนาระบบ ระดับนานาชาติ บริหารจัดการระบบโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร
eFront E-Learning : ระบบอีฟร้อนต์อีเลิร์นนิ่ง
จันทรเกษมดอทอินโฟ: Chandrakasem.info
ขอเชิญร่วมสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ chandra.academia.edu ในนามของเราชาวจันทรเกษม ชุมชนออนไลน์ที่ผมได้สร้างไว้ให้ทุกคนร่วมเป็นสมาชิกและสร้างเครือข่ายของ คณะ สาขาหรือแม้แต่สโมสรนักศึกษาที่อนาคตต้องเติบใหญ่ศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกต่อไป เว็บไซต์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงของบรรดามหาวิทยาลัยทั่ว โลกที่มาร่วมสร้างเครือข่ายในการกระจาย แบ่งปันองค์ความรู้  ภาระกิจ กิจกรรมและความร่วมมือเผยแพร่ผลงานวิจัยในหลากหลายสาขา หรือแม้แต่การแนะนำตัวเองก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้ ทุกคนสามารถนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยส่วนตัว สามารถใช้เป็นเว็บเพจที่จัดเก็บและเผยแพร่เนื้อหาการสอน ร่วมผมเองก็ใช้เพื่อให้นักศึกษามาร่วมเป็นสมาชิกและหรือส่งงานออนไลน์ส่วน ตัวได้ เป็นแหล่งชุมชนวิชาการที่น่าเชื่อถืออีกแห่งหนึ่งซึ่งประชาคมชาวจันทรเกษม ควรมีส่วนร่วมได้อย่างฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังใช้ได้ตลอดเวลาอย่างมั่นใจ และยังเชื่อมโยงใช้กับเว็บ Social Network ที่กำลังมาแรงในขณะนี้คือ Facebook ได้ด้วยเมื่อสมัครแล้วทุกคนจะได้ไน้าเว็บเพจฟรีที่สามารถสร้าง แสดง จัดเก็บและเผยแพร่ผลงานที่เป็น Paper ผลงานส่วนตัว ผลงานเล่มวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ สไลด์พาวเวอร์พ้อยท์ ที่ต้องการเผยแพร่แบ่งปันให้ทั่วโลกได้ใช้ได้อ่านร่วมกัน วิธีการก็ง่ายๆ สามารถโยนไฟล์(Upload)ภาพ.jpg ไฟล์เวิร์ด.doc ไฟล์.pdf, .ppt ขึ้นได้ถึง 100 MB และระบบจะแปลงไฟล์เป็น สไลด์ iPaper ซึ่งต้องมีตัวอ่านคือ FashPlayerติดตั้งหรือดาวน์โหลดใช้ใน IE หรือFirefox จึงจะอ่านไฟล์ได้ ผมทำไว้ให้บางสาขาแล้ว ซึ่งอาจารย์ทุกคนก็สามารถสร้าง Department หรือ Faculty เพิ่มได้ ลองดูที่หน้าเว็จเพจที่ผมสร้างไว้ก็ได้นะครับ ทำไว้สองชื่อเลย ให้นักศึกษามาอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ และใช้เป็นสไลด์ประกอบคำบรรยายในขณะทำการสอนวิชา MIS และการสอนในวิชาด้าน Art Design Media ทั้งในและนอกเวลาเรียนด้วยครับ แสดงผลและใช้ภาษาไทยได้ครับ จะได้ช่วยเผยแพร่ภาษาไทย
เครือข่ายการจัดการความรู้อย่างพอเพียง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดเวลาของนักศึกษา โดยใช้บริการฐานข้อมูลและระบบบริหารจัดการ
โปรแกรมฟรีของ Google
1.
วิชา arti3314:การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ บันทึกการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา arti3314 graphic design for packaging โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม

2. วิชา arti3319:เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ บันทึกการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา arti3314 Visual Communication Design Technology โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม
3. วิชาการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ บันทึกการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา arti2305 Typography Design โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม

งานบริการวิชาการแก่ชุมชนของสาขาวิชาศิลปกรรม ในระบบออนไลน์ โดยใช้ระบบสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์เผยแพร่กิจกรรมและองค์ความรู้ ด้านการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี โครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2554
     การบริการวิชาการและความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนโครงการ CF2011
คลิปวิดีโอคำบรรยายการสอน : สร้างสรรค์ศิลป์ สอนสิ่งรู้ แบ่งสรร ปันสู่ สังคมอุดมปัญญา โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม: Art and Design Knowledge Management & Sharing for All. Prachid Youtube Chanel : Youtube.com/prachid0071
ระบบบริหารจัดการความรู้ ด้วยระบบ LMS CMS เช่น ระบบจัดการบล็อกเนื้อหาแบบออนไลน์ เวิร์ดเพรส (WordPress Thai Edition) ฉบับแปลภาษาระบบโดยผศ.ประชิดทิณบุตร
ą
ประชิด ทิณบุตร,
9 มี.ค. 2556 19:47
Ĉ
Prachid Tinnabutr,
14 ต.ค. 2552 21:35
Ċ
Prachid Tinnabutr,
16 ก.ค. 2556 10:18
Ċ
Prachid Tinnabutr,
16 ก.ค. 2556 10:18
ą
Prachid Tinnabutr,
20 ม.ค. 2556 07:17
ą
Prachid Tinnabutr,
20 ม.ค. 2556 07:18
ą
Prachid Tinnabutr,
20 ม.ค. 2556 07:17
ą
Prachid Tinnabutr,
20 ม.ค. 2556 07:15
ą
Prachid Tinnabutr,
20 ม.ค. 2556 07:16
ą
Prachid Tinnabutr,
20 ม.ค. 2556 07:16
ą
Prachid Tinnabutr,
20 ม.ค. 2556 07:15
ą
Prachid Tinnabutr,
20 ม.ค. 2556 07:14
Comments