Quyết định 18/2015/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trong phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

      ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TỈNH TIỀN GIANG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       Số: 18/2015/QĐ-UBND                    Tiền Giang, ngày 07 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trong phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

          Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012;

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1964/TTr-SKH&ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trong phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trong phát triển kinh tế tập thể tỉnh.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 


Trần Kim Mai

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH TIỀN GIANG                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY CHẾ
Phối hợp hoạt động trong phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I
 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể nguyên tắc, phương thức và trách nhiệm phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh (gọi chung là Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh), Liên minh Hợp tác xã tỉnh (viết tắt là Liên minh HTX tỉnh) với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị đối với việc củng cố, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh (tổ hợp tác, hợp tác xã) theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị đã được pháp luật quy định.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan trong quá trình tham gia phối hợp.

2. Công tác phối hợp phải đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và đạt chất lượng, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ hợp tác, hợp tác xã trong quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh và tổ chức các dịch vụ trong tổ hợp tác, hợp tác xã.

3. Mỗi nội dung phối hợp phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

Điều 3. Phương thức phối hợp

Quá trình thực hiện sẽ do một cơ quan chủ trì và một hoặc nhiều cơ quan khác phối hợp giải quyết công việc.

1. Đối với cơ quan chủ trì:

a) Tổ chức cuộc họp tập trung để lấy ý kiến tham gia của cơ quan phối hợp.

b) Gửi văn bản lấy ý kiến đến cơ quan phối hợp.

Sau khi triển khai lấy ý kiến, hướng dẫn, xử lý, kết luận, kiến nghị liên quan đến hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã, cơ quan chủ trì gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh 01 (một) bản để tổng hợp thông tin và phối hợp thực hiện.

2. Đối với cơ quan phối hợp:

Có trách nhiệm tham gia góp ý tại cuộc họp và chịu trách nhiệm về ý kiến tham gia của mình. Trường hợp cơ quan phối hợp không thể tham dự cuộc họp thì phải gửi ý kiến bằng văn bản đến cơ quan chủ trì. Nếu không có ý kiến thì cơ quan phối hợp phải chấp hành nội dung kết luận của cuộc họp.

Khi được lấy ý kiến, phải có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Quá thời hạn trên, cơ quan được lấy ý kiến không có văn bản trả lời được xem như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm xử lý nội dung công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương II
NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 4. Ủy ban nhân dân cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể được tổ chức và hoạt động trên địa bàn cấp xã có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Kiện toàn Ban vận động phát triển kinh tế tập thể theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể cấp huyện; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đúng Luật Hợp tác xã năm 2012 (gọi tắt là Luật Hợp tác xã) và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Xem xét, góp ý đề án thành lập, điều lệ và phương hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ hợp tác, hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn.

3. Thường xuyên quan tâm đến việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn, giúp các tổ hợp tác, hợp tác xã tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động.

Điều 5. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế tập thể trên địa bàn huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể cấp huyện. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện, gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch chung của tỉnh.

2. Thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Hợp tác xã và các văn bản có liên quan đến kinh tế tập thể trên địa bàn huyện.

3. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động củng cố, phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn huyện.

4. Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã hoạt động trên địa bàn huyện theo quy định của Luật Hợp tác xã và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

5. Tổ chức thực hiện các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối với kinh tế tập thể trong phạm vi quyền hạn của cấp huyện.

6. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, các vi phạm pháp luật về hợp tác xã. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp các đơn vị kinh tế tập thể, thành viên và người lao động trong các đơn vị kinh tế tập thể. Ra quyết định giải thể bắt buộc đối với các hợp tác xã vi phạm Luật Hợp tác xã và các văn bản pháp luật khác có liên quan thuộc thẩm quyền của cấp huyện.

7. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan và Liên minh HTX tỉnh giải quyết những vấn đề có liên quan đến kinh tế tập thể.

8. Các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể trên địa bàn huyện. Ban Chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể cấp huyện do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm trưởng ban, bố trí một cán bộ chuyên trách theo dõi, tổng hợp, báo cáo và tham mưu các vấn đề liên quan đến kinh tế tập thể giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện.

9. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Ban vận động phát triển kinh tế tập thể và thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với các đơn vị kinh tế tập thể, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn.

Điều 6. Các sở, ban, ngành tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh có nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các đơn vị kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nội dung:

a) Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Nghiên cứu, rà soát và tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đã được quy định của Chính phủ để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

c) Chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với quỹ tín dụng, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã và các văn bản pháp luật có liên quan.

d) Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định giải thể bắt buộc đối với các hợp tác xã vi phạm Luật Hợp tác xã và các văn bản pháp luật có liên quan thuộc thẩm quyền.

2. Sở Tài chính:

Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh:

a) Cân đối và bố trí kinh phí cho việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch đào tạo, tập huấn, hỗ trợ thành lập mới và chính sách về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp cùng với các ngành nghiên cứu, rà soát các cơ chế chính sách hỗ trợ tài chính, thuế, tiền thuê đất… tạo điều kiện cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất kinh doanh hiệu quả.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh quản lý hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã đúng theo quy định; Liên minh hợp tác xã tỉnh phối hợp cùng Quỹ Đầu tư phát triển để thẩm định dự án cho hợp tác xã vay vốn.

 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nội dung sau:

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trên lĩnh vực nông nghiệp; hướng dẫn các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp chuyển hướng hoạt động theo mô hình dịch vụ tổng hợp.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Phối hợp với các ngành liên quan, Liên minh HTX tỉnh tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

c) Hướng dẫn các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất theo tiêu chuẩn GAP và chế biến nông sản thực hiện các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

d) Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc của tổ hợp tác, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn.

4. Sở Công Thương:

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Liên minh HTX tỉnh:

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể trên lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm, các sản phẩm máy móc phục vụ nông nghiệp, các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống người dân.

b) Nghiên cứu triển khai các biện pháp hỗ trợ, xây dựng chương trình xúc tiến thương mại hàng năm cho các tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, sản phẩm cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã tham gia triển lãm, hội chợ giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm với thị trường trong và ngoài nước.

c) Phổ biến nhân rộng các mô hình về quản lý chợ, trong đó có mô hình hợp tác xã quản lý kinh doanh khai thác chợ; hướng dẫn các Ban quản lý, tổ quản lý chợ khi có chuyển đổi hoạt động sang mô hình hợp tác xã quản lý kinh doanh khai thác chợ.

d) Chủ trì phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, các sở, ngành liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tổ hợp tác, hợp tác xã trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ.

đ) Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc của tổ hợp tác, hợp tác xã trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, điện nông thôn.

5. Sở Giao thông Vận tải:

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể trên lĩnh vực giao thông vận tải. Hướng dẫn các hợp tác xã đổi mới phương tiện, mở rộng các loại dịch vụ phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển của người dân.

b) Phối hợp với các sở, ngành và Liên minh HTX tỉnh khảo sát, đánh giá, củng cố, chấn chỉnh tổ chức hoạt động các hợp tác xã vận tải hiện có; lựa chọn và chỉ đạo xây dựng từ 01 đến 02 hợp tác xã để rút kinh nghiệm và nhân rộng.

c) Phối hợp với các sở, ngành, địa phương giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc của hợp tác xã trong lĩnh vực giao thông vận tải.

6. Sở Xây dựng:

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trên lĩnh vực xây dựng; có kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn các hợp tác xã xây dựng hoạt động đúng Luật Hợp tác xã và các văn bản pháp luật có liên quan.

b) Nghiên cứu đề xuất và hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, giải pháp khuyến khích phát triển mô hình hợp tác xã nhà ở, hợp tác xã xây dựng…

c) Phối hợp với các ngành liên quan tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, thành viên hợp tác xã xây dựng hoạt động an toàn, hiệu quả.

d) Phối hợp với các sở, ngành, địa phương giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc của hợp tác xã trong lĩnh vực xây dựng.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về kinh tập thể trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Hướng dẫn các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân lập các thủ tục thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo theo quy định của pháp luật về đất đai.

b) Phối hợp với các ngành liên quan triển khai, hướng dẫn các hợp tác xã thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực kinh tế tập thể.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Phối hợp với các ngành có liên quan triển khai các quy định của pháp luật lao động đối với người lao động trong hợp tác xã, các chương trình an toàn vệ sinh lao động trong khu vực kinh tế tập thể; xây dựng kế hoạch đào tạo nghề hàng năm cho thành viên và người lao động trong các hợp tác xã.

b) Phối hợp với các sở, ngành, địa phương giải quyết hoặc đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc của hợp tác xã trong lĩnh vực lao động, dạy nghề…

9. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, Liên minh HTX tỉnh xây dựng các trang Web cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, giúp các hợp tác xã giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm, tiếp cận thị trường trong và ngoài nước và giới thiệu các mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh.

b) Hỗ trợ, tập huấn, hướng dẫn các hợp tác xã trang bị, sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, nhất là các hợp tác xã nông nghiệp.

10. Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Hàng năm, bổ sung vào định hướng nghiên cứu khoa học của tỉnh, tạo điều kiện để Liên minh HTX tỉnh, các sở, ngành có liên quan đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu chương trình ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất của các hợp tác xã, nhất là công nghệ chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học ứng dụng cho việc đổi mới, phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

b) Chỉ đạo các đơn vị dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các hợp tác xã sản xuất theo quy trình GAP, đăng ký thương hiệu sản phẩm, hàng hoá của hợp tác xã.

11. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tiền Giang:

a) Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các quỹ tín dụng nhân dân củng cố hoạt động đảm bảo an toàn, hiệu quả.

b) Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho các quỹ tín dụng nhân dân, các HTX có hoạt động tín dụng nội bộ.

c) Phối hợp với sở, ngành, địa phương giải quyết hoặc đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

12. Cục Thuế tỉnh:

a) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các chính sách, pháp luật về thuế có liên quan đến các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn, giải quyết hoặc đề xuất hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các hợp tác xã trong lĩnh vực thuế theo thẩm quyền.

13. Trường Chính trị tỉnh:

a) Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh nghiên cứu xây dựng và đưa nội dung về kinh tế tập thể, pháp luật về HTX vào chương trình giảng dạy của các khoá, lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt các huyện, thành, thị và xã, phường, thị trấn.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ, Liên minh HTX tỉnh mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể.

Điều 7. Các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, Liên minh HTX tỉnh và các huyện, thành, thị tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ như sau:

a) Tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tự nguyện tham gia xây dựng và phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã.

b) Tham gia với các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện chính sách, giám sát việc thi hành pháp luật đối với kinh tế tập thể. Phối hợp thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế tập thể.

c) Xây dựng các đoàn thể: Công đoàn; Đoàn thanh niên; tổ Phụ nữ, Hội Nông dân trong các tổ hợp tác, hợp tác xã để đại diện và bảo vệ quyền lợi người lao động trong các đơn vị kinh tế tập thể.

Điều 8. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

a) Phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, tổng kết, biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động có hiệu quả; xây dựng và duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục trên các báo, đài để tuyên truyền về kinh tế tập thể.

Nâng cao chất lượng Bản tin kinh tế tập thể, trang Web; kịp thời cung cấp thông tin tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02/01/2008 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương lần 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2012 của Bộ chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã, Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 02/5/2013 của Tỉnh ủy Tiền Giang về đẩy mạnh thực hiện Nghị Quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến các tổ chức, các đơn vị trực thuộc, các hợp tác xã và các tầng lớp nhân dân, trước hết là những cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tập thể một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng.

b) Phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành:

- Hướng dẫn cho các hợp tác xã chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã, sửa đổi bổ sung điều lệ, đại hội thường niên, đại hội nhiệm kỳ đúng quy định.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá, phân loại tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch củng cố các tổ hợp tác, hợp tác xã yếu kém; phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã mới phù hợp với nhu cầu và điều kiện từng địa phương, từng lĩnh vực.

- Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị kinh tế tập thể về vốn, pháp luật, các dự án kinh tế - xã hội, thông tin thị trường, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hướng dẫn thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Đặc biệt là chính sách tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực, đất đai, tài chính, tín dụng, khoa học công nghệ và thị trường cho các đơn vị kinh tế tập thể.

- Hàng năm, phối hợp với các sở, ngành tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã, nâng cao tay nghề cho thành viên và người lao động trong các đơn vị kinh tế tập thể.

- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chuyển đến các sở, ngành có liên quan để giải quyết; theo dõi tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

- Hàng năm, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại với các tổ hợp tác, hợp tác xã để kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giúp các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động ngày càng có hiệu quả. Hai năm một lần tổ chức hội nghị tuyên dương các hợp tác xã điển hình tiên tiến, các cán bộ quản lý hợp tác xã và các thành viên hợp tác xã tiêu biểu nhân ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4) và ngày Quốc tế Hợp tác xã.

- Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế tập thể trong tỉnh. Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm tạo điều kiện cho kinh tế tập thể trong tỉnh ngày càng phát triển.

Điều 9. Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đổi mới phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh theo nội dung Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/03/2002 của Ban chấp hành trung ương Đảng lần 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02/01/2008 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương lần 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/5/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 02/5/2013 của Tỉnh ủy Tiền Giang về đẩy mạnh thực hiện Nghị Quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng hợp báo cáo công tác đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn về Thường trực Ban Chỉ đạo (qua Liên minh HTX tỉnh) để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ban Chỉ đạo phân công các thành viên như sau:

a) Trưởng ban: Phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động của Ban; phân công nhiệm vụ cho các ủy viên, chỉ đạo các Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và thị xã Cai Lậy; chủ trì và kết luận               các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

b) Phó Ban thường trực: Được Trưởng ban ủy nhiệm việc chuẩn bị các nội dung và tổ chức họp các thành viên Ban Chỉ đạo theo định kỳ; theo dõi hoạt động, tiếp nhận các phản ảnh tình hình của các thành viên, của Ban Chỉ đạo cấp huyện, tổng hợp và báo cáo Trưởng ban chỉ đạo và Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo có liên quan đến khu vực kinh tế tập thể do ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các ngành chức năng cấp huyện theo hệ thống ngành, thực hiện tốt việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Hàng tháng, báo cáo tình hình về Thường trực Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh (qua Liên minh HTX tỉnh) để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chương III
CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO, HỘI HỌP

Điều 10. Chế độ thông tin

1. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Liên minh HTX tỉnh có trách nhiệm triển khai và hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể của Đảng và Nhà nước đến Ủy ban nhân dân, phòng, ban chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội các huyện, thành phố, thị xã; cung cấp thông tin về những mô hình hợp tác xã tiên tiến và các thông tin khác như tập huấn, đào tạo cán bộ, thị trường, cơ hội liên doanh, liên kết, khai thác sản phẩm mới để các huyện, thành, thị tham khảo trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn.

2. Các phòng, ban chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội các huyện, thành phố, thị xã phải báo cáo phản hồi thông tin kịp thời với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và Liên minh HTX tỉnh để có sự theo dõi và hỗ trợ khi cần thiết.

Điều 11. Chế độ báo cáo

1. Các phòng, ban chức năng cấp huyện được phân công phải tổng hợp tình hình tổ chức hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn, gửi báo cáo quý, 6 tháng, năm về Ban Chỉ đạo huyện, các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh có liên quan .

2. Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tổng hợp các báo cáo của các huyện, thành phố, thị xã báo cáo chuyên ngành về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Liên minh HTX tỉnh) để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam theo định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm.

Điều 12. Chế độ hội họp

Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh sơ kết 6 tháng bằng văn bản và tổ chức hội nghị mỗi năm 01 lần. Thường trực Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung và tổ chức hội nghị, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra, khi có những vấn đề cần thiết có thể họp đột xuất khi có đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh.

Điều 13. Chế độ phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị kinh tế tập thể

1. Việc hướng dẫn, kiểm tra thực hiện điều lệ, pháp luật đối với các đơn vị kinh tế tập thể do các huyện, thành phố, thị xã chủ động sắp xếp theo kế hoạch, khi cần thiết có thể đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh, Liên minh HTX tỉnh cùng tham gia.

2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của thành viên, người lao động trong các đơn vị kinh tế tập thể do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật; những trường hợp phức tạp cần tham khảo ý kiến của các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và Liên minh HTX tỉnh.

Điều 14. Chế độ kiểm tra tài chính ở các đơn vị kinh tế tập thể

Việc kiểm tra, thanh tra tài chính tại các đơn vị kinh tế tập thể do các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chủ trì, kết hợp với Liên minh HTX tỉnh thực hiện:

1. Kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật về việc sử dụng tài chính, chế độ báo cáo kế toán, thống kê… tại các đơn vị kinh tế tập thể.

2. Thanh tra đột xuất về tài chính, chế độ báo cáo kế toán thống kê… của cơ quan quản lý nhà nước đối với các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính tại các đơn vị kinh tế tập thể.

Điều 15. Chế độ khen thưởng

Thường trực Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh có trách nhiệm đề xuất, hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Tổ chức thực hiện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Thường trực Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh theo dõi quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này. Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quy chế về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Những quy định khác liên quan đến kinh tế tập thể không được quy định trong Quy chế này được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 17. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ảnh về Thường trực Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh (qua Liên minh HTX tỉnh) để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung.

 

                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
                                                                                 KT. CHỦ TỊCH
                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH


                                                                                   Trần Kim Mai

 

ĉ
Anh Khoa Đỗ,
19:28, 22 thg 2, 2018
Comments