การออมทรัพย์แนวใหม่ ที่จะทำให้ท่านและบุตรหลาน สามารถวางแผนการออมได้อย่างชาญฉลาด ด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่า ต่อเนื่องและรวดเร็ว พร้อมความคุ้มครองชีวิตที่สามารถรับรองความมั่นคงให้กับท่านและครอบครัวที่ ท่านรัก ได้อุ่นใจตลอดระยะเวลากรมธรรม์นี้

 รู้จักใช้ เข้าใจออม

ออมทรัพย์เพื่อปัจจุบัน
ออมกับประกันเพื่ออนาคต

แบบประกันนี้เป็นแผนการออมทรัพย์แนวใหม่ ที่จะทำให้ท่านและบุตรหลาน สามารถวางแผนการออมได้อย่างชาญฉลาด ด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่า ต่อเนื่องและรวดเร็ว พร้อมความคุ้มครองชีวิตที่สามารถรับรองความมั่นคงให้กับท่านและครอบครัวที่ ท่านรัก ได้อุ่นใจตลอดระยะเวลากรมธรรม์นี้

อีซี่แคชการออมทรัพย์ระยะสั้นเพียง 7 ปี และให้ความคุ้มครองยาวนานถึง 20 ปี พร้อมผลประโยชน์มากมาย อาทิ รับเงินสดคืนรวดเร็วในจำนวนเพิ่มทวี เริ่มตั้งแต่ปีที่ 2 ต่อเนื่องจนครบอายุสัญญา รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 180%ของทุนประกัน และเมื่อครบอายุสัญญารับเงินสดคืน 187%ของทุนประกัน ผลประโยชน์รวมทั้งสิ้น 250%ของทุนประกันตลอดอายุสัญญา 

ผลประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต
 • เงินสดคืน 2%ของทุนประกัน จ่ายให้ในวันครบรอบกรมธรรม์ปีที่ 2 ถึงวันครบรอบกรมธรรม์ที่ 5
 • เงินสดคืน 3%ของทุนประกัน จ่ายให้ในวันครบรอบกรมธรรม์ปีที่ 6 ถึงวันครบรอบกรมธรรม์ที่ 10
 • เงินสดคืน 4%ของทุนประกัน จ่ายให้ในวันครบรอบกรมธรรม์ปีที่ 11 ถึงวันครบรอบกรมธรรม์ที่ 15
 • เงินสดคืน 5%ของทุนประกัน จ่ายให้ในวันครบรอบกรมธรรม์ปีที่ 16 ถึงวันครบรอบกรมธรรม์ที่ 19
 • เงินครบกำหนดสัญญาจ่าย 187%ของทุนประกัน
 • ในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ และผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกัน บริษัทจะจ่ายให้ผู้รับผลประโยชน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  o    ปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง 3 รับความคุ้มครองชีวิต 100%ของทุนประกัน
  o    ปีกรมธรรม์ที่ 4 รับความคุ้มครองชีวิต 110%ของทุนประกัน
  o    ปีกรมธรรม์ที่ 5 รับความคุ้มครองชีวิต 140%ของทุนประกัน
  o    ปีกรมธรรม์ที่ 6 รับความคุ้มครองชีวิต 150%ของทุนประกัน
  o    ปีกรมธรรม์ที่ 7 รับความคุ้มครองชีวิต 180%ของทุนประกัน
  o    ปีกรมธรรม์ที่ 8 ถึง 10 รับความคุ้มครองชีวิต 170%ของทุนประกัน
  o    ปีกรมธรรม์ที่ 11 ถึง 13 รับความคุ้มครองชีวิต 160%ของทุนประกัน
  o    ปีกรมธรรม์ที่ 14 รับความคุ้มครองชีวิต 150%ของทุนประกัน
  o    ปีกรมธรรม์ที่ 15 ถึง 20 รับความคุ้มครองชีวิต 100%ของทุนประกัน
หมายเหตุ :
ใน ปีที่มูลค่ากรมธรรม์สูงกว่าความคุ้มครองชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยตามจำนวนที่สูงกว่าให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต
 •  บริษัทจะให้ความคุ้มครองสำหรับสัญญาเพิ่มเติม ยกเว้นเบี้ยประกันชีวิต (RWP2) โดย ไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยในส่วนนี้  ทั้งนี้เฉพาะผู้เอาประกันที่ผ่านการพิจารณารับประกันภัยในอัตรามาตรฐาน และจำนวนความคุ้มครองรวมสูงสุดไม่เกิน 4,000,000 บาทเท่านั้น

จุดเด่นของแบบประกัน Easy Cash 

 • ชำระเบี้ยประกันระยะสั้น ให้ความคุ้มครองชีวิตเป็นช่วงๆ ของทุนประกัน
 • มีเงินคืนทุกปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงปีกรมธรรม์ที่ 19
 • ให้ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญากรมธรรม์ในปีที่ 20 สูงถึงถึง 187%ของทุนประกัน
 • ให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าการออมผ่านสถาบันการเงินอื่นๆ
 • ผู้เอาประกันสามารถกำหนดทุนประกันสูงสุดได้ตามต้องการ ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้เอาประกันสามารถกำหนดเป้าหมายการออมได้อย่างชัดเจน
 • ผู้เอาประกันสามารถเพิ่มค่าความคุ้มครองชีวิตพิเศษด้วยสัญญาเพิ่มเติมทุกชนิดของบริษัทฯ
หมายเหตุ :
แบบประกันภัยนี้สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172
คุณณัฎฐาศิริ คำสุข ( ศิ )
บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เครือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน )
โทร : 081-2741392 / 085-1464927
email : nutthasiri.k@gmail.com

    คุณณัฎฐาศิริ คำสุข ( ศิ )
บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เครือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน )
โทร : 081-2741392 / 085-1464927
email : nutthasiri.k@gmail.com