Quyết định 1861/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Tiền Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

Số: 1861/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tiền Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới
và 
nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Tiền Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 5, khoá IX về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể từ nay đến năm 2010 và định hướng những năm tiếp theo; Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

Xét đề nghị của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang tại Công văn số 180/LMHTX ngày 19 tháng 5 năm 2016 về việc đề nghị kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm có:

1. Ông Lê Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,  Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Trần Hoàng Phong - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Hữu Đức - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Minh - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh, thành viên;

6. Ông Trần Quốc Bình - Phó Giám đốc Sở Công Thương, thành viên;

7. Ông Phạm Thương Tý - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

8. Ông Trịnh Công Minh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên;

9. Ông Huỳnh Văn Nguyện - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, thành viên;

10. Ông Lê Văn Khiết - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thành viên;

11. Ông Trần Hữu Tước - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thành viên;

12. Ông Nguyễn Văn Nhựt - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang, thành viên.

Mời các ông, bà có tên sau đây tham gia thành viên Ban Chỉ đạo:

1. Ông Cao Ngọc Quí - Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy;

2. Ông Huỳnh Văn Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang;

3. Bà Lưu Thảo Liên - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh;

4. Ông Tạ Minh Tâm - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

5. Bà Nguyễn Thị Mỹ Nương - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang;

6. Bà Nguyễn Kim Vẹn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Kinh tế Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

Chỉ đạo các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết, Kế hoạch của Tỉnh ủy Tiền Giang về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung ương theo quy định.

Các văn bản do Trưởng Ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; Các văn bản do Phó Trưởng ban Thường trực ký được sử dụng con dấu của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang.

Ban Chỉ đạo được phép trưng dụng một số cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của các ngành có liên quan để giúp việc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Tiền Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các ông, bà có tên ở điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.