Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 10/5/2007 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể từ nay đến năm 2010 và định hướng những năm tiếp theo

TỈNH ỦY TIỀN GIANG                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                   *                                                  Mỹ Tho, ngày 10 tháng 5 năm 2007
         Số 10-NQ/TU

                                         

NGHỊ QUYẾT
về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
từ nay đến năm 2010 và định hướng những năm tiếp theo
-------------- 

Những năm qua, nhất là từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã sửa đổi năm 2003, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đã khắc phục cơ bản những yếu kém. Nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác mới được thành lập; các tổ hợp tác phát triển phù hợp với nhu cầu của người dân ở địa phương. Hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã và tổ hợp tác ngày càng tăng về doanh thu, lợi nhuận; góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi và tham gia thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm,...

Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể vẫn còn nhiều mặt hạn chế như quy mô sản xuất nhỏ, cơ sở vật chất còn lạc hậu, vốn góp của xã viên chiếm tỷ trọng thấp, trình độ đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; lợi ích kinh tế - xã hội của xã viên và người lao động còn thấp,... chưa có khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh và cạnh tranh trong cơ chế thị trường. Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể theo mô hình mới chưa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do trình độ của cán bộ quản lý chưa được đào tạo căn bản, còn lúng túng trong việc giải quyết các phát sinh từ hoạt động của kinh tế tập thể. Các cấp ủy và chính quyền chưa tập trung cao cho phát triển kinh tế tập thể; chưa có sự phối hợp tốt giữa các cấp, các ngành; các chính sách hỗ trợ chưa đồng bộ,...

 

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1/- Quan điểm

Tiếp tục phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, mà nòng cốt là hợp tác xã, dựa trên sở hữu của các thành viên và tập thể, liên kết rộng rãi những người lao động, các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế, không giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn; phân phối theo lao động, theo vốn góp và mức độ tham gia các dịch vụ; hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, cùng có lợi và quản lý dân chủ.

Tạo các điều kiện thuận lợi cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển gắn với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Phát triển kinh tế tập thể theo phương châm tích cực, vững chắc, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn ở từng ngành, địa phương và nhu cầu hợp tác trong sản xuất, kinh doanh của nhân dân.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ của nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Phát huy vai trò của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia kinh tế tập thể.

2/- Mục tiêu

Tiếp tục phát huy vai trò tự chủ của kinh tế hộ, kinh tế trang trại, nhóm sản phẩm, tổ hợp tác làm cơ sở xây dựng hợp tác xã. Củng cố, nâng cao chất lượng các hợp tác xã hiện có. Phát triển đa dạng các hình thức kinh tế tập thể phù hợp với đặc điểm của từng ngành, từng lĩnh vực kinh tế; tăng cường liên doanh, liên kết giữa các hợp tác xã với các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh nhằm nâng cao sức cạnh tranh ở thị trường trong nước, từng bước vươn ra thị trường khu vực và thích ứng được với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Xây dựng một số liên hiệp hợp tác xã thành những tổ chức kinh tế tập thể mạnh, sản xuất kinh doanh có hiệu quả và sức cạnh tranh cao trong cơ chế thị trường làm nòng cốt thúc đẩy các hợp tác xã thành viên phát triển.

Xây dựng và phát triển kinh tế tập thể phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; khu vực kinh tế tập thể phải tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho các thành viên, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-  xã hội, đoàn kết cộng đồng,...

 II. NHỮNG NHIỆM VỤ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ

 A. NHỮNG NHIỆM VỤ CHUNG

Tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã; mở rộng ngành nghề, phạm vi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển sản xuất của xã viên, thu hút thêm nhiều xã viên, tăng vốn góp, vốn tích lũy, thực hiện tốt phân phối thu nhập theo điều lệ của hợp tác xã.

Xây dựng mới các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của từng vùng và yêu cầu hợp tác của từng ngành nghề với các hình thức tổ chức, phương thức hoạt động đa dạng, đi từ hoạt động dịch vụ đến mở rộng ngành nghề, tiến tới phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ tổng hợp dựa trên nhu cầu và tự nguyện của các thành viên trong tổ hợp tác, hợp tác xã. Vận động người lao động, các hộ kinh tế cá thể, tiểu chủ, các trang trại, các nhóm và tổ hợp tác tham gia thành lập hợp tác xã.

 

B. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TRONG CÁC LĨNH VỰC

1/- Trong lĩnh vực nông nghiệp, chú trọng xây dựng hợp tác xã xuất phát theo nhu cầu của nhóm nông hộ từ các tổ hợp tác hiện có, đồng thời tiếp tục xây dựng các hợp tác xã sản xuất kinh doanh tổng hợp ở nông thôn làm dịch vụ nông nghiệp, phát triển tiểu thủ công nghiệp và thu mua, sơ chế, đóng gói nông sản thực phẩm và các dịch vụ khác phục vụ thiết thực đời sống xã viên và người lao động.

Ở những nơi chưa đủ điều kiện nhưng có nhu cầu hợp tác, khuyến khích các hộ gia đình tự nguyện thành lập các tổ hợp tác sản xuất để hỗ trợ cho kinh tế hộ phát triển.

Các ngành chức năng tạo các điều kiện thuận lợi, hướng dẫn nhân dân góp vốn, đầu tư hoàn chỉnh hệ thống cung cấp nước và thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt nông thôn.

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung xây dựng đề án quy hoạch và triển khai thực hiện vùng cây ăn quả chuyên canh, ứng dụng quy trình sản xuất theo công nghệ mới đạt tiêu chuẩn chất lượng và an toàn, tăng qui mô theo hướng sản xuất hàng hóa; tổ chức các hợp tác xã chuyên kinh doanh trái cây đặc sản; xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu, nâng giá trị thương phẩm trái cây đặc sản Tiền Giang.

Tiếp tục vận động các ngành liên quan, các đơn vị kinh tế tập thể đến các hộ sản xuất cùng cam kết thực hiện tốt Quyết định 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng, nhất là các hợp tác xã sản xuất lúa chất lượng cao và hợp tác xã chuyên kinh doanh trái cây đặc sản.

Tập trung củng cố các hợp tác xã hoạt động yếu và hướng dẫn thủ tục giải thể các hợp tác xã đúng theo Luật Hợp tác xã đối với hợp tác xã đã ngưng hoạt động nhiều năm, không còn khả năng duy trì.

2/- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thành lập các đơn vị kinh tế tập thể trong lĩnh vực thủy sản; chú trọng nhân rộng mô hình hợp tác xã nuôi trồng bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy hải sản khu vực ven biển Gò Công và những vùng có điều kiện phát triển nuôi trồng thuỷ sản.

Ngành thủy sản xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã nuôi thuỷ sản các loại; các hợp tác xã cung cấp dịch vụ thủy sản; hướng dẫn cho các hợp tác xã những kiến thức khoa học để ứng dụng đúng quy trình sản xuất con giống thuỷ sản có chất lượng tốt, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, cung ứng đủ nhu cầu nuôi và gắn với tăng nhanh qui mô nuôi trồng, chế biến thuỷ sản hàng hóa tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

3/- Trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã ở nông thôn theo loại hình sản xuất kinh doanh tổng hợp đan xen giữa nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ, tổ chức dạy nghề, tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn, tăng thu nhập, khai thác tốt nguồn nguyên liệu tại chỗ, giải quyết tốt việc tiêu thụ nông sản hàng hóa và các sản phẩm khác cho nông dân và các loại hàng hoá thuộc ngành tiểu thủ công nghiệp.

Thành lập các tổ hợp tác theo hình thức sản xuất tập trung hoặc dịch vụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Các hợp tác xã có sản phẩm tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, xây dựng và bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm đặc thù của đơn vị, giữ vững chất lượng sản phẩm, uy tín của hợp tác xã, tăng sức cạnh tranh trong và ngoài nước.

Vận động xây dựng liên hiệp hợp tác xã chuyên ngành hoặc đa ngành nghề, tăng quy mô sản xuất, xây dựng đơn vị kinh tế tập thể mạnh đủ sức cạnh tranh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

4/- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hợp tác xã thương mại - dịch vụ, ngoài việc kinh doanh hàng bách hóa, phải mở rộng dịch vụ hợp đồng đầu tư và tiêu thụ sản phẩm phù hợp với yêu cầu của địa phương.

Xây dựng các hợp tác xã kinh doanh khai thác, quản lý chợ, mở rộng các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc hợp tác xã ở các khu vực thị trấn, thị tứ, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung; chú ý qui mô phù hợp với mỗi vùng, đồng thời phải xây dựng phương thức quản lý, kinh doanh mới bảo đảm văn minh, vệ sinh, an toàn cho người tiêu dùng.

5/- Trong lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng, thành lập các hợp tác xã kinh doanh đa ngành nghề, như vận tải hành khách, hàng hóa, dịch vụ du lịch, sửa chữa các phương tiện, cung ứng nhiên liệu và vật tư phục vụ ngành vận tải.

Xây dựng hợp tác xã kinh doanh dịch vụ vận tải, kết hợp cung ứng vật tư và đầu tư xây dựng công trình cầu, đường đô thị và nông thôn, các công trình dân dụng ở nông thôn.

Tổ chức thí điểm mô hình hợp tác xã xây dựng và kinh doanh nhà ở.

6/- Phát triển thêm các quỹ tín dụng nhân dân ở những nơi có nhu cầu và đủ điều kiện, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.

Khuyến khích các quỹ tín dụng nhân dân phát triển thêm thành viên, nhất là thành viên thường xuyên, mở rộng địa bàn huy động vốn, tăng vốn điều lệ, đáp ứng tốt nhu cầu vốn vay; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay đúng mục đích của các thành viên và nhân dân địa phương.

Tổ chức thí điểm mô hình hợp tác xã hoạt động tín dụng nội bộ hợp tác xã, đáp ứng tốt nhu cầu vốn của xã viên.

7/- Về phát triển kinh tế tập thể ở các loại hình hợp tác xã khác

Nghiên cứu học tập các mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong nước và ngoài nước, tuỳ theo điều kiện từng địa phương hướng dẫn thành lập các hợp tác xã dịch vụ ở trường học, bệnh viện; hợp tác xã dịch vụ xử lý rác, nước bẩn, bảo vệ môi trường,...

Vận động các hợp tác xã trong tỉnh xây dựng liên hiệp hợp tác xã đa ngành nghề có đủ hàng hóa và năng lực xuất, nhập khẩu tiến tới mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, đủ sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ

1/- Các cấp ủy đảng, chính quyền nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của kinh tế hợp tác và hợp tác xã trong các thành phần kinh tế thời kỳ hội nhập, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn.

Thường xuyên củng cố nâng chất các tổ chức đảng trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo Qui định 164-QĐ/TW ngày 14/4/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết này, tổ chức tuyên truyền quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với việc phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Động viên cán bộ, đảng viên nòng cốt, các tổ chức quần chúng tự nguyện tham gia xây dựng các loại hình kinh tế tập thể, tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng phát triển mô hình kinh tế tập thể rộng rãi và đều khắp trong các vùng ở thành thị và nông thôn; ở các ngành, các lĩnh vực với các qui mô, mức độ khác nhau nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh giữa các thành phần kinh tế và giữa các tổ chức kinh tế tập thể để cùng phát triển.

Chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các đơn vị kinh tế tập thể theo pháp luật; tôn trọng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh. Phân công cán bộ chuyên trách để giám sát, giúp đỡ tổ chức kinh tế tập thể phát triển theo quy định tại Quyết định 272/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006 - 2010).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên phối hợp với các ngành và Liên minh Hợp tác xã tỉnh giám sát chặt chẽ quá trình xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tập thể.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của ban chỉ đạo củng cố, phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã của tỉnh, huyện.

2/- Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và các ngành có liên quan triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với kinh tế tập thể.

3/- Tiếp tục đổi mới tổ chức quản lý và phương thức sản xuất kinh doanh nhằm phát huy quyền làm chủ của xã viên, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế tập thể; chủ động khai thác tốt tiềm năng; tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của cơ chế thị trường. Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi để mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của ban quản trị và các chức danh quản lý trong các hợp tác xã và tổ hợp tác.

4/- Các sở, ngành tỉnh bố trí cán bộ chuyên trách kinh tế tập thể thuộc lĩnh vực quản lý; rà soát lại các chính sách không còn phù hợp để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể.

Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư phù hợp với thực tế; sát cơ sở sản xuất, hỗ trợ các đơn vị kinh tế tập thể ứng dụng có hiệu quả các kết quả khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng; đồng thời quan tâm bảo vệ môi trường.

5/- Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ quy định; chủ động phối hợp với các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, dự án đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Thường xuyên phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Tiền Giang và các trung tâm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã, đội ngũ cán bộ nguồn thông qua ngân sách Nhà nước hỗ trợ và các nguồn khác.

Ủy ban nhân dân tỉnh qui định chức năng, nhiệm vụ và hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/- Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực tế, đảm bảo việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đạt kết quả tốt.

2/- Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết này của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

3/- Các ngành kinh tế tổng hợp xây dựng chương trình hành động thực hiện việc củng cố, phát triển hợp tác xã trong lĩnh vực quản lý ngành.

4/- Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể cấp tỉnh và cấp huyện. Riêng đối với xã, phường, thị trấn thì củng cố lại hoặc thành lập mới Ban vận động phát triển kinh tế tập thể theo chỉ đạo tại Công văn 501-CV/TU ngày 12/10/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

5/- Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết này; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, 5 năm tổ chức tổng kết và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.                                                                       

ĉ
Anh Khoa Đỗ,
19:13, 22 thg 2, 2018
Comments