VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

Chỉ thị 26/CT-UBND về tăng cường công tác hỗ trợ, khuyến khích phát triển  kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết 10-NQ/TU về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể từ nay đến năm 2010 và định hướng những năm tiếp theo

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trong phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định 04/2015/QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã 

Quyết định 11/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng quỹ xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định 11/2012/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý và hỗ trợ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định 2875/2013/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Quyết định 28/2014/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch 47-KH/TU về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Kế hoạch 275/KH-BCĐ chuyển đổi các hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Thông báo 23/TB-QĐTPT về mức lãi suất cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát tiển hợp tác xã (kể từ ngày 16/12/2014)

Thông báo 232/TB-QĐTPT về mức lãi suất cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát tiển hợp tác xã (kể từ ngày 16/06/2015)

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Chương trình hành động 858/CTr-SNN&PTNT thực hiện Đề án "Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020"

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển cánh đồng lớn, gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định 1861/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Tiền Giang.

Quyết định 1863/QĐ-UBND phê duyệt điều lệ Liên minh hợp tác xã tỉnh Tiền Giang

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, sơ chế,mua bán,vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và ấp trứng gia cầm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Chương trình hành động số 15/Ctr-UBND thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP và Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ, Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 03/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, Nghị quyết 117/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020

Quyết định 53/2016/QĐ-UBND ban hành chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch 274/KH-UBND kế hoạch hỗ trợ thành lập mới HTX đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã tỉnh năm 2017

Quyết định 3195/QĐ-UBND  quy định mức hỗ trợ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp

Comments