Kế hoạch 275/KH-BCĐ ngày 01/12/2014 của Ban chỉ đạo về chuyển đổi các hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác năm 2012