Thông báo 232/TB-QĐTPT ngày 29/6/2015 của Quỹ đầu tư phát triển về mức lãi suất cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển HTX