โรงเรียนบ้านห้วยกรด

โรงเรียนบ้านห้วยกรด  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  ตำบลแหลมบัว  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120
 
ประวัติโรงเรียน
                    โรงเรียนบ้านห้วยกรด  ตั้งขึ้น  เมื่อปี พ..  2501    มีเนื้อที่    3   ไร่   3    งาน    80    ตารางวา    เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1         ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีนักเรียน    120  คน    มีครู    7   คน    ครูอัตราจ้าง   1   คน     รวม  8   คน  มีอาคารเรียน  1  หลัง  ห้องเรียน   6   ห้อง   ห้องพิเศษ  2  ห้อง  รวมทั้งสิ้น   8    ห้อง   อยู่ห่างที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีประมาณ  18  กิโลเมตร   ติดต่อเขตอำเภอดอนตูม   (ตำบลดอนรวก,   ตำบลบ้านหลวง)  เดิมเรียกว่าหมู่บ้านท่าข้าม   ต้องแยกกันด้วยการแบ่งเขตการปกครองท้องที่   จึงทำให้หมู่บ้านห้วยกรดแบ่งเป็นสองส่วน   คือ  ส่วนหนึ่งอยู่ในตำบลแหลมบัว    ตำบลวัดละมุด    อำเภอนครชัยศรี   อีกส่วนหนึ่งของตำบลดอนรวก   ตำบลบ้านหลวง   อำเภอดอนตูม   แต่เดิมมีลำห้วยไหลผ่านและมีต้นกรดขึ้นอยู่  (พืชน้ำชนิดหนึ่งแต่ขณะนี้สูญพันธ์ไปแล้วจากท้องถิ่น)   จึงเรียกว่า  ห้วยกรด   และก็ได้เรียกหมู่บ้านนี้ว่า  หมู่บ้านห้วยกรดเรื่อยมา

                            พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านมีต้นลานจำนวนมาก   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรายได้หลักของหมู่บ้านคือ การจักลาน   ซึ่งรายได้เฉลี่ยประมาณเดือนละ 3,600 บาท / คน   ประชาชนอีกส่วนหนึ่งก็ออกไปรับจ้างนอกหมู่บ้าน   ในหมู่บ้านประชาชนมีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา   แม้จะไม่มีวัดในหมู่บ้านแต่จะเข้าร่วมกิจกรรม  ตามประเพณีและวัฒนธรรมที่วัดใกล้บ้าน  เช่น  วัดสระสี่เหลี่ยม   วัดลานแหลม   และวัดทุ่งน้อย

 

บุคลากรครูโรงเรียนบ้านห้วยกรด

 

 ที่

 ชื่อ- สกุล

 ตำแหน่ง

 อันดับ

 1

 นายธนาชัย     เที่ยงคาม

 ผู้อำนวยการโรงเรียน

 คศ.3

 2

 นายยุกูล          เหมทอง

 ครู

 คศ.2

 3

 นายบรรพต      มากมีทรัพย์

ครู 

  คศ.2

 4

 นางกิติมา        ศรีพรหมมา 

 ครู

  คศ.2

 5

  นางสมใจ       เหมทอง

 ครู

  คศ.2

 6

 นางสาวประทุม   บู่สามสาย 

 ครู

  คศ.2

 7

 นางตติยา          อุ่นศิริ 

 ครู

  คศ.2

 8

  นางสาวจิราพร   เหล่าสิม

 ครูจ้างสอน

 -

 

บุคลากรนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกรด
       
   
   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           Comments