HRM en P&O

 
De medewerkers zijn de organisatie’

 

Wat is Personeelsbeleid ?

Personeelsbeleid is het organisatiebeleid dat direct betrekking heeft op het personeel. Personeelsbeleid is gericht op het vinden en behouden of loslaten van medewerkers. Hiertoe staan een groot aantal instrumenten tot de beschikking. Te denken valt aan: werving&selectie procedure, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, opleidingsplan, persoonlijke ontwikkelplannen, competentiemanagement, mobiliteitsbeleid, loopbaanbeleid, ouderenbeleid, functie- en/of taakroulatie, etc. Uit de opsomming blijkt het instrumentele karakter van het doorsnee personeelsbeleid. Naast de instrumenten heeft de personeelsafdeling ook een sterk beheersmatige taak: salarisadministratie, dossierbeheer, personeelsinformatiesysteem, etc. Tot slot zijn belangrijke taken: het informeren over regelgeving, het arbo & verzuimbeleid en het ondersteunen van leidinggevenden in hun P-taken, etc. Het behoeft niet te verbazen dat veel personeelsadviseurs hun adviestaak maar moeizaam oppakken en soms vervallen in ‘overname’gedrag. Kortom, personeelsbeleid beweegt zich met name op het operationele vlak.

 

Wat is HRM ?

Human Resource Management (HRM) betekent letterlijk het beheer van de menselijke productiemiddelen. Het is een term die vaak synoniem gebruikt wordt met personeelsbeleid.

HRM is echter meer dan personeelsbeleid. HRM is gebaseerd op een aantal uitgangspunten.

  • Mensen vormen binnen een organisatie geen kostenpost, maar zijn activa. Een beter gebruik van de mogelijkheden van de medewerkers leidt tot betere prestaties van de organisatie. De mensen vormen en zijn de organisatie.
  • Personeelsbeleid is in eerste instantie een lijnverantwoordelijkheid (dat wil zeggen: een verantwoordelijkheid van het management en de medewerker), niet een verantwoordelijkheid van personeelsfunctionarissen.
  • De organisatie heeft een langetermijnvisie op personeelsbeleid.
  • Personeelsinstrumenten worden geïntegreerd toegepast. Werving & selectie, personeelsplanning, het opstellen van functieprofielen met bijbehorende competenties en bijvoorbeeld opleidingsplannen staan in directe relatie tot elkaar.

Dus kan gesteld worden dat HRM-beleid grotendeels ook op tactisch niveau werkzaam is.

 

Strategisch HRM beleid
Wanneer het strategisch beleid van de organisatie en het HRM-beleid met elkaar vervlochten zijn, spreken we van strategisch HRM-beleid. Strategisch HRM-beleid:
  • is gericht op het koppelen van de organisatiedoelen aan HRMinvesteringen. Het betreft strategische keuzes met betrekking tot de organisatie van het werk en de inzet van arbeid
  •  is gebaseerd op een adequate diagnose van de situatie (de in- en externe omgeving)
  • draagt zorgt voor het plannen en bewaken van HRMinvesteringen
  • is gericht op het permanent ontwikkelen van medewerkers teneinde voorbereid te zijn op toekomstige veranderingen/uitdagingen
  • is beleid dat aanwezige instrumenten integreert. Personeelsinstrumenten als competentiemanagement, planning&beoordelingscyclus, pop’s, leeftijdsbewust personeelsbeleid, etc. zijn slechts middelen die het management ten dienste staan 
  • is gericht op onderlinge samenwerking. Door middel van bijvoorbeeld kwaliteitskringen kan men de onderlinge samenwerking bevorderen en ontwikkelt men collectieve verantwoordelijkheid, versterkt actief de onderlinge betrokkenheid, de betrokkenheid bij de onderneming en bevordert het imago in de markt
   
Comments