Analyse

 
'Meten is weten'
 

De verzuim-analyse

De interpretatie van verzuimcijfers

 

Met een verzuimanalyse wordt betekenis gegeven aan de cijfers. Hierbij kunnen ruwe cijfers (ziek&beter meldingen per persoon) gebruikt worden of cijfers die voortkomen uit het personeelsinformatiesysteem van de organisatie.  Bij het berekenen van verzuim wordt de standaard methode van TNO/NIA (1996, zie bijlage) gevolgd.

 

Hoogte en ontwikkeling van het verzuim

Op basis van de cijfers worden de hoogte & ontwikkeling van het verzuim onderzocht.

  • Onderzocht wordt o.a. kort frequent verzuim (meldingsfrequentie), lang verzuim (>42 dagen), verzuim langer dan 1 jaar, partieel verzuim (BT=gedeeltelijk verzuim), verzuim naar duurklassen.
  • Het verzuim wordt gerelateerd aan leeftijdscategorieën, functies, etc, als de mogelijkheid voorhanden is.
  • Indien mogelijk worden verzuimcijfers gerelateerd aan streefcijfers of doelstellingen zoals die zijn afgesproken in uw organisatie. Ook kan de vergelijking gemaakt worden met branchecijfers, indien voorhanden.
  • De hoogte & ontwikkeling van het verzuim in de verschillende afdelingen wordt onderzocht. Immers, het zijn de direct leidinggevenden die de spil in de verzuimbeheersing zijn.
  • Indien gegevens beschikbaar zijn, kan het verzuim beoordeeld worden op basis van diagnose-categorieën en mate van werkgerelateerdheid zoals toegekend door de bedrijfsarts.

De ontwikkeling van het verzuim kan slechts dan onderzocht worden als cijfers uit opeenvolgende overeenkomstige periodes beschikbaar zijn.

Op basis van de beoordeling worden aanbevelingen gedaan voor oplossingen van knelpunten of worden oplossingsrichtingen aangegeven. Zie voor globale mogelijkheden het model in verzuim & motivatie .

 

Werkwijze

De verzuimcijfers komen tot stand op basis van de input van de opdrachtgever. Het spreekt vanzelf dat als de input niet volledig of correct is, de output niet correct kan zijn. De verzuim-analyse kan gebaseerd zijn op een jaar, een half jaar of kan ieder kwartaal opgesteld worden. De vorm van de analyse is afhankelijk van het aantal hiërarchische lagen in de organisatie. Bij grotere organisaties wordt de analyse gesplitst in een algemeen deel (niveau 1 & 2) en een specifiek onderdeel per organisatie-onderdeel. De verzuim-analyse wordt verwerkt in een schriftelijk rapport. Op deze rapportage volgt een bespreking of presentatie bij een in overleg gekozen groep:  leidinggevenden, directie, P&O, OR of anderen uit de organisatie.

(In de bijlagen vindt u 2 voorbeelden terug van rapportages; een beknopte en een uitgebreide.)

 

Management cyclus

Een adequate plancyclus is van belang voor een blijvend succes van de verzuimbeheersing. Met behulp van de verzuimanalyse verkrijgt de organisatie periodiek informatie op basis waarvan zij doelen kan formuleren en het beleid kan evalueren. Bovendien kan op basis van de verzuimanalyse meer inzicht verkregen worden in mogelijke oorzaken van verhoogd verzuim. Aldus wordt het mogelijk beleid bij te stellen of aan te scherpen.

 
Waar de vaardigheden, attitude en kennis van leidinggevenden nog verbeterd kan worden, kan overwogen worden een verzuimtraining leidinggevendenop maat te bieden. Een programma-onderdeel van deze training kan de interpretatie van verzuimcijfers zijn.
 
De verzuim-analyse kan deel uitmaken van een verzuimaudit.
 
HRM TOP maakt op basis van beschikbare cijfers een analyse,
in een format die u past. De analyse omvat oplossingen en gaat ook vergezeld
van een advies over verbetering van het cijfermateriaal en een suggestie voor streefdoelen,
specifiek voor de organisatie.
Blad / Eemshaven
 
Ċ
De Vries Rudy F H,
4 aug. 2010 05:37
Ċ
De Vries Rudy F H,
4 aug. 2010 05:37
Ċ
De Vries Rudy F H,
4 aug. 2010 05:37
Comments