Groen vrijwilligerswerk door de werkgroep Natuur Onderhoud Zwijndrechtse Waard (NOZW)

Bewegend in het Groen door vrijwilligerswerk groen/natuurbeheer 
Eén van de mogelijkheden om in het groen te bewegen is door het uitvoeren van groenbeheer-werkzaamheden, zoals het verwijderen van boomopslag, het knotten van wilgen of het maaien van rietveldjes. Hiermee is fysieke inspanning gemoeid en het draagt daarnaast bij aan het psychisch welbevinden. Een groot voordeel is tevens dat door de gepleegde inspanning kan worden bijgedragen aan de instandhouding  en kwaliteitsverbetering van het gebied. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Doelstelling Hooge Nesse Veerplaat Zwijndrecht
Doel is een zo zelfstandig mogelijk functionerende groenbeheervrijwilligersgroep van minimaal 10 personen binnen de uitvoeringstermijn van Bewegen in het Groen. Er is een groep opgezet, die bijdraagt aan het beheer van de recreatieschap terreinen in Zwijndrecht e.o. de werkgroep Natuur Onderhoud Zwijndrechtse Waard.
Met zelfstandig functioneren wordt bedoeld:
- De groep heeft een coördinator die in overleg met GZH werkdagen inplant en organiseert
- De groep beschikt over een actuele ledenlijst met NAW-gegevens van de leden
- De groep kent samen met GZH een eigen vrijwilligersmanagementbeleid ten aanzien van werving, ondersteuning en waardering
- De groep maakt onder meer gebruik van De Groene Motor voor de verzekering en gereedschap uitleen alsmede opleidingen
- De groep beheerst de belangrijkste beheertechnieken, heeft een Arboplan en houdt bij werkzaamheden rekening met de Flora en Faunawet
De beheerwerkzaamheden door de groep zullen in eerste instantie alleen betrekking hebben op het gebied Hooge Nesse Veerplaat  en in de loop der tijd worden uitgebouwd naar andere gebieden.

Activiteiten van de beheergroep
De beheergroep kan de volgende werkzaamheden qua beheer uitvoeren: 

Beheeractiviteit                  Tijd in het jaar
Opschot verwijderen            
september-oktober
Padenonderhoud          
maart-april
Vuil ruimen   
september
Maaien (volgens beheerschema)  
augustus-september

Externe communicatie omtrent beheerwerkzaamheden
Na afloop van werkzaamheden wordt door GZH gecommuniceerd over het uitgevoerde beheer en de inzet van vrijwilligers. GZH streeft naar een vaste werkgroep, niet naar werkdagen met mensen die slechts eenmalig bijdragen aan het beheer. Wel kan worden aangesloten bij landelijke evenementen zoals Landelijke Opschoondag, Nederland Doet en de Natuurwerkdag waarbij mensen van buiten de groep kunnen worden uitgenodigd bij te dragen aan het groenbeheerwerk, maar vooral ook met het oog op het werven van nieuwe groepsleden, omdat hierin altijd verloop optreedt.

Activiteiten t.b.v. Bewegen in het Groen
De activiteiten in het project Bewegen in het Groen om de bovengenoemde doelstelling te realiseren zijn:
- Werven, opleiden en begeleiden van de groenbeheervrijwilligersgroep, welke functioneert als een zelfstandige werkgroep binnen de Stichtingen Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard en Hooge Nesse Veerplaat
- Iedere 10 dagen het organiseren van werkdagen in de terreinen van het recreatieschap IJsselmonde te beginnen met de Hooge Nesse, Zwijndrecht
- Communicatie van de activiteiten

Dit programma is afgestemd met GZH
De rol van de Groene Motor bij deze activiteit in de Hooge Nesse kan zijn:
-          ondersteunen van de nieuwe groepen bij opleidingen/cursussen/workshops e.d.
-          inzet van zogenaamde landschapsmentoren bij de werkdagen; landschapsmentoren zijn vrijwilligers die in voorgaande jaren door Landschapsbeheer Zuid-Holland zijn opgeleid om te kunnen assisteren bij werkdagen in het landschap. Zij zijn nu opgenomen in het programma van de Groene Motor
-          ondersteuning bij de organisatie van de natuur werkdag, elk jaar 1e zaterdag van november; werd voorheen door Landschapsbeheer georganiseerd en is nu ook overgenomen in het programma van De Groene Motor
-          ondersteuning aan de groepen m.b.t. verzekeringen, gereedschap uitleen e.d.
Op deze manier dragen de deelnemende organisaties en de Groene Motor gezamenlijk bij aan de doelstelling om meer vrijwilligers in het groen actief te laten zijn.

Wilt u meer in detail weten over hoe we te werk gaan? Druk dan hier om ons uitgebreide gebiedsplan te lezen.

Heeft u interesse in de groenvrijwilligers werkgroep? U kunt via de contactpagina vrijblijvend informatie opvragen. Of via de link Contact


Comments