Văn bản pháp luật


Sưu tầm bởi Hoàng Tuấn

 

Các văn bản về giám định tư pháp:
- Pháp lệnh Giám định tư pháp số 24/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ban hành ngày 29/09/2004: http://my.opera.com/htlehoang/homes/blog/Giam_dinh_tu_phap.rtf

- Nghị định số 67/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lênh giám định tư pháp: http://my.opera.com/htlehoang/homes/blog/ND_thi_hanh_PLGDTP.rtf

- Quyết định 160/TTg ngày 15/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp: http://my.opera.com/htlehoang/homes/Giamdinh/QD160_TTg.rtf

- Thông tư số 04/1998/TTLT/TCCP-TC-TP ngày 23/7/1998 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 57/1998/QĐ-TTg ngày 5/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ và Bổ sung Quyết định số 160/TTg ngày 15/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp: http://my.opera.com/htlehoang/homes/Giamdinh/Thongtu04_1998.rtf

- Số: 355/TT-LB ngày 12/10/1996 hướng dẫn thực hiện quyết định số 160/TTg ngày 15/3/1996 của
Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp: http://my.opera.com/htlehoang/homes/Giamdinh/Thongtu355_1996.rtf

----------------------------------------------------------------------------------------
Các văn bản về hình sự, tố tụng hình sự:

-Bộ luật hình sự, 04/01/2000: http://my.opera.com/htlehoang/homes/blog/Bo_luat_HS.rtf

- Bộ luật Tố tụng Hình sự số 19/2003/QH11, 26/11/2003: http://my.opera.com/htlehoang/homes/blog/To_tung_HS.rtf

- Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự số 23/2004/PL-UBTVQH11: http://my.opera.com/htlehoang/homes/blog/PL_to_chuc_DTHS.rtf

---------------------------------------------------------------------------------------
Các văn bản về dân sự, hành chính và luật khác:

- Bộ luật dân sự, ban hành ngày 14/06/2005: http://my.opera.com/htlehoang/homes/blog/Bo%20luat%20dan%20su%202005.rtf

- Luật tố tụng dân sự,số 24/2004/QH11 ngày 15/6/2004: http://my.opera.com/htlehoang/homes/blog/To_tung_DS.rtf

- Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, ban hành ngày 01/07/2002: http://my.opera.com/htlehoang/homes/blog/PL_XuLyHanhChinh.rtf

- Luật giao thông đường bộ, 29/06/2001: http://my.opera.com/htlehoang/homes/blog/LuatGiaoThongDB.rtf

- Nghị định số 150/2005/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội: http://my.opera.com/htlehoang/homes/blog/PL%20XPHC%20trong%20LV%20ANTT.rtf

- Luật an ninh Quốc gia, ban hành ngày 03/12/2004 : http://my.opera.com/htlehoang/homes/blog/Luat_ANQG.rtf

- Luật Công an nhân dân, 29/11/2005: http://my.opera.com/htlehoang/homes/blog/LuatCAND.rtf

- Luật ký kết và gia nhập các điều ước quốc tế, ban hành ngày 14/06/2005: http://my.opera.com/htlehoang/homes/blog/Ky_ket_gia_nhap_dieu_uoc_QT.rtf

- Luật đất đai, 26/11/2003: http://my.opera.com/htlehoang/homes/blog/LuatDatDai.rtf