PROGRAMACIÓ HMD


Les programacions de les matèries recullen les competències que cal treballar de manera específica en cada matèria, així com la relació que s'estableix amb altres matèries del curs, les activitats, el temari distribuït en les tres avaluacions del curs corresponent, els recursos utilitzats, els criteris d'avaluació i els indicadors per atorgar una nota a cada alumne o alumna, partint dels objectius proposats pel Departament d'Ensenyament a aquesta matèria.


Objectius que s’han d’assolir durant el curs 
en la matèria 
d'Història de la Música i de la Dansa són: La matèria d'història de la música i de la dansa del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats següents: 
  1. Comprendre les diferents formes de materialització de la música i de la dansa en les diferents cultures al llarg de la història. 
  2. Analitzar i identificar les funcions i els elements que la dansa ha desenvolupat en els diferents contextos artístics, socials i rituals. 
  3. Comprendre, conèixer i valorar la tradició musical i de dansa, tant acadèmica com popular, així com identificar els vincles, els influxos creuats i els préstecs recíprocs al llarg de la història i en la creació contemporània. 
  4. Reconèixer els diferents estils, gèneres i èpoques de la música i de la dansa, i emmarcar-los en el seu context social, artístic i històric. 
  5. Conèixer, analitzar i valorar les principals obres del repertori musical i de la dansa i algunes de les seves diferents interpretacions o adaptacions. 
  6. Conèixer i valorar la creació i la interpretació coreogràfica i musical com un treball d'equip, així com els trets específics de cada tasca: composició, coreografia, instruments i interpretació.
  7. Analitzar l'aportació musical i coreogràfica dels creadors i creadores d'Espanya i Catalunya del segle XX als nostres dies, dins el context internacional. 
  8. Conèixer, gaudir i valorar les diferents manifestacions musicals i de dansa com a part del patrimoni de la humanitat i, en especial, les relatives a l'entorn més immediat, com a font de riquesa i llegat que cal transmetre a les generacions futures. 
  9. Realitzar activitats de documentació i recerca a partir de diverses fonts i exposar els continguts de la matèria, tenint cura d'emprar el vocabulari adient que identifiqui estils, formes i manifestacions de la dansa i la música. 
  10. Adquirir criteris per conformar el gust personal, la capacitat de gaudir de les manifestacions musicals i de dansa i el desenvolupament del sentit crític, expressant sentiments propis davant les creacions artístiques, respectant la diversitat de percepcions sense prejudicis i incorporant aquestes capacitats als hàbits culturals i d'oci propis.
Ċ
JosepAnton Rodríguez Collado,
30 d’ag. 2017, 12:01
Comments