Audit

 
'Doen wat je zegt'
 

De audit verzuim beheersing

 

Verzuimbeleid

In het kader van verzuimbeleid zijn binnen de organisatie afspraken gemaakt over verzuimbeheersing.  Dit betreft op de allereerste plaats de uitgangspunten van het beleid en de doel­stelling(en). Wat wil men bereiken? Een doelstelling kan op vele manieren worden bepaald (kwantitatief of kwalitatief). Uitgangspunten van beleid zijn bijvoorbeeld: aandacht is bij verzuim noodzakelijk, verzuim is gedrag, er is sprake van management-verantwoorde­lijkheid, verzuim is beïnvloedbaar, etc.

Daar­naast wordt in het beleid aangegeven welke betrokkenen welke activiteiten uitvoeren (taken & verant­woordelijk­heden). Bij deze activiteiten gaat het om zowel uitvoeren­de als onders­teunende taken van bijvoorbeeld management, direct leidingge­venden, perso­neelsadviseurs, bedrijfsarts en uiteraard de medewerker. Verder is het van belang dat de uitvoering van het beleid gemonitored wordt opdat tijdig kan worden ingegrepen wanneer zich een knelpunt voordoet (managementcyclus). Van het resultaat van de uitvoering van het beleid wordt verslag gedaan. Waarmee de cirkel van beleid rond is daar hiermee een evaluatie-moment word ingebouwd (lerende organisatie).

Verzuimaudit

In de verzuimaudit wordt ten eerste een expert-beoordeling van het verzuimbeleid gegeven. Ten tweede wordt onderzocht of de uitvoering strookt met het geformuleer­de beleid. En onderzocht wordt het resultaat van het gevoerde beleid. De audit is een kwalitatieve beoordeling. In de verzuimaudit wordt het willen (beleid), werken (taken & verantwoordelijkhe­den) en het waken (monitor) onder­zocht. De opdrachtgever maakt vervolgens de afweging op welke punten verbe­tertra­jecten worden opgezet.

In de praktijk wordt onderzocht welke taken & verantwoordelijkheden betrokkenen hebben, hoe de uitvoering is en met welk resultaat. Onderzocht wordt ook de communicatie & informatie, de kennis van regels en procedures, maar ook de werkwijze van bijvoorbeeld een Sociaal Medisch Team of de attitude van betrokkenen (de cultuur) met betrekking tot de beïnvloedbaarheid. Een verzuim-audit richt zich daarnaast op de drie sporen uit het verzuim-model: Preventie, Indivi­dugerichte aanpak en Begeleiding langdurig verzuim.

Koraal / Sterrebos Groningen
Comments