Frames结构的基本格式

首页


<frameset>
   <frame src="url">
   <frame src="url">
   ...
</frameset>

  在有Frames结构的HTML文件中,Frames文件的整体结构为:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
</HEAD>

<FRAMESET>
  <FRAME SRC="url">
  <FRAME SRC="url">
  ......
</FRAMESET>
</HTML>

  Framees结构中的每个URL值指定了一个文件(这个文件必须事先做好),这个文件将载入相应的窗口。

 下一页:各窗口的尺寸设置