Verzuim & motivatie

 
'Verzuim is gedrag'
 
Verhoogd verzuim
Verzuim of  'afwezigheid van het werk op grond van arbeidsongeschiktheid vanwege ziekte' lijkt een ongrijpbaar euvel. Maar als het verzuim verhoogd is, is de noodzaak in te grijpen groot. Van verhoogd verzuim is sprake als betrokkenen vinden dat het verzuim te hoog is. Een verhoogd verzuim heeft vele consequenties voor de organisatie, voor klanten, voor de collega’s en voor de betrokkenen zelf. Iedere organisatie verschilt van de ander en iedere situatie is anders, daarom zal de effectieve aanpak maatwerk zijn. Maar er is een blauwdruk te maken van de algemene aanpak (zie hieronder).
 
Oorzaken van verzuim
De hoogte van het verzuim wordt bepaald door vele factoren. Werkgerelateerde factoren, organisatiegebonden factoren, maatschappelijke factoren en zeker ook individuele factoren. Want het is de medewerker die tot de beslissing komt om zich ziek te melden. En bij verhoogd verzuim kan dit verband houden met verminderde motivatie. In het navolgende model worden de factoren schematisch weergegeven.
 In de bijlage wordt het model verder toegelicht.
 
 

 

Projectmatige verbetering van verzuimbeleid

 

Hoewel de integrale aanpak het beste resultaat oplevert, kan afhankelijk van de specifieke stand van zaken bij een organisatie, ook gebruik worden gemaakt één van de volgende stappen/instrumenten. Idealiter kan de verbetering van verzuimbeleid het beste projectmatig aangelopen worden, waarbij leidinggevenden het voortouw nemen.

 

Stap 1. Verkenning van de stand van zaken / probleemdefiniëring/-analyse

               -          Oriënterend/verkennend gesprek

-          Een cijfermatige analyse (interpretatie) van het verzuim

-          Een verzuimscan/-audit (toetsen van de kwaliteit en de uitvoering van het beleid

-       Koppeling van verzuimgegevens aan andere aanvullende informatie. 

(bijvoorbeeld medewerkerstevredenheids- (MTO) of welzijn- of motivatieonderzoek of een medewerkersraadpleging, of een meningspeiling)

 

Stap 2. Plan van aanpak opstellen:

-          in samenspraak met directie/leiding en in samenwerking met P&O, of

-         op basis van een werkconferentie met betrokkenen (bewustwording, acties en afspraken), of

-         op basis van een workshop met leidinggevenden (bewustwording, acties en afspraken)

 

Stap 3. Verbeteracties implementeren

-          Beleid (her)formuleren en formulieren vormgeven

-          Managementinformatie verbeteren en laten aansluiten op de behoefte

-               Managementcyclus vormgeven

-              Training/coaching van personeelsadviseurs in adviesvaardigheden

-              Training/coaching van leidinggevenden in

o        Kennis en motivatie (bewustwording verantwoordelijkheid)

o        Gespreksvoering (verzuimgesprek, verzuimoverleg)

o        Invulling geven aan resultaatgerichte actieplannen

o        Verdieping van persoonlijke vaardigheden

 

Stap 4. Borging

-          Herhaalde audit of verzuimanalyse

 

Dit traject wordt ondersteund door een aantal hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld:

-                 Verzuimanalyse (zie Analyse )

-                 Verzuimaudit (zie Audit)

-                 Werkconferentie

           Werkboek leidinggevenden

-                 Management informatie (voorbeelden)

-                 Training leidinggevenden (zie Training )

 

 
 
HRM TOP kan de organisatie adviseren, een (deel) project begeleiden, de implementatie managen of op een van de deelaspecten een concrete bijdrage leveren.
 
 
 
 
                    Tand haai / Cadzand
 
Ċ
De Vries Rudy F H,
13 sep. 2010 06:37
Ċ
De Vries Rudy F H,
1 sep. 2010 11:23
Ċ
De Vries Rudy F H,
4 aug. 2010 04:03
Ċ
De Vries Rudy F H,
4 aug. 2010 04:19
Comments