คำถามประจำสัปดาห์

ให้นักเรียนติดตามคำถามประจำสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง และพิมพ์ลงในโปรแกรม Microsoft Word ให้เรียบร้อย
เขียนชื่อ-นามสกุล  ชั้น  ห้อง เลขที่ให้ชัดเจน  พร้อมทั้งอ้างอิงเว็บไซต์แหล่งที่มาด้วย
หน้าเว็บย่อย (2): คำถาม2 คำถามที่1
Comments