Grensoverschrijdend gedrag

 
‘Ons zal dit niet gebeuren . . . . .’

 

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Een gezond bedrijf heeft veerkrachtige medewerkers, maar er zijn grenzen. Grensoverschrijdend gedrag heeft veel invloed op de veerkracht en arbeidsprestaties van medewerkers. Grensoverschrijdend gedrag verziekt het werkplezier en kan leiden tot langdurige uitval. Het behoeft nauwelijks betoog dat agressie een maatschappelijk probleem is. In vele branches worden werknemers in toenemende mate geconfronteerd met agressie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Een organisatie die deze problemen aanpakt, is aantrekkelijk voor haar medewerkers. Het betekent dat de werkgever de medewerkers serieus neemt door te investeren in de individuele veerkracht van medewerkers en door het ontwikkelen van een goed beleid in de preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Het imago op de arbeidsmarkt en bij klanten zal versterkt worden.

 

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Dit kunnen uiteenlopende vormen van gedrag zijn. Soms zijn deze vormen duidelijk te herkennen, zoals schelden, lichamelijk geweld, vernielingen of pogingen tot aanranding. Soms is het gedrag niet zo opvallend en gaat het bijvoorbeeld om het stelselmatig negeren van iemand of het buitensluiten in gesprekken. Deze voorbeelden kunnen betrekking hebben op medewerkers onderling, maar ook op de relaties tussen medewerkers en leidinggevenden, klanten, bezoekers, patiënten, leerlingen,  etc. Grensoverschrijdend gedrag vraagt in al deze gevallen om een integrale aanpak waarbij de opvang en nazorg is gegarandeerd en de weerbaarheid van de medewerker wordt versterkt. De preventie begint met heldere afspraken. Grensoverschrijdend gedrag is geen gemakkelijk onderwerp om bespreekbaar te maken en aan te pakken.

 

Onmiddellijke actie

Zodra een medewerker slachtoffer is van grensoverschrijdend gedrag, moet actie worden ondernomen. Het is belangrijk dat de medewerker weet waar hij/zij terecht kan en dat de leidinggevende en collega’s weten wat essentieel is bij de eerste opvang. Vervolgstappen richten zich op het voorkomen van uitval bij de medewerker, zonder de medewerker onder druk te zetten. Dit betekent veel aandacht voor de medewerker en een goede afstemming tussen de verschillende betrokkenen.

 

Integrale aanpak

Een brede, integrale aanpak van grensoverschrijdend gedrag is het meest effectief. De effecten van grensoverschrijdend gedrag nemen af indien de organisatie het beleid op verschillende sporen vormgeeft. Het draait daarbij om preventieve maatregelen, het adequaat reageren op ongewenst gedrag en om nazorg voor betrokkenen. Op die manier wordt effectief gewerkt aan een gezonde organisatie. Investeren in de aanpak van grensoverschrijdend gedrag, betekent investeren in de medewerkers. Uiteindelijk leidt dit tot betere arbeidsprestaties. En natuurlijk tot gemotiveerde en veerkrachtige medewerkers die met plezier naar hun werk gaan.

Ook bij dit beleid staan de vaardigheden en de attitude van de leidinggevende centraal. Kan en wil de leidinggevende misstanden signaleren, worden signalen opgepikt. Kan de leidinggevende adequaat ingrijpen als de situatie dat vereist ? Van groot belang is natuurlijk het belang dat de directie hecht aan het formuleren van beleid en het handhaven van de afgesproken grenzen.

 
HRM TOP kan u ondersteunen in het transparant maken van de situatie in uw organisatie. Hoe? Zie bijlage.
Vervolgens kan geadviseerd worden over eventueel te nemen maatregelen op organisatie, team en individueel niveau.
 
 

 

 
 
 
Bryozoa / Dollard
Ċ
De Vries Rudy F H,
13 aug. 2010 02:07
Comments