Kế hoạch 47-KH/TU ngày 02/5/2013 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

TỈNH ỦY TIỀN GIANG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Số:  47 -KH/TU

Mỹ Tho, ngày 02  tháng 5  năm 2013

 KẾ HOẠCH
về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Thực hiện Kết luận 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tình có những chuyển biến tích cực. Liên hiệp hợp tác xã và nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập và phát triển phù hợp với nhu cầu hợp tác trong sản xuất, kinh doanh của người dân địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 1 Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, 100 hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực (nông nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ, xây dựng, vận tải, quỹ tín dụng nhân dân, y tế) và 1.426 tổ hợp tác. Hiệu quả hoạt động của nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác ngày càng tăng về doanh thu và lợi nhuận, mang lại lợi ích thiết thực cho xã viên, tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho người lao động; góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi và tham gia thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội,… Việc liên doanh, liên kết giữa các hợp tác xã và với các thành phần kinh tế khác bước đầu có sợ phát triển.

Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể vẫn còn nhiều mặt hạn chế như quy mô sản xuất nhỏ, cơ sở vật chất còn lạc hậu, vốn góp của xã viên chiếm tỷ trọng thấp, trình độ đội ngũ cán bộ quản lý chưa đáp ứng yêu cầu; chưa có khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh và cạnh tranh trong cơ chế thị trường, hội nhập kinh tế thế giới. Tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh tế tập thể chậm, thiếu ổn định, tỷ lệ đóng góp vào GDP của tỉnh còn thấp. Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể ở một số nơi chưa được tập trung, hiệu quả chưa cao.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1/- Mục đích

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả quan điểm, nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, quy định của Luật Hợp tác xã 2012, các quy định khác có liên quan của luật pháp và chính sách về phát triển kinh tế tập thể, phấn đấu đưa kinh tế tập thể thực sự là thành phần kinh tế quan trọng cùng kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2/- Yêu cầu

- Việc phát triển kinh tế tập thể là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng là sự nghiệp hết sức khoa khăn đòi hỏi phải kiên trì, xuất phát từ nhu cầu thực tế, phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương và từng lĩnh vực kinh tế. Phải tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Hợp tác xã 2012 và các quy định khách có liên quan, đảm bảo hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, do các thành viên tự nguyện thành lập, trên cơ sở bình đẳng, dân chủ, cùng có lợi. Xây dựng và phát triển kinh tế tập thể phải gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Phát huy vai trò của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia kinh tế tập thể.

III. NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA IX

1/- Xác định rõ vài trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và các quy định, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là một trong những nhiệm vụ quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương.

Chăm lo củng cố và phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể trong tổ chức kinh tế tập thể theo quy định, trên cơ sở tôn trọng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức kinh tế tập thể.

2/- Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xây dựng mới các liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của từng vùng và yêu cầu hợp tác của từng ngành nghề, nhu cầu và tự nguyện của các thành viên; mở rộng ngành nghề, phạm vi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các hợp tác xã, đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển sản xuất của xã viên, thu hút thêm nhiều xã viên, tăng vốn góp, vốn tích lũy, thực hiện tốt phân phối thu nhập theo điều lệ của hợp tác xã.

Nghiên cứu có chính sách hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác tại các xã xây dựng nông thôn mới.

Có biện pháp tháo gỡ khó khăn, khuyến khích và tạo điều kiện để giúp các hợp tác xã chủ động vươn lên, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và hiệu quả hoạt động, tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường.

3/- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, đặc biệt là chính sách về cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực, đất đai, tài chính – tín dụng, khoa học – công nghệ, xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

4/- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước về kinh tế tập thể, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả, tập trung và thống nhất.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể cấp tỉnh và cấp huyện, mỗi nơi cần thành lập bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo để kịp thời nắm những thuận lợi, khó khăn của hợp tác xã, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy phong trào kinh tế tập thể phát triển bền vững.

Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể cấp tỉnh, cấp huyện và các sở ngành có liên quan cần tập trung nghiên cứu, xây dựng các mô hình hợp tác xã phù hợp; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong từng lĩnh vực, chú trọng các mô hình hoạt động đúng theo Luật Hợp tác xã, có hiệu quả cả về kinh tế và xã hội; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của hợp tác xã để kịp thời khen thưởng và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về kinh tế tập thể.

Cấp ủy các huyện, thành, thị thường xuyên quan tâm chỉ đạo tổ chức đánh giá tình hình kinh tế tập thể trên địa bàn, rà soát số lượng hợp tác xã hoạt động ổn định, có hiệu quả để nhân rộng điển hình; hợp tác xã hoạt động yếu kém để củng cố, nâng chất; hợp tác xã ngưng hoạt động quá thời hạn quy định phải giải thể bắt buộc.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và có chính sách cán bộ phù hợp, bảo đảm nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế tập thể.

5/- Liên minh Hợp tác xã tỉnh đổi mới tổ chức hoạt động, nêu cao vai trò, trách nhiệm, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tư vấn, đào tạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thành viên, hướng dẫn thành viên hoạt động tuân thủ theo nguyên tắc của Luật Hợp tác xã năm 2012 và các quy định của pháp luật; tổ chức sơ kết các chương trình phối hợp với các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể để đánh giá, rút kinh nghiệm.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức hội, hiệp hội có kế hoạch, chương trình hành động, phối hợp nhằm thực hiện tốt công tác vận động, giáo dục quần chúng, đoàn viên, hội viên, thành viên tự nguyện tham gia phát triển kinh tế tập thể theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và các quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo, đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân về bản chất và vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

2/- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về kinh tế tập thể; các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, đưa Luật Hợp tác xã năm 2012 sớm đi vào cuộc sống. Kiện toàn bộ máy, tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể.

3/- Các sở, ngành có liên quan và cấp ủy, chính quyền các huyện, thành, thị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể thuộc phạm vi quản lý.

4/- Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động hỗ trợ và giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, các quy định của pháp luật về phát triển kinh tế tập thể; xây dựng những mô hình hợp tác xã mang tính đặc thù của các tổ chức đoàn thể.

5/- Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và kế hoạch này; định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá, báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có chỉ đạo kịp thời.

 

                                                                                    T/M BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:                                                                              PHÓ BÍ THƯ
- VPTW (HN, T78);
- Ban Kinh tế TW;
- Các uv BCH Đảng bộ tỉnh;
- Các Ban Đảng BCS đảng, đảng đoàn;                                                                     (Đã ký)
- Các Sở, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh;
- Cấp ủy huyện (tương đương);
- PCVP TU (TH);
- Phòng TH;
- Lưu.                                                                                        Nguyễn Văn Danh

ĉ
Anh Khoa Đỗ,
18:09, 25 thg 2, 2018
Comments