Management info

Levensfasenbeleid en managementinformatie

 

Zoals eerder beschreven, komt in Levensfasenbeleid veel organisatiebeleid samen. Dit kan een goed moment zijn om de managementinformatie goed op elkaar af te stemmen. De basis voor de managementinformatie ligt uiteraard in de informatie tbv. de plannings- & beoordelingscyclus, dus in de afspraken rond de Balanced Scorecard bijvoorbeeld (Dashboard). Deze informatie wordt gegenereerd op basis van de visie, missie en doelen van de organisatie in het licht van in- en externe ontwikkelingen. Uit het personeelsinformatiesysteem rolt verder informatie over bezetting (FTE’s), verzuim, kosten/opbrengsten, leeftijdsgroepen, functiegroepen, opleiding, etc.

De centrale vraag is nu welke informatie aanvullend nodig is om periodiek en cyclisch de plancyclus goed te laten verlopen. Vanuit de STECR aanbevelingen (zie bijlage) zijn een aantal thema’s te selecteren die waardevol kunnen zijn. De informatiebehoefte kan aangevuld worden met bijvoorbeeld de volgende thema’s.
  • Gezondheid en werk
  • Leven en leefstijl
  • Leren en loopbaan
  • Lol in het werk
De vraag naar wat de medewerker motiveert in het werk, geeft leidinggevenden concrete aangrijpingspunten op groeps en individueel niveau om invulling te geven aan levensfasenbeleid. In de voorgestelde manier van werken wordt tevens informatie ingewonnen over welzijn (er hoeft geen separate welzijns risico-inventarisatie uitgevoerd te worden), ongewenste omgangsvormen, werkdruk en stress, arbeidssatisfactie, stijl van leidinggeven en bijvoorbeeld gezondheid.

 

HRM TOP kan u adviseren over de wijze waarop u dit informatieproces vorm kunt geven (in samenspraak met betrokkenen), welke vragen tot nuttige informatie kunnen leiden en hoe leidinggevenden planmatig gebruik kunnen maken van deze periodieke informatie om de prestaties van individuen en de afdeling nu en in de toekomst te verbeteren.

Zie in de bijlage een geanonimiseerde offerte. 
 
 
 
 
                                                                                                      Bryozoa / Sterrebos Groningen

     

Ċ
De Vries Rudy F H,
9 aug. 2010 02:46
Ċ
De Vries Rudy F H,
9 aug. 2010 04:32
Comments