Meting

Meting van werkdruk en stress

Met behulp van vragenlijstonderzoek of gestructureerde interviews kunnen werkdruk, stress en verwante concepten in kaart gebracht worden. Met name voor werkdruk en stress geldt dat er veel gepraat wordt over werkdruk, maar dat weinig feiten op tafel komen.
 

Het voordeel van gestructureerde interviews is dat er diepgaander op de materie ingegaan kan worden. De vergaarde informatie is kwalitatief goed. De voordelen van het werken met een vragenlijst zijn dat de vraag standaard is bij eenieder, dat je alle medewerkers kunt bevragen en dus ook de mogelijkheid hebt van individuele vervolgtrajecten. Een groot voordeel is zeker dat je de meting periodiek kunt uitvoeren en de resultaten goed kunt vergelijken. De investering in tijd is ook beduidend gunstiger bij een vragenlijstonderzoek. Het advies is dan ook gebruik te maken van een vragenlijst (digitaal of op papier), met enkele diepte-interviews als kwalitatieve aanvulling.

In de vragenlijst worden een aantal te meten concepten opgenomen. Welke concepten gemeten worden, hangt mede af van de aard van de organisatie en de wensen binnen die organisatie. Concepten die centraal staan zijn:

  • Belasting (bv mentale belasting, leefstijl)
  • Autonomie (bv regelruimte, verantwoordelijkheid)
  • Steun (bv leiding, ontwikkeling)
  • Gevolgen (bv gezondheid, plezier)
Met een vragenlijst kan periodiek de werkbeleving van de medewerkers en de kracht van de organisatie gepeild worden. Er komt antwoord op vragen als:        
    hoe ontwikkelt zich de veerkracht van mijn werknemer?
    wat zijn de bronnen van stress in de organisatie?
    welke organisatiefactoren dragen het meest bij aan het werkplezier van de werknemers?
    hoe verhoudt zich de werkbeleving in de organisatie tot die in andere vergelijkbare organisaties?
    wat speelt er in verschillende afdelingen of andere groepen medewerkers?
    welke groepen lopen groot risico op uitval in de toekomst?
 
Het kan zijn dat de organisatie periodiek al een vragenlijstonderzoek uitvoert: een medewerkers tevredenheid onderzoek, een motivatie onderzoek, onderzoek in het kader van levensfasenbeleid, vitaliteit of gezondheid, of een welzijns risico-inventarisatie.

In dat geval is het mogelijk die resultaten te gebruiken om uitspraken over werkdruk en stress en de oorzaken te doen. Soms is het wenselijk/noodzakelijk aan bestaande vragenlijsten elementen of enkele vragen toe te voegen.

 

Wat als de resultaten bekend zijn?

De organisatie wil natuurlijk zo snel als mogelijk aan de slag met de resultaten. In verband met het draagvlak bij veranderingen is het van groot belang dat de resultaten besproken worden met medewerkers. Het werkoverleg is een uitgelezen moment.

Er zijn vervolgens vele manieren om verder te gaan met de resultaten. Te denken valt aan een MT-bijeenkomst, een werkconferentie met als doel actieplannen op te stellen, een training stress-management voor leidinggevenden, maar ook mogelijk zijn individuele gesprekken met die medewerkers die risico lopen uit te vallen.

 
 
HRM TOP kan u adviseren over de aard van de te stellen vragen en de wijze van onderzoek welke tot betrouwbare resultaten leidt.
Maar ook kan HRM TOP resultaten van onderzoek samen met u interpreteren en adviseren over mogelijke vervolgtrajecten.
 
 
 
  
 
Bryozoa / Dollard
Comments