به وب سايت آموزشي دكتر حسين رضوان خوش آمديد


رحم ا... امرء عرف نفسه و علم من اين و في اين و الي اين

خداوند رحمت كند كسي را كه خود را بشناسد و بداند كه از كجاست، در كجاست و به كجا مي رود

حضرت علي (ع)

برنامه هفتگي

 

دروس ترم جاري

دروس كارداني

·   انگل شناسي و بيماريهاي انگلي (تك ياخته و بند پا)

دروس كارشناسي

·   ايمني شناسي (تئوري)

·   ايمني شناسي (عملي)

·   انگل شناسي 1 (تك ياخته و بند پايان)

·   اصول تكنيكهاي اختصاصي انگل شناسي

·   قارچ شناسي

·   كامپيوتر

نتايج امتحانات

امتحانات دروس كارداني

·   انگل شناسي و بيماريهاي انگلي (تك ياخته و بند پا)

امتحانات دروس كارشناسي

·   ايمني شناسي (تئوري)

·   ايمني شناسي (عملي)

·   انگل شناسي 1 (تك ياخته و بند پايان)

·   اصول تكنيكهاي اختصاصي انگل شناسي

·   قارچ شناسي

·  كامپيوتر

كنفرانسهاي دانشجويي