Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định mức chi về công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang


Ċ
Anh Khoa Đỗ,
16:50, 26 thg 2, 2018
Comments