Training leiding

 

‘Met een afgewogen hanteren van stress in de organisatie

wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de medewer­kers’.

 

Stress-management programma

Door training worden managers/leidinggevenden gemotiveerd om op een posi­tieve manier met stres­s aan de slag te gaan. Hiervoor is het nodig dat leidinggevenden over enige basisken­nis beschikken en enkele tech­nieken/vaardigheden aanleren. Door een training als groep (in-company) te volgen, wordt bovendien bewerkstelligd dat men elkaar, vanuit een gezamenlijk kader, later kan coachen als dat nodig mocht blijken.

 

Stress als motor

Stress is ook een (positieve) bron van energie die leidt tot een betere perfor­man­ce, een hogere kwaliteit en een hoge mate van creativiteit. Door het optimale stressniveau in de werksituatie te creëren, wordt optimaal van de potentie van medewerkers gebruik gemaakt. Meerdere opties zijn mogelijk, bijvoorbeeld:

  • Geef medewer­kers regelmoge­lijkheden (zelfstan­digheid in het werk) als buffer tegen belasten­de werkomstan­digheden
  • Werk aan de verhoging van de veerkracht van de medewer­kers.
  • Breng mensen steeds kortdu­rend in stresssituaties, opdat ze leren van hun ervaring.
  • Versterk de sociale ondersteuning.
  •  Stem individuele wensen van medewerkers af op de doelen van de organisatie.

Aspecten van stress

In het stress management programma worden deelnemers vertrouwd gemaakt met be­grippen als stress, werkdruk, werklast, veerkracht, burnout, overspanning, stres­sverschijn­se­len bij zichzelf en bij anderen. Ook wordt er een helder verband tussen de verschillende begrippen gelegd.  Daarnaast is het van belang stress te kunnen waarnemen, stress te herkennen. De stressver­schijnselen die je bij jezelf waarneemt (veelal fysiolo­gisch en ook psychologisch) verschillen vaak van wat je bij anderen waarneemt (gedrag en ook cognitief). Stressverschijnselen zijn zichtbaar op zowel het individuele niveau als het groep­sniveau.

 

Duidelijk wordt wat de (negatieve) gevolgen van stress kunnen zijn voor de individu maar ook voor de dienst­verle­ning, de productie, de kosten, de kwaliteit.

 

Mogelijke oorzaken en oplossingen van stress worden geïnventariseerd. Duidelijk wordt dat stress met name bepaald wordt door de eigen perceptie van de situatie. Met de rationeel emotieve training kan deze perceptie beïnvloed worden. Het verband tussen gezondheid en stress wordt gelegd waarbij duidelijke aanwijzingen voor verbetering (health management) worden gegeven. Tenslotte wordt ingegaan op oorzaken in het werk die tot stress kunnen leiden. Deze belastende factoren zijn gelegen in de arbeidsomstandigheden, de arbeidsin­houd, de arbeids­voorwaarden en de arbeidsverhoudingen.                   Crinoïde / Dollard
Dit betekent paradoxaal dat verlaging van de werkdruk niet tot verlaging van stress hoeft te leiden.

 

Resultaat

Kortom, stress maakt ook veel positieve energie los. Het is een kracht die bij toenemende onzekerheid, bij vergroting van de werkdruk een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Het rendement van het element arbeid in het arbeidsproces wordt versterkt terwijl het welbevin­den van betrokke­nen stijgt.

Als resultaat van de training zijn leidinggevenden in staat een eigen analyse en plan van aanpak te maken.

 

HRM TOP kan een stress management training verzorgen, op maat. Op maat betekent dat de training de vorm van een workshop kan krijgen of dat een en ander ingebed wordt in een bredere aanpak (zie bijlage). De training kan vervvolgd worden met een coaching of intervisie-traject voor leidinggevenden.

 

Inoverheid.nl 11 mei 2010

Forse stijging werknemers met burn-out

Sinds het begin van de economische crisis is het aantal burnouts met de helft toegenomen. Het totaal aantal meldingen van psychische aandoeningen door werkdruk was in 2009 23,2 procent hoger dan in 2008. Dat concludeert het Nederlands Dagblad maandag uit cijfers van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

 

Ċ
De Vries Rudy F H,
10 aug. 2010 02:08
Comments