หลักข้อเชื่อ

1. พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์
2 เปโตร 1:20, 21
2 ทิโมธี 3:16, 17
สดุดี 119:105
สุภาษิต 30:5, 6
อิสยาห์ 8:20
ยอห์น 17:17
1 เธสะโลนิกา 2:13
ฮีบรู 4:12
2. ตรีเอกานุภาค: พระเจ้าองค์เดียว
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4
มัทธิว 28:19
2 โครินธ์ 13:14
เอเฟซัส 4:4-6
1 เปโตร 1:2
1 ทิโมธี 1:17
วิวรณ์ 14:7
3. พระเจ้าพระบิดา
ปฐมกาล 1:1
วิวรณ์ 4:11
1 โครินธ์ 15:28
ยอห์น 3:16
1 ยอห์น 4:8
1 ทิโมธี 1:17
อพยพ 34:6, 7
ยอห์น 14:9
4. พระเจ้าพระบุตร
ยอห์น 1:1-3, 14
โคโลสี 1:15-19
ยอห์น 10:30; 14:9
โรม 6:23
2 โครินธ์ 5:17-19
ยอห์น 5:22
ลูกา 1:35
ฟีลิปปี 2:5-11
ฮีบรู 2:9-18
1 โครินธ์ 15:3, 4
ฮีบรู 8:1, 2
ยอห์น 14:1-3
5. พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์
ปฐมกาล 1:1, 2
ลูกา 1:35; 4:18
กิจการของอัครทูต 10:38
2 เปโตร 1:21
2 โครินธ์ 3:18
เอเฟซัส 4:11, 12
กิจการของอัครทูต 1:8
ยอห์น 14:16-18, 26; 15:26, 27; 16:7-13
6. การเนรมิตสร้าง
ปฐมกาล 1; 2
อพยพ 20:8-11
สดุดี 19:1-6; 33:6, 9; 104
ฮีบรู 11:3
7. ธรรมชาติของมนุษย์
ปฐมกาล 1:26-28; 2:7
สดุดี 8:4-8
กิจการของอัครทูต 17:24-28
ปฐมกาล 3
สดุดี 51:5
โรม 5:12-17
2 โครินธ์ 5:19, 20
สดุดี 51:10
1 ยอห์น 4:7, 8, 11, 20
ปฐมกาล 2:15
8. สงครามในสวรรค์
วิวรณ์ 12:4-9
อิสยาห์ 14:12-14
เอเสเคียล 28:12-18
ปฐมกาล 3
โรม 1:19-32; 5:12-21; 8:19-22
ปฐมกาล 6-8
2 เปโตร 3:6
1 โครินธ์ 4:9
ฮีบรู 1:14
9. การทรงชนม์ การสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์
ยอห์น 3:16
อิสยาห์ 53
1 เปโตร 2:21, 22
1 โครินธ์ 15:3, 4, 20-22
2 โครินธ์ 5:14, 15, 19-21
โรม 1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4
1 ยอห์น 2:2; 4:10
โคโลสี 2:15
ฟีลิปปี 2:6-11
10. ประสบการณ์แห่งความรอด
2 โครินธ์ 5:17-21
ยอห์น 3:16
กาลาเทีย 1:4; 4:4-7
ทิตัส 3:3-7
ยอห์น 16:8
กาลาเทีย 3:13, 14
1 เปโตร 2:21, 22
โรม 10:17
ลูกา 17:5
มาระโก 9:23, 24
เอเฟซัส 2:5-10
โรม 3:21-26
โคโลสี 1:13, 14
โรม 8:14-17
กาลาเทีย 3:26
ยอห์น 3:3-8
1 เปโตร 1:23
โรม 12:2
ฮีบรู 8:7-12
เอเสเคียล 36:25-27
2 เปโตร 1:3, 4
โรม 8:1-4; 5:6-10
11. การเติบโตในพระคริสต์
สดุดี 1:1, 2; 23:4; 77:11, 12
โคโลสี 1:13, 14; 2:6, 14, 15
ลูกา 10:17-20
เอเฟซัส 5:19, 20; 6:12-18
1 เธสะโลนิกา 5:23
2 เปโตร 2:9; 3:18
2 โครินธ์ 3:17, 18
ฟีลิปปี 3:7-14
1 เธสะโลนิกา 5:16-18
มัทธิว 20:25-28
ยอห์น 20:21
กาลาเทีย 5:22-25
โรม 8:38, 39
1 ยอห์น 4:4
ฮีบรู 10:25
12. คริสตจักร
ปฐมกาล 12:3
กิจการของอัครทูต 7:38
เอเฟซัส 4:11-15; 3:8-11
มัทธิว 28:19, 20; 16:13-20; 18:18
เอเฟซัส 2:19-22; 1:22, 23; 5:23-27
โคโลสี 1:17, 18
13. คริสตจักรสุดท้ายและพันธกิจ
วิวรณ์ 12:17; 14:6-12; 18:1-4
2 โครินธ์ 5:10
ยูดา 3, 14
1 เปโตร 1:16-19
2 เปโตร 3:10-14
วิวรณ์ 21:1-14

14. เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์

โรม 12:4, 5
1 โครินธ์ 12:12-14
มัทธิว 28:19, 20
สดุดี 133:1
2 โครินธ์ 5:16, 17
กิจการของอัครทูต 17:26, 27
กาลาเทีย 3:27, 29
โคโลสี 3:10-15
เอเฟซัส 4:14-16; 4:1-6
ยอห์น 17:20-23

15. การรับบัพติสมา

โรม 6:1-6
โคโลสี 2:12, 13
กิจการของอัครทูต 16:30-33; 22:16; 2:38
มัทธิว 28:19, 20

16. พิธีศีลมหาสนิท

1 โครินธ์ 10:16, 17; 11:23-30
มัทธิว 26:17-30
วิวรณ์ 3:20
ยอห์น 6:48-63; 13:1-17

17. ของประทานฝ่ายจิตวิญญาณและการบริการ

โรม 12:4-8
1 โครินธ์ 12:9-11, 27, 28
เอเฟซัส 4:8, 11-16
กิจการของอัครทูต 6:1-7
1 ทิโมธี 3:1-13
1 เปโตร 4:10, 11

18. ของประทานแห่งการพยากรณ์

โยเอล 2:28, 29
กิจการของอัครทูต 2:14-21
ฮีบรู 1:1-3
วิวรณ์ 12:17; 19:10

19. พระบัญญัติของพระเจ้า

อพยพ 20:1-17
สดุดี 40:7, 8
มัทธิว 22:36-40
เฉลยธรรมบัญญัติ 28:1-14
มัทธิว 5:17-20
ฮีบรู 8:8-10
ยอห์น 15:7-10
เอเฟซัส 2:8-10
1 ยอห์น 5:3
โรม 8:3, 4
สดุดี 19:7-14

20. วันสะบาโต (วันเสาร์)

ปฐมกาล 2:1-3
อพยพ 20:8-11
ลูกา 4:16
อิสยาห์ 56:5, 6; 58:13, 14
มัทธิว 12:1-12
อพยพ 31:13-17
เอเสเคียล 20:12, 20
เฉลยธรรมบัญญัติ 5:12-15
ฮีบรู 4:1-11
เลวีนิติ 23:32
มาระโก 1:32

21. การดูแลทรัพย์สินของพระเจ้า (การถวายและจัดการทรัพย์)

ปฐมกาล 1:26-28; 2:15
1 พงศาวดาร 29:14
ฮักกัย 1:3-11
มาลาคี 3:8-12
1 โครินธ์ 9:9-14
มัทธิว 23:23
2 โครินธ์ 8:1-15
โรม 15:26, 27

22. อุปนิสัยของคริสเตียน

โรม 12:1, 2
1 ยอห์น 2:6
เอเฟซัส 5:1-21
ฟีลิปปี 4:8
2 โครินธ์ 10:5; 6:14-7:1
1 เปโตร 3:1-4
1 โครินธ์ 6:19, 20; 10:31
เลวีนิติ 11:1-47
3 ยอห์น 2

23. ชีวิตสมรสและครอบครัว

ปฐมกาล 2:18-25
มัทธิว 19:3-9
ยอห์น 2:1-11
2 โครินธ์ 6:14
เอเฟซัส 5:21-33
มัทธิว 5:31, 32
มาระโก 10:11, 12
ลูกา 16:18
1 โครินธ์ 7:10, 11
อพยพ 20:12
เอเฟซัส 6:1-4
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5-9
สุภาษิต 22:6
มาลาคี 4:5, 6

24. งานของพระคริสต์และพลับพลาบนสวรรค์

ฮีบรู 8:1-5; 4:14-16; 9:11-28; 10:19-22; 1:3; 2:16, 17
ดาเนียล 7:9-27; 8:13, 14; 9:24-27
กันดารวิถี 14:34
เอเสเคียล 4:6
เลวีนิติ 16
วิวรณ์ 14:6, 7; 20:12; 14:12; 22:12

25. การเสด็จมาครั้งที่สอง

ทิตัส 2:13
ฮีบรู 9:28
ยอห์น 14:1-3
กิจการของอัครทูต 1:9-11
มัทธิว 24:14
วิวรณ์ 1:7
มัทธิว 24:43, 44
1 เธสะโลนิกา 4:13-18
1 โครินธ์ 15:51-54
2 เธสะโลนิกา 1:7-10; 2:8
วิวรณ์ 14:14-20; 19:11-21
มัทธิว 24
มาระโก 13
ลูกา 21
2 ทิโมธี 3:1-5
1 เธสะโลนิกา 5:1-6

26. ความตายและการมีชีวิตใหม่

โรม 6:23
1 ทิโมธี 6:15, 16
ปัญญาจารย์ 9:5, 6
สดุดี 146:3, 4
ยอห์น 11:11-14
โคโลสี 3:4
1 โครินธ์ 15:51-54
1 เธสะโลนิกา 4:13-17
ยอห์น 5:28, 29
วิวรณ์ 20:1-10

27. หนึ่งพันปีและจุดสิ้นสุดของความบาปชั่ว

วิวรณ์ 20
1 โครินธ์ 6:2, 3
เยเรมีย์ 4:23-26
วิวรณ์ 21:1-5
มาลาคี 4:1
เอเสเคียล 28:18, 19

28. แผ่นดินโลกใหม่

2 เปโตร 3:13
อิสยาห์ 35; 65:17-25
มัทธิว 5:5
วิวรณ์ 21:1-7; 22:1-5; 11:15
Comments