Workshop

 
'Kwaliteit begint met goed onderwijs'
 
 
 
 
 
 
  
Bryozoa / Amerika (Dr)

Workshop bewustwording levensfasenbeleid

t.b.v. Basis Onderwijs

 

Aanleiding

Aandacht voor levensfasenbeleid in het onderwijs is zeer wenselijk teneinde de leerkrachten gemotiveerd en bekwaam goed onderwijs te laten verzorgen. Wenselijk omdat bijvoorbeeld:

 1. het lang verzuim op bepaalde scholen hoog is (belasting versus belastbaarheid?)
 2. het kort verzuim soms hoog is (motivatie, weerstand, privé-situaties?)
 3. er soms een cultuur lijkt te zijn (ontstaan) van vragen (rechten) en minder van geven (plichten en eigen verantwoordelijkheden)
 4. leerkrachten in iedere leeftijdsgroep (en individueel) geconfronteerd wordt met specifieke problematiek waar een antwoord op gevonden moet worden
 5. op SMT bijeenkomsten sommige leidinggevenden aangeven onvoldoende de regie te hebben bij verzuim, bij dysfunctioneren, etc. Zij hebben moeite met het aanspreken op ongewenst gedrag.
 6. zonder actief levensfasenbeleid de kans bestaat op hogere uitval, hogere kosten en/of minder goed onderwijs

In de praktijk blijkt dat veel schoolleiders het moeilijk vinden, om allerlei redenen, om het beleid van de school consequent toe te passen.  Te denken valt hierbij aan beleid als:

  • verplichte nascholing van leerkrachten
  • de afspraak alleen te verzuimen bij ‘ziekte én arbeidsongeschiktheid'
  •  brede inzet van leerkrachten op alle groepsniveaus (rouleren)
  • evenwicht vinden in de belasting werk – privé
Bij een goed beleid en een goede implementatie is het van belang de schoolleiders direct bij het ontwerp te betrekken. Ook van belang is de schoolleiders te ondersteunen (coaching of intervisie) in het implementeren van het beleid.
 
HRM TOP kan uw organisatie begeleiden in de ontwerp-, de bewustwordings-
en de implementatiefase.
Zie het voorstel voor een workshop voor schoolleiders in het basisonderwijs hieronder.
 
 
Comments