GIỚI THIỆU‎ > ‎

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ


Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là tổ chức kinh tế - xã hội có tư cách pháp nhân, được thành lập ở Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoạt động dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo pháp luật Việt Nam và theo Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang thuộc hệ thống tổ chức của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, được tổ chức hoạt động theo Điều lệ do Đại hội thành viên thông qua.

GIỚI THIỆU

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

THÀNH VIÊN

1. Chức năng

- Đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể.

- Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của các thành viên;

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, nghiệp vụ của các đơn vị thành viên.

- Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan về kinh tế tập thể.

- Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp của các thành viên với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

- Tham gia xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế hợp tác, HTX.

- Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan, uỷ ban nhân dân cấp huyện về chính sách, pháp luật có liên quan; phối hợp tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với kinh tế tập thể;

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

- Tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa, người lao động tham gia xây dựng, phát triển kinh tế hợp tác và HTX. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các HTX điển hình tiên tiến, tổ chức phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư khoa học công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường và các lĩnh vực khác.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống Liên minh, cán bộ quản lý, xã viên và người lao động trong các thành viên.

- Chủ trì hoặc tham gia triển khai thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt động dịch vụ công có mục tiêu phát triển HTX và liên hiệp HTX;

- Đại diện cho thành viên tham gia vào các hoạt động đối ngoại của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hợp tác với các tổ chức hiệp hội, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức phi chính phủ trong tỉnh, trong nước và ngoài nước nhằm mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, phù hợp với các quy định của pháp luật;

- Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển Liên minh và hỗ trợ thành viên;

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Comments