home

home Henk Polie: Milieu Website


Stop nu met het verder vergiftigen van Nederland

 

Biomassa definities vanuit emissie-regelgeving


D

De definitie van Biomassa


Je kunt ook mensen, dieren en planten op de aarde als energiebron gebruiken. Het gebruiken hiervan noemt men biomassa. Deze energie is energie uit organisch materiaal, zoals planten, bomen, mest of mensenpoep. Biomassa wordt bijvoorbeeld gehaald uit houtafval uit de bosbouw, plantaardig afval uit de landbouw zoals stro, plantaardig afval uit de landbouwindustrie en speciaal geteelde energiegewassen.

Biomassa wordt net als grijze energie door verbranding omgezet in warmte en elektriciteit. Het verschil bij biomassa is dat de volgende generatie bomen en planten de CO2 (de stof kooldioxide) weer in zich opnemen. Het verspreidt zich daardoor niet in de lucht en is daarom niet echt onvriendelijk voor het milieu. Voor het gebruiken van biomassa zijn biomassa-centrales nodig. Biomassa wordt ook bijgestookt in kolencentrales. Alleen word hier in Nederland teveel toegestaan wat schadelijk is voor onze gezondheid. 
 
  

Gevaarlijk afval

In Nederland staat op dit moment zo'n 13 miljoen m3 met arseen en/of chroom VI geïmpregneerd hout uit. Elke m3 hout (500 kg.) bevat zo'n 1 a 2 kg. arseen en 2 à 3 kg. Chroom VI. Dit geïmpregneerde hout sloophout moet overeenkomstig de Eural daarom als gevaarlijk afval worden verwijderd en verwerkt. Dit al dan niet overgeschilderde geïmpregneerde sloophout valt in de afvalfase visueel niet te onderscheiden van het overige sloophout. Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Stichting Advisering Bestuursrechtspraak heeft dat uitgewezen. Dit gevaarlijke sloophoutafval mag om die reden dan ook niet worden vershredderd met niet gevaarlijk sloopafval

Nadat het genoemde (gevaarlijke) sloophoutafval is vershredderd en verpoederd wordt het 'schone zuivere' biomassa of secundaire brandstof genoemd.

De genoemde biomassa wordt door o.a. Nuon en Essent tot in een concentratie van 40% bijgestookt in de kolengestookte elektriciteitscentrales voor de opwekking van groene stroom. Hiervoor krijgen Nuon en Essent grote bedragen aan MEP-subsidie van onze overheid en waaronder terugbetaling van REB-belasting. De 12 miljoen m3 toekomstig gewolmaniseerd sloophout dat in Nederland op dit moment uitstaat bevat in het totaal zo'n 13 miljoen kg. arseen en zo'n 30 miljoen kg. chroom VI, zijnde zwarte lijststoffen.
Het betreffen de chemische verbindingen 'arseenzuur' en 'chroomtrioxide' die goed oplossen in water, uit het geïmpregneerde hout regenen en daardoor ook de bodem en het grondwater verontreinigen, en gemakkelijk via de huid het menselijke lichaam binnendringen. Deze stoffen zijn dan ook een van de meest giftige kwalijke kankerverwekkende stoffen die we kennen en daarom in internationaal verband op de 'zwarte stoffenlijst' geplaatst.

Door dit sloophout als biomassa mee bij te stoken in de kolengestookte elektriciteitscentrales voor de opwekking van groene stroom betekent dat deze miljoenen kilogrammen goed in water oplosbaar arseen en chroom VI
òf in het vliegas achterblijven en door toevoeging aan cement, asfalt, stenen en e.d. in bouwmaterialen verder diffuus worden verspreidt, met alle rampzalige gevolgen van dien. Zware metalen kun je immers niet verbranden en zijn over een miljoen jaar nog even giftig en gevaarlijk.
En die òf via de schoorsteen diffuus verspreid over de omgeving worden uitgestoten dat vervolgens weer met neerslag mee over de mensen, dieren, groente, fruit e.d. wordt verspreid waarna het in de bodem in oppervlaktewater terechtkomt. 
 

'Groene stroom'
Met de onoverzienbare schade aan de gezondheid door het uitlogen van chroom en arseen uit het geïmpregneerde hout is het verhaal nog niet uit. Voor het wegwerken van het gebruikte hout zijn even lucratieve als voor de volksgezondheid funeste oplossingen bedacht. Zo wordt het vermalen tot houtspaanders en tot spaanplaat geperst. Ook worden de giftige houtspaanders aangeboden als 'biomassa' aan elektriciteitscentrales, die het verbranden. De resterende vliegas is grondstof voor cement, beton en asfalt.

 

'Ze verwekken kanker bij metselaars, bouwvakkers en wegwerkers.'  

De zware metalen raken zo op een onoverzichtelijke manier door het milieu verspreid, zonder dat ze ook maar een fractie minder gevaarlijk worden. Ze verwekken kanker bij metselaars, bouwvakkers en wegwerkers. De energie uit deze biomassa bieden de energiebedrijven aan als 'Groene stroom'. De milieubewuste consument mag daar zelfs extra voor betalen. Nog gekker is de Komo-keur voor het giftige, met chroom VI en arseenzuur geïmpregneerde hout. Wie als particulier met dergelijk hout bouwt, kon een milieusubsidie krijgen tot maximaal 75 procent. "Subsidie om jezelf en je gezin te vergiftigen", zegt ing. Ad van Rooij.

Hoe groen is daadwerkelijk die groene stroom? De meeste groene energie wordt in Nederland gehaald uit verbranding en vergassing van biomassa zoals bouw- en sloophout, rioolslib en kippenmest.
Deze biomassa wordt mee verbrand en vergast in kolencentrales, zoals in de Willem Alexander Centrale te Buggenum (Limburg) en de Amer Centrale in Geertruidenberg (Noord Brabant).

Neem bijvoorbeeld mestverbranding. Dat lijkt een slimme oplossing voor het fosfaten stikstofprobleem. Door verbranding belandt de stikstof echter alsnog in de lucht, nu niet in de vorm van ammoniak maar als stikstofoxide en het fosfaat komt in de slakken terecht die overblijven na verbranding.
Die slakken worden wederom gebruikt in infrastructurele werken waarna fosfaat alsnog in de bodem en water terechtkomt.
Bij het mee-verbranden van rioolslib en afvalhout komen de schadelijke fijne stofdeeltjes, de gevaarlijke chloordioxines en de zware- en kankerverwekkende metalen als kwik en chroom VI  in de lucht.

 

Volgens berekeningen van het ministerie van VROM zelf bevat geïmpregneerd afvalhout zo’n hoge concentraties aan arseen en chroom VI dat het op grond van de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) moet worden verwijderd en verwerkt als gevaarlijk afval. Ondanks deze wetenschap heeft minister Brinkhorst van Economische Zaken (EZ) in de staatscourant van 20 juni 2003 de door hem vastgestelde ministeriele regeling “Wijziging Regeling groencertificaten Electriciteitswet 1998” gepubliceerd waarin dit geïmpregneerde afvalhout vanaf 1 juli 2003 “schone zuivere biomassa” wordt genoemd waarop groencertificaten worden afgegeven. Deze minister Brinkhorst van EZ heeft in de Staatscourant van 27 juni 2003 ook de ministeriële regelingen “Algemene uitvoeringsregeling milieukwaliteit elektriciteitsproductie” en “Regeling subsidiebijdragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2003” gepubliceerd en drie dagen later (op 1 juli 2003) in werking laten treden. De mogelijkheid om daartegen zienswijzen of bedenkingen in te dienen heeft hij bij alle Nederlanders ontnomen. Deze ministeriële regelingen heeft minister Brinkhorst dus aan zo’n 16 miljoen Nederlanders dictatoriaal opgelegd en meteen van kracht verklaard. Minister Brinkhorst heeft als zodanig gehandeld met instemming van de gehele ministerraad, met minister president J.P. Balkenende als voorzitter. Ondanks dat beweert dit kabinet nog steeds dat Nederland een democratie heeft. Ongelooflijk maar waar.

 

Duizenden Nederlanders zullen als gevolg daarvan sterven aan een toekomstige Kanker. Dit mag toch niet doorgaan ?? 


Bij deze verzoek ik alle mensen die een Website hebben om dit gehele artikel te kopiëren en op uw Site te plaatsen zo dat heel Nederland binnen een week weet hoe groot het risico is om ook kanker te kunnen krijgen zonder dat u Rookt?.

Comments