Quyết định 32/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

Số: 32/2017/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tiền Giang, ngày 01 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND
ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá
tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15 tháng 5 tháng 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

          Theo đề nghị của Liên Sở Tài chính - Sở Xây dựng - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 1. Ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị (khu vực do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Tiền Giang quản lý và cung cấp trước ngày 30/6/2016) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, như sau:

1. Đơn giá nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư (giá bán lẻ) gồm: hộ gia đình, hộ và cá nhân ở nhà tập thể, thuê nhà trọ lẻ hàng tháng, cán bộ công nhân viên, công nhân khu công nghiệp, cụm công nghiệp được áp dụng từ kỳ hóa đơn tháng 12 năm 2017:

a) Mức tiêu thụ từ 01 - 10 m3/hộ/tháng: 6.800 đồng/m3;

b) Mức tiêu thụ từ 11 - 20 m3/hộ/tháng: 9.000 đồng/m3;

c) Mức tiêu thụ từ 21 - 30 m3/hộ/tháng: 10.500 đồng/m3;

d) Trên 30 m3/hộ/tháng: 11.800 đồng/m3.

2. Đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt quy định tại khoản 1 Điều này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 5% và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải là 10%.”

2. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 2. Ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, như sau:

1. Đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn (trước đây do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước nông thôn Tiền Giang quản lý và cung cấp, nay sáp nhập vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Tiền Giang) được áp dụng từ kỳ hóa đơn tháng 12 năm 2017, như sau:

a) Đơn giá nước sạch sinh hoạt nông thôn khai thác từ nguồn nước dưới đất không qua xử lý: 6.700 đồng/m3.

b) Đơn giá nước sạch sinh hoạt nông thôn khai thác từ nguồn nước dưới đất có qua xử lý, khai thác từ nguồn nước mặt và các trạm mua nước nguồn BOO (nay là Công ty cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm): 8.600 đồng/m3.

2. Đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt quy định tại khoản 1 Điều này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 5% (không bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải).

3. Các doanh nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác cung cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn được áp dụng mức giá tiêu thụ tối đa theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Giao Liên ngành Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các doanh nghiệp tư nhân, các hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện.”

3. Bãi bỏ Điều 3 và bỏ cụm từ “Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước nông thôn Tiền Giang” tại Điều 4 và Điều 6 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.

2. Bãi bỏ Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang sửa đổi khoản 2, Điều 1; khoản 2, Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở,  ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Tiền Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.        


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH