Interim management

 
'Een duw in de goede richting' 
 
Leidinggeven aan een team professionals is een opdracht die veel voldoening geeft. Het is een uitdagende opdracht en het is heerlijk om met goed opgeleide mensen met een sterke eigen mening te werken aan een concreet beter resultaat.

 

Uitgangspunten

  • Centraal staat het oppakken van ‘verantwoordelijkheid’, op elk niveau. De leidinggevende heeft een voorbeeldfunctie en dient zijn/haar verantwoordelijkheid actief op te pakken. De beste resultaten worden behaald als medewerkers (die zelf het beste hun werk kennen) ook zoveel als mogelijk verantwoordelijkheid krijgen. En succes geeft in combinatie met verantwoordelijkheid ook plezier en voldoening in het werk. Verantwoordelijkheid heeft ook betrekking op verantwoordelijkheid nemen voor de eigen levenswijze (privé) als dat nu of later consequenties kan hebben voor je functioneren als medewerker.
  • KISS (‘Keep It Short and Simple’) staat hoog in het vaandel, want veel (werk) processen zijn onnodig complex geworden (bureaucratisering) . Duimdikke beleidsdocumenten maken veelal niet het verschil. Acties moeten werken, tot resultaat leiden, pragmatisch zijn.
  • Een goede plancyclus is cruciaal voor blijvend succes. Adequate managementinformatie is essentieel om de juiste analyse (meten is weten) te maken en het werkproces effectief bij te sturen. Het spreekt vanzelf dat activiteiten zo veel als mogelijk ten dienste moeten staan aan het gestelde doel, het beoogde resultaat.  Het is  de taak van een manager de overeengekomen doelen te realiseren, niet om alle problemen die op het bureau terecht komen, op te lossen. Bij een goede plancyclus horen natuurlijk duidelijke organisatiedoelen en een concrete set spelregels.
  • Verder maken ‘zachte heelmeesters stinkende wonden’, dus openheid en directheid is essentieel voor een gezonde organisatie. Aanspreken op gedrag en consequenties van gedrag heeft een louterende werking op de organisatie. Alleen in openheid kan een lerende organisatie zich ontwikkelen.
  • Aangezien de medewerkers het kapitaal van de organisatie vormen, moet de afstemming mens/werk geoptimaliseerd worden. De talenten van de medewerkers moeten aangeboord worden. Het luisterend vermogen van de manager is in dit verband van groot belang.
  • Lachen mag. Werken is een serieuze bezigheid. Maar een groot deel van je leven breng je door met werken. Zonder humor is dat geen leven. Dus een geintje of grap of relativerende opmerking zo nu en dan is zeer gewenst.

De organisatie

Van de organisatie mag ambitie en een visie gericht op ontwikkeling verwacht worden. De organisatie heeft respect voor de individuele medewerker. Durf , in tegenstelling tot risicoloos gedrag, is een gewenste/gewaardeerde uiting van gedrag in de organisatie. De klant staat centraal in het werkproces. Het resultaat is ‘leading’.

 

Kenmerken van de interim

Mijn persoonlijke kenmerken zijn: resultaatgericht, analytisch, pragmatisch, vasthoudend, generalist, samenwerkingsgericht, sociaal en mensgericht, direct, open en een tikje eigenzinnig.
 

 

HRM TOP kan goed  invulling geven aan interim-management, als:

 

        hoofd P&O interim/manager HRM

Als interim wordt o.a. een bijdrage geleverd aan aspecten als het smeden van een hecht P&O-team, analyse van de stand van zaken P&O, P&O-instrumenten en beleid samenbrengen in een geïntegreerd concept, coaching van de adviesvaardigheden aan personeelsadviseurs, het P&O-veld koppelen aan de organisatiestrategie (strategisch HRM)
 

        teammanager in een niet goed functionerend team

Als interim manager zal de bestaande situatie in kaart gebracht worden: waar liggen conflicten ? wat zijn feiten wat meningen?  welke belangen spelen? Vervolgens zal een traject uitgestippeld worden om de problemen te overwinnen. Kernwoorden zijn: feiten, verantwoordelijkheid, toekomst, aanspreken op gedrag.
 

        teammanager interim

Als interim manager zal een zekere periode overbrugd worden. De tijd zal gebruikt worden om lopende zaken te stroomlijnen en de werkzaamheden en het gedrag van medewerkers in lijn te brengen met de visie en missie van de organisatie. Belangrijke aspecten zijn communicatie, sturen op gedrag en resultaat.

 

Bryozoa / Eelderwolde
Comments