Mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2018 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

     ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      TỈNH TIỀN GIANG                                Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc                                               

    Số: 736/QĐ-UBND                            Tiền Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2018

   

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2018 
của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 121/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 – 2020;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiển Giang tại công văn số 98/QĐTPT-TCKT ngày 22/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2018 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang như sau:

1. Về mức lãi suất cho vay tối thiểu:

a) Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang quyết định mức lãi suất cho vay đối với từng dự án cụ thể thuộc lĩnh vực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh Tiền Giang theo Điều 1 Nghị quyết số 121/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhưng không được thấp hơn mức cho vay tối thiểu là 6,6 %/năm. Cụ thể như sau:

- Mức 6,6%/năm áp dụng cho các dự án thuộc lãnh vực:

  + Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường;

  + Đầu tư xây dựng, cải tạo hồ chứa nước, công trình thủy lợi;

  + Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp;

  + Đầu tư xây dựng và bảo vệ rừng phòng hộ, dự án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp;

  + Đầu tư xây dựng phát triển nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên…);

  + Đầu tư xây dựng, mở rộng: Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, chỉnh trang đô thị, hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư, văn hóa, thể dục thể thao, công viên.

- Mức 6,9%/năm áp dụng cho các dự án thuộc lãnh vực:

  + Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông: Đường vào khu tái định cư; vào khu cụm công nghiệp, khu công nghệ cao; bến bãi, cầu, phà, các công trình trọng điểm của tỉnh;

  + Đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện phân phối;

  + Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp;

  + Di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang.

  + Đầu tư, phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng;

- Mức 7,2%/năm áp dụng cho các dự án thuộc lãnh vực:

  + Di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất ô nhiễm ra khỏi nội thị và các khu dân cư theo quy hoạch; di chuyển sắp xếp lại cụm làng nghề;

  + Đầu tư xây dựng, cải tạo: Khu du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử tại địa phương;

  + Các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khác của tỉnh ….

b) Trường hợp đặc biệt Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định mức lãi suất cho vay cụ thể đối với dự án thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh thuộc danh mục lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương.

2. Về thời gian áp dụng:

a) Mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2018 của Quỹ được áp dụng kể từ ngày 01/02/2018.

b) Đối với các hợp đồng tín dụng vay vốn đã ký trước ngày 01/02/2018 và đã giải ngân thì tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay theo hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2017 của Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang và Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, thủ trưởng các đơn vị, địa phương và chủ đầu tư các dự án vay vốn có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Comments