Opzet beleid

 
'Je bent nooit te oud . . . . . . . .'
 

 

Een voorstel om levensfasenbeleid te ontwikkelen

 

Aanleiding

De wens leeft bij een organisatie levensfasenbeleid concreet te ontwikkelen en te implementeren. De aanleiding komt voort uit mogelijke bedreigingen als gevolg van de verwachte vergrijzing en ontgroening. Voor een goed beleid en een goede implementatie is het van belang leidinggevenden, evenals de OR, direct bij het ontwerp te betrekken.

 

Vorm & doelstelling

In een projectgroep bestaande uit o.a. leidinggevenden , P&O en een communicatie-adviseur wordt de aanpak vormgegeven. Gekozen is voor communicatie naar medewerkers via intranet en via hun eigen leidinggevenden. En er wordt een werkconferentie voor leidinggevenden (en OR) georganiseerd. De thema’s die aan de orde gesteld worden zijn: Wat is levensfasen beleid?  Welk beleid voeren we al? Wat ontbreekt en is noodzakelijk? Wat spreken we met elkaar af?

 

Het concrete resultaat van deze werkconferentie:

  • betrokkenen hebben inzicht vergaard in de algemene problematiek en specifiek voor de eigen afdeling
  • er is sprake van gedeelde kennis (neuzen dezelfde kant op) en definiëring van begrippen
  • er zijn aanzetten geformuleerd tot gewenst organisatiebeleid aanvullend op bestaand beleid.
  • er is draagvlak voor implementatie ('sense of urgency')
  • er is een aanzet gemaakt tot specifieke afdelingsanalyses en -plannen
  • er zijn concrete afspraken (wie wat wanneer) gemaakt over bovenstaande punten

Voorafgaand aan de workshop krijgen de deelnemers in een informatiebijeenkomst een informatiepakket overhandigd alsmede een opdracht die ze voorafgaand aan de workshop dienen uit te werken.

Het informatiepakket bestaat uit achtergrond informatie inzake de organisatie, algemene informatie over begrippen inzake levensfasenbeleid. De opdracht heeft de vorm van een afdelingsformat. De leidinggevenden wordt verzocht hiermee aan de slag te gaan. Het betreft de analyse van de situatie van de afdeling nu en over 5 jaar (2010 en 2015).

 

Inoverheid.nl 12 april 2010

Baas mag zich bemoeien met leefstijl werknemer

Driekwart van de Nederlandse werknemers vindt dat de baas zich mag bemoeien met de leefstijl van ongezonde medewerkers. Veertig procent meent dat de baas dit zelfs verplicht is. Dit concludeert Intomart GfK in een onderzoek in opdracht van BNR Nieuwsradio en zorgverzekeraar CZ.

 

Ginkgo / Dollard

 

Mogelijk programma werkconferentie

Visie en strategie en toekomstverwachting (directie)

Wat is levensfasenbeleid?

Waarom levensfasenbeleid? (directie)

Is er een probleem? Wat zijn de risico’s?  Wat is noodzakelijk?

Op basis van de huiswerkopdracht wordt in groepjes dit probleem getackeld. Welke problemen komen op ons af? Kennis verlies, verouderde kennis, gebrek aan motivatie, teveel ouderen in relatie tot fysiek werk, te weinig instroom (arbeidsmarkt, imago), te veel verzuim door overbelasting, etc.

Is het een probleem voor allen? of voor specifieke functies/afdelingen?

Wat betekent dit voor de verschillende hoofdtaken en dus voor het niveau van kennis en vaardigheden van de medewerkers. Wat betekent dit voor het benodigde aantal medewerkers? Wat betekent dit voor de randvoorwaarden? Wat zijn de financiële grenzen?

Oplossingen.

Wat heeft de organisatie aan personeelsinstrumenten in huis?(Personeelszaken)

Wat zijn algemene oplossingen (voor eenieder geldend)? Dus leidend tot vastgesteld beleid. Waar is er sprake van maatwerk (individuele invulling)? Dus leidend tot individuele vrijheid (en verantwoordelijkheid) bij de leidinggevende.

Wensen (beleid/instrumenten/ondersteuning) ?

Samenvatting van de dag en afspraken (wie wat wanneer)

Afsluiting. Levensfasenbeleid in de praktijk

 
Ċ
De Vries Rudy F H,
18 aug. 2010 00:59
Comments