З досвіду роботи

Використанням технології розвитку критичного мислення

«Освіта, що не вчить успішно жити в сучасному світі, не має жодної цінності» Р.Кіосакі

Радикальні зміни, які відбуваються у сучасному освітньому середовищі акцентують увагу на необхідності виховання особистості думаючої, самостійної, творчої.

Уміння працювати з інформацією упродовж життя: здобувати її, переробляти, застосовувати для індивідуального розвитку і самовдосконалення, передавати і в результаті – уміння спілкуватися – повинно стати невід’ємною рисою життя людей ХХІ століття.

Однією з інноваційних технологій, що допомагає учню не тільки засвоїти певний обсяг знань, а й сприяє розвитку його особистісних якостей, є технологія формування та розвитку критичного мислення.

Теоретичний аспект дослідження параметрів креативності

Психологічним вивченням дитячої творчості і розробкою психолого-педагогічних питань навчання і виховання дітей з високим творчим потенціалом до недавнього часу в нашій країні займилися зовсім мало. Вважалося, що не треба виділяти особливо здібних дітей, що всі рівні, що в кожної дитини можна "сформувати" будь-які потрібні якості. Лише з демократизацією нашого суспільства проблема вивчення творчості, творчих здібностей та механізмів розвитку творчого потенціалу особистості стала актуальною і викликає значний інтерес науковців. Не підлягають сумніву реальність і важливість даної проблеми. Раніше здібності до творчого мислення пов'язувалися, а нерідко й визначалися рівнем розумових здібностей. Виявилося, що ці два показника далеко не завжди пов'язані між собою. Детальне вивчення проблеми дозволило змінити первинні уявлення про високий рівень коефіцієнта інтелекту як про єдиний критерій видатних досягнень особистості і продемонструвало в цьому плані важливу роль творчого потенціалу.

Сучасна психологія розробляє два напрямки у вивченні факторів творчих досягнень:

 1. аналіз життєвого досвіду і індивідуальних здібностей творчої особистості (особистісні фактори);
 2. аналіз творчого мислення і його продуктів (параметри креативності).

Якщо поняття творчості розуміється як процес, який має певну специфіку і призводить до створення нового- то креативність - це потенціал, внутрішній ресурс людини, і, якщо особистість розглядати як носія творчості, то креативність виявляється її невід ємним атрибутом.

Креативність, як здатність породжувати незвичні ідеї і швидко вирішувати проблемні ситуації, відхилятися від традиційних схем мислення проявляється як швидкість, гнучкість, точність, оригінальність мислення, багата уява, почуття гумору. Виділяють ряд ознак прояву творчих здібностей:оригінальність Ідей І продуктів, гнучкість словесного І образного мислення здатність знаходити Ідеї в складних і обмежених ситуаціях. Ці ознаки також характеризують і дитячу творчість, яка хоча й не дає об'єктивно значущих продуктів, але за своєю психологічною сутністю І суб'єктивним переживанням не відрізняється від "дорослої'.

Оригінальність - здатність до нового, незвичайного І нестандартного вирішення проблем. Здатність знаходити ідеї в нових і складних ситуаціях, пропонувати нові способи використання предметів особливо властива дітям. Практично, це – нестандартне бачення предмета, використання його функцій у новій ситуації. Нова ідея, винахід, творіння можливі лише за умови ґрунтовної обізнаності у тій галузі, яка стала предметом творчості.

Образна гнучкість як здатність змінити форму об'єкта так, щоб побачити нові його можливості, дуже яскраво виявляється в дитячій творчості. Адже дитяче мислення переважно образне, дитина ще чуттєво сприймає навколишній світ. Вона на кожному кроці перевтілює об'єкти в нові образи, помічає в предметах те, чого не бачать дорослі. Дитина з визначними творчими здібностями, як правило, володіє широким спектром інтересів і захоплень, мрійністю, чутливістю, вразливістю, багатим внутрішнім світом, емоційністю, високим рівнем естетичного сприйняття. Вона також характеризується несхильністю до конформізму, цілеспрямованістю, нерідко впертістю і безпосередністю.

На сьогоднішній день вивчення і вимірювання креативних здібностей в психологічній науці відбувається за такими основними напрямками, як:

-  особистісний (вплив особистісних рис на розвиток креативності);

-  пізнавальний (вплив інтелектуальних і пізнавальних особливостей на розвиток креативних здібностей).

Творча обдарованість визначається тими теоретичними конструктами, на яких базується саме розуміння творчості. У цій галузі виділяються чотири основні напрямки: креативність як продукт, як процес, як здібність і як особистісна риса в цілому. Для кожного з цих напрямків є характерним своє розуміння творчої обдарованості і свої методи діагностики.

Систематизація основних підходів до вивчення даної проблеми дозволила розвести такі основні поняття як «творчість» і «креативність» -  творчість розглядається як характеристика діяльності суб’єкта, що відповідає вимогам екстраординарності як її результату (продукту), так і способів здійснення;

-  креативність  являє собою якість (стан) обдарованої особистості, яка є детермінантою творчого ставлення людини до світу реалізується в особливому типі поведінки.

При вивченні особливостей розвитку дітей з визначними творчими здібностями, а також стосовно вивчення їх індивідуальних розрізнень взагалі перевага надається, як правило, творчим завданням, спрямованим на формування нестандартного бачення стандартної ситуації і пошук оригінального, неповторюваного рішення, а також тестовим

Критичне мислення – це зважений і вдумливий розгляд різних, а часом і протилежних підходів і розумінь проблеми з метою прийняття обґрунтованих рішень та формулювання оцінок. 

Критичне мислення – складна, пов’язана зі вчинками людини діяльність, що захоплює людину повністю. (Д.Дьюї) 

Критичне мислення – це процес, за допомогою якого розум опрацьовує інформацію з метою осягнення або продукування ідей або розв’язання проблеми. (Д.Х.Кларк) 

Критичне мислення – це спосіб оцінки автентичності, цінності або точності чогось. (Б.Бейер)

Впровадження методів критичного мислення на уроках української мови – це передумова активної пізнавальної діяльності учнів: нестандартна, цікава, творча робота, яка пробуджує інтерес до знань і сприяє емоційному, духовному та інтелектуальному розвитку школярів. ЧПКМ - це інтерактивні стратегії, що занурюють учнів у справжній процес навчання, сприяють формуванню в учнів умінь вирішувати складні проблеми, критично ставитися до обставин. Запропонована методична система - універсальна. За її допомогою вчитель може залучити всіх учнів до активного набуття знань, до творчої діяльності, де всі учні стають учителями, а клас - діяльною громадою тих, хто вчиться.

Ознаки людини, яка мислить критично:

 • Відкритість до інших думок
 • Компетентність
 • Інтелектуальна активність
 • Допитливість
 • Незалежність мислення
 • Вміння дискутувати
 • Проникливість
 • Самокритичність

Людина, яка мислить критично вмітиме:

 • визначати проблему;
 • перевіряти використану інформацію;
 • проаналізувати твердження, що лежить в основі інформації;
 • враховувати альтернативні точки зору;
 • визначати наявність підтексту в інформації;
 • синтезувати здобуті знання;
 • зробити висновки;
 • прийняти оптимальне рішення.

Характерні ознаки критичного мислення учнів:

 • Пошукова спрямованість мислення
 • Незалежність мислення
 • Опорність до навіювання думок
 • Критичне ставлення до себе
 • Вміння брати участь у діалоговій взаємодії

Критичне мислення завжди діалогічне, передбачає дискусії передовсім між тими, хто навчається. У процесі обговорення висуваються критерії мислення, ідентифікуються й обговорюються життєві контексти.

Відео YouTube

Відео YouTube