Vieringen

- tekst: 'Does it matter?'

- een gebedsviering met vriendschapszegen,

- vriendschapsviering in een eucharistie.

 

my grandfather asked me

are you gay?

i asked

does it matter?

he replied

no it doesn't matter

when i said yes

he shut the door in my face

i guess it does matter

my straight friends asked me

are you gay?

i asked

does it matter?

they replied

no it doesn't matter

when i said yes

they turned their back to me

i guess it does matter

i saw this guy and asked

are you gay?

he said

does it matter?

i replied

no it doesn't matter

when he said yes

i said i love you

i guess it does matter

when God saw me

He asked

are you gay?

i said

does it matter?

He said

no it doesn't matter.

when i replied yes

He then asked

do you love yourself?

i said

does it matter?

He said of course it matters

because it was I who made you

i replied

yes, i love myself a lot and shed sweet-bitter tears out of gratitude

He said

that's all that matters

that's how it's meant to be

 

GEBEDSVIERING MET VRIENDSCHAPSZEGEN

 

Inleiding

 

N en N hebben ons vandaag uitgenodigd

voor iets bijzonders.

Vijf jaren zijn zij bij elkaar …

Vijf jaren van samen leven en van samen zorgen,

van steeds weer zoeken om elkaar te vinden,

van steeds weer beslissen om voor elkaar te kiezen.

In die vijf jaren hebben zij elkaar leren kennen

als verschillend,

Maar toch zeggen zij vandaag :

wij willen met elkaar doorgaan.

 

Dat zeggen zij vandaag niet alleen tegen elkaar.

Zij zeggen het ook tot ons hier aanwezig.

Wij allen worden vandaag deelgenoot en getuige

van hun keuze voor elkaar.

 

En zij zeggen het ook … tegen Hem die zij als hun God beschouwen …

Voor hen ligt Hij aan de bron van alle vriendschap en liefde.

Hem willen zij danken voor de vriendschap die zij van elkaar ontvangen

En voor de goede Geest, die hen tot hiertoe heeft samengehouden.

 

Ik weet dat jullie vandaag ook echt blij zijn met hen,

met hun zoeken naar liefde en vriendschap.

De prins op het witte paard bestaat alleen in dromen …

In realiteit staan mensen voor de opdracht

 
 

voor elkaar liefde op te brengen in goede en in kwade dagen.

Wij allen willen  … en …. daarin ondersteunen,

daarom mogen wij hier aanwezig zijn

 

Verhaal, mijmering over de liefde

 

   DE VOS EN DE KLEINE PRINS

 

De vos raakt in gesprek met de prins, en zegt :

‘Mijn leven is eentonig.

Ik jaag op kippen,

en de mensen jagen op mij.

Alle kippen lijken op elkaar,

en alle mensen lijken op elkaar.

Dus verveel ik me wel een beetje.

Maar … als jij me tam maakt,

dan wordt mijn leven vol zon.

Dan ken ik voetstappen

die van alle andere verschillen.

Voor andere voetstappen

kruip ik weg onder de grond,

maar jouw stap zal me juist

uit mijn hol roepen, als muziek.

En kijk eens !

Zie je daar de korenvelden ?

Nu eet ik geen brood.

Ik heb niets aan koren,

en korenvelden zeggen me niets –

dat is heel verdrietig.

Maar jij hebt goudkleurig haar.

Dan zal het heerlijk zijn,

als je me tam gemaakt hebt !

Door het goudkleurige koren

zal ik aan jou moeten denken.

En ik zal het geluid van de wind

in het koren mooi vinden …’.

 

De vos werd stil, en keek het prinsje lang aan :

‘Alsjeblieft …wil je me tam maken ?’, zei hij.

‘Ja, dat ik wil’, antwoordde de kleine prins,

maar veel tijd heb ik niet.

Ik moet vrienden ontdekken,

allerlei dingen leren kennen’.

‘Alleen dingen die je tam maakt, leer je kennen’, zei de vos.

‘De mensen hebben geen tijd meer om iets te leren kennen.

Ze kopen dingen klaar in de winkels.

Maar omdat er geen winkels zijn die vrienden verkopen,

hebben de mensen geen vrienden meer.

Dus, als je een vriend wilt, maak mij dan tam’.

‘Wat moet ik doen ?’, zei het prinsje.

‘Je moet veel geduld hebben’, antwoordde de vos.

‘Kijk, je gaat eerst een eindje van me af in het gras zitten.

Ik bekijk je eens tersluiks, en jij zegt niets.

Woorden geven maar misverstand.

Maar je kunt iedere dag

een beetje dichterbij komen zitten’.

 

Muziek

 

Jezus bij Marta en Maria

 

Uit het evangelie volgens Lucas 10,38-42

 

Op zijn reis naar Jeruzalem ging Jezus een dorp in.

Een vrouw, Marta genaamd, ontving Hem.

Zij had een zuster die Maria heette.

Die kwam aan de voeten van de Heer zitten

en luisterde naar zijn woorden.

Marta had het heel druk met bedienen.

Ze ging naar Jezus toe en vroeg :

‘Heer, laat het U koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen ?

 Zeg haar dat ze mij komt helpen.’

De Heer gaf haar ten antwoord :

‘Marta, Marta, je maakt je bezorgd en druk over van alles,

 maar slechts één ding is nodig.

 Maria heeft het beste deel gekozen

 en dat zal haar niet worden ontnomen.’

 

Duiding

 

Aansteken van de vriendschapskaars

 

N en N hebben voor deze dag een kaars laten maken,

met één datum, met twee ringen, met drie lonten

en met de schets van hun levensweg …

Hun levensweg is als een spiraal :

elk staat voor de opdracht

zijn eigen levensweg te zoeken …

En toch zijn de levenswegen niet los van elkaar :

Ze zijn met elkaar vervlochten.

De ene weet de andere altijd met zijn hart nabij.

De ene voelt de betrokkenheid van de andere.

En soms gaan hun wegen ook echt gelijk,

en is er maar één weg meer …

 

Drie lonten zijn er ook … want eigenlijk zijn N en N niet alleen :

in hun vriendschap voelen zij ook de zegen van de Vader …

Ik mag vandaag die twee andere lontjes,

van … en …, doen branden met het vuur van de Vader.

 

Laten wij dan ook met ons drie

deze drie lonten ontsteken …

 

Mag het licht van de Vader over jullie schijnen …

(Lont 1 wordt door priester aangestoken).

 

Mag het licht van de Zoon over jullie schijnen …

(Lont 2 wordt door N aangestoken).

 

Mag het licht van de Geest over jullie schijnen …

(Lont 3 wordt door N aangestoken).

 

 

Zegen over N en N

 

God onze Vader, Moeder, Levensbron,

zegen … en …

 

Zegen hun handen,

opdat zij niets voor elkaar verbergen,

maar alles delen wat het leven biedt :

de zon en de schaduw,

het licht en het duister,

het kleurloze en het onbestemde.

 

Zegen hun ogen,

opdat zij elkaar in de ogen zien

en stilzwijgend verstaan

wat er in de ander is ;

opdat zij één en al oog worden

voor mensen om hen heen.

 

Zegen hun mond,

opdat zij goede woorden spreken

en elkaar bevestigen in waarheid.

 

Zegen hun oren,

om de vragen van de andere te horen,

en te verstaan wat in de diepte leeft.

 

Geef hun vele jaren van geluk

met elkaar,

met allen die aan hun zorgen worden toevertrouwd,

met alle mensen die zij ontmoeten.

 

Lied : ‘Waarom, waarom, waarom … ?’ (Conny Vandenbosch)

 

Slotgebed

 

            Ik nodig jullie uit om samen te bidden.

 

God en Vader,

op het woord van Jezus

die ons geleerd heeft op U te vertrouwen,

vragen wij U :

toon in het leven van … en …

dat Gij een trouwe God zijt

die alles ten goede leidt.

Geef dat zij met de dag

meer en meer ontdekken

dat zij voor elkaar geschapen zijn.

Laat hen sterk zijn bij tij en ontij

en doe hen groeien naar elkaar en naar U toe.

Dat vragen wij U voor deze dag

en voor alle dagen van hun leven.

Amen.

 

 

 
VRIENDSCHAPSVIERING (in een eucharistie)

 

LIED

 

WELKOM

 

Namens … en … heet ik jullie welkom

in …

Op deze plaats willen … en … aan de stroom van hun leven

een nieuwe vaart geven:

hier willen zij voor ons allen uitspreken

dat zij samen willen blijven varen.

Zij hebben ontdekt dat hun relatie meer is dan iets voorbijgaand.

Zij hebben ontdekt dat ze voor elkaar liefde kunnen opbrengen

en dat hun vriendschap voor elkaar bleef groeien.

Die vriendschap willen zij nu bewaren en verrijken,

over de goede en kwade dagen van hun leven heen.

 

Zij zijn blij dat jullie erbij willen zijn:

hun ouders, grootouders, familie, vrienden, collega’s.

 

Ik nodig jullie allen uit

om deze viering te laten worden waarvoor ze bedoeld is:

een viering van dankbaarheid …

voor de liefde die deze twee mannen bij elkaar hebben gevonden,

en een gelegenheid tot bezinning en tot bidden …

Dat wij hier allen mogen groeien in levensvertrouwen,

In levenskracht  en in levensmoed.

 

Laten wij ons eerst even bezinnen

over de zwakke plekken in het leven van ieder van ons.

 

VERGEVINGSMOMENT

 

Lezer:

Als de ander je omverloopt, kijkt hij niet uit zijn ogen.

Als jij iemand omver loopt, ben je haastig.

 

Als een ander op zijn stuk blijft, is hij koppig.

Als jij het zelf doet, is het omdat je overtuigd bent van de waarheid.

 

Als een ander over zichzelf praat, is hij vol van zichzelf.

Als jij over jezelf praat, wil je de anderen laten profiteren van je ervaring.

 

Als de ander vriendelijk is, heeft hij bijbedoelingen.

Als jij hetzelfde doet, dan heb je goede voornemens gemaakt.

 

Als de ander met een nieuw idee aankomt, doet hij eindelijk eens iets.

Als jij er zelf mee aankomt, ben je vindingrijk.

 

Als een ander mislukt, kan hij nooit iets.

Als je zelf mislukt, heb je toevallig pech …

 

Priester:

“Van elkaar houden” betekent leren vergeven.

Laten wij dan bij het begin van deze viering elkaar om vergeving vragen.

 

X:

Y, sorry voor de momenten in ons samenzijn, dat ik je belastte met mijn turbulente gevoelens en gedragingen. Dat je angstig was dat ik je ging verlaten. Ik wil je graag een zeker gevoel geven.

Het spijt me ventje, dat ik me soms ergerde aan kleinigheden, waardoor ik diepere waarden die in jou leefden, vergat;

Voor die keren dat ik teveel verwachtte van jou en waardoor je jezelf niet meer kon zijn. Vergeef me.

 

Y:

X, ik wil je graag om vergeving vragen voor de keren dat ik je nodeloos pijn deed door dingen te zeggen waardoor je kon denken dat ik niet in je liefde voor mij geloofde. Soms zei of deed ik dingen die mijn ongeloof weer eens bevestigden. Het spijt me erg dat ik je hierdoor toch erg pijn deed.

Sorry, voor al de keren dat ik je in je evolutie tegenhield en door mijn egoïsme en koppigheid nam ik jouw dromen soms even af. Vergeef me de keren dat ik je evolutie niet begreep, niet kon volgen en je verplichtte om op mijn ritme verder te gaan. Ik wil je graag begrijpen en volgen en samen met jou ons leven doorspartelen.

 

Priester:

Laten we allen even nadenken over de sorry die wij af en toe moeten zeggen tegen bepaalde mensen.  

Laten wij daarom even een moment van stilte houden.

 

…..

 

Moge dan de barmhartige God

zich over elk van ons ontfermen,

ons blijvend ondersteunen, ondanks onze fouten.

En mag Zijn liefde ons begeleiden

al de dagen van ons leven. Amen.

 

LEZING

 

Hoog in de bergen woonde een kleine jongen met zijn moeder.

Toen de jongen eens door zijn moeder werd gestraft, liep hij naar de rand van de ravijn en riep: “Ik hou niet van jou!”.

Aan de andere zijde van de afgrond klonk het : “Ik hou niet van jou, ik hou niet van jou, …”

De jongen schrok. Wat was dat?  Wie was dat?

Het was de echo, maar dat wist hij niet.

Vertwijfeld rende hij naar zijn moeder.

Angstig vroeg hij: “wie is die boze man, die zulke nare dingen roept?”

De moeder nam de jongen bij de hand en ging met hem naar de rand van de ravijn.

Daar sprak ze: “mijn jongen, roep nu eens: “Ik hou van jou!””.

Aan de andere zijde van de afgrond klonk het nu : “Ik hou van jou, ik hou van jou, …”

“Kijk mijn jongen”, sprak de moeder. “Zo gaat dat in het leven: als je onvoorwaardelijk je liefde geeft, krijg je het honderdvoudig terug!”

 

LIED

 

EVANGELIE

 

Lucas 15: 1-7

Alle tollenaars en zondaars kwamen Jezus opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?  En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders  en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.”  Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

 

DUIDING BIJ DE LEZING

 

LIEFDE IS … TELKENS OPNIEUW

Priester:

We staan hier in een tuin en op deze plaats willen jullie God danken.

Hier willen jullie je liefde voor elkaar uitspreken.

Jullie doen dit te midden van familie, vrienden en bekenden.

… en … hebben jullie speciaal gevraagd om getuigen te zijn.

 

Getuige:

Een vriend vroeg:

“Vertel eens, wat is liefde?

Blijf daarbij wel met beide benen op de grond en zeur niet over grote en romantische dingen, omdat die er vooral zijn om van te dromen.”

Het maakt het antwoord er niet eenvoudiger op.

Ik moet iets zeggen wat voorafgaat aan ‘ik hou van jou’, want die zin is een conclusie.                            

De liefde is een onzichtbare draad van telkens opnieuw,

van dagelijks en zonder morren steeds maar weer voor elkaar dezelfde dingen te doen: afwassen, kuisen, luisteren naar elkaars problemen, koken, naar het werk gaan, … .

Telkens opnieuw “ja” zeggen tegen elkaar, tot het je bijna niet meer opvalt.

Maar ook merken dat daarin liefde groeit.

 

Daar hoort seks bij en wat romantiek.

Wil je echter samen oud worden, dan zijn die twee alleen echt niet genoeg.

Jammer van al die liefdesfilms, maar zo is het nu eenmaal.

Ze zijn alleen maar de krenten op de liefdespap.

Niet meer, niet minder.

Telkens opnieuw samen, dat is wat tot liefde leidt.

Net zolang tot je elkaar bijna geen pijn meer doet.

Tot je oud van jaren concludeert: “Ik hou van jou”.

Geef elkaar de hand en ga telkens opnieuw verder .

Dan pas ontdek je het geheim dat “liefde” heet.

 

RINGEN

 

Priester:

“Trouwen” is een werkwoord. Je moet het zelf vervoegen.

Het spreekt van “vertrouwen in elkaar” en “geloven in elkaar”,

dat is echte liefde.

Onze handen spreken van vertrouwen geven, trouw ontvangen;

trouw mekaars hand vasthouden en samen op weg gaan.

Deze handen versieren we daarom met het teken van trouw,

waarvan het begin mysterieus is en waarvan we geen einde zien.

Een cirkel: deze ring.

Moge deze ringen gezegend zijn en een blijvend

teken zijn dat jullie met elkaar verbonden zijn.

 

(Zegening van de ringen).

 

Ik nodig jullie uit, je belofte van liefde en trouw uit te spreken.

 

X:

Y, mag ik je hand versieren met het teken van mijn liefde voor jou.

Het is wit goud en uniek in zijn vorm.

Rond of hoekig, ruw of glad, maar steeds sluitend, zoals ons leven zelf.

Ik geef je deze ring, zodat iedereen kan zien dat wij bij elkaar horen.

Neem deze ring, als teken van mijn liefde en trouw.

Weet dat wanneer je deze ring draagt, ik bij jou, en jij bij mij bent.

 

Y:

X, deze ring wil ik aan je vinger schuiven.

Hij is het teken van mijn liefde voor jou.

De trouw aan deze liefde.

Ook als het regent in onze relatie, zal deze  ring jou herinneren aan mijn liefde

en de trouw die ik vandaag beloof.

Een ring is rond, zonder begin, zonder einde, steeds verder, zoals mijn gevoel voor jou.

Met deze ring geef ik mijn liefde aan jou en wil ik van mijn leven

het onze maken.

 

Priester:

‘Moge de God van Jezus Christus jullie geloften zegenen.

Mogen jullie geloften

jullie leiden op een weg van geluk.

Mogen jullie geloften

jullie samenhouden in goede en zware dagen.

Mogen jullie geloften

vruchtbaar zijn voor elkaar, voor de kinderen op jullie levensweg

en voor deze wereld.

Mag Gods liefdeskracht jullie geloften blijvend doen groeien’.

 

LIED

 

ZEGENING VAN DE VERBINTENISKAARS

 

Priester:

Heer, zegen deze kaars,

die … en … zullen ontsteken.

 

(Kaars zegenen).

 

Moge ze licht en warmte brengen in het huis waar ze wonen.

Moge ze een blijvende herinnering zijn aan deze dag.

 

(Kaars aansteken – X steekt ze aan …)

 

Lezer:

Mijn vlammetje wil erbij zijn in jullie leven.

Ik ben meer dan een geschenk.

Ik ben stille getuige in het huis van jullie liefde.

 

Als de zon schijnt

hoef ik niet te branden.

Maar als het donker wordt,

als er storm opkomt in huis,

steek me dan aan.

 

Als er ruzie komt.

Als je in stilte onder iets lijdt,

steek me dan aan.

 

Als je omhelzen wil

en je armen worden stijf,

steek me dan aan.

 

Als je tot een gesprek wil komen

maar geen woorden vindt,

steek me dan aan.

 

Mijn vlammetje is een duidelijk teken in huis.

Het spreekt een taal die de andere duidelijk verstaat.

Ik ben jullie verbinteniskaars.

Ik hou van jullie allebei.

 

Laat me branden als het moet

en zolang het moet,

totdat jullie, wang tegen wang,

mijn vlammetje kunnen doven.

Dan zeg ik dankbaar: “tot de volgende keer!”

 

ZEGENING VAN DE LEVENSBOOM

 

Y:

Wij willen een nieuw boompje laten zegenen, voor in onze tuin.

Als herinnering aan deze mooie dag.

Wij willen graag iets levend mee naar huis en laten verder groeien

wat zo mooi en uniek was vandaag.

Wij zullen dankbaar toekijken hoe hij groeit en bloeit.

We zullen hem voeden, liefde en aandacht geven.

Zoals wij dat ook aan jullie allemaal willen geven, met vallen en opstaan.

Jullie zijn welkom om ons boompje thuis te zien groeien,

net als onze vriendschap naar jullie toe.

 

ZEGENING VAN LEVENSBOOM

 

Heer, groen is

toekomst, leven dat groeit, leven dat vruchtbaar wordt.

Laat deze boom

symbool zijn voor een groene toekomst

in het gezin van … en …

Dat elk van hen mag uitgroeien

tot een aandachtig en vredelievend persoon.

Mag rond deze boom

verbondenheid groeien met velen.

Laat daarom Uw zegen neerdalen op deze levensboom.

(+)

 

 

VOORBEDEN

 

Lezer:

Voor diegenen die een dag als vandaag zeker hadden willen meemaken.

Laten we hen nooit vergeten en dankbaar zijn voor de mooie

momenten, die wij met hen mochten beleven.

Laten we bidden dat we het mooiste wat in hen leefde gestalte kan innemen

in ons eigen leven.

We denken nu speciaal aan …

 

X:

Laten we ook bidden voor onze ouders, familie, vrienden en collega’s.

Voor de warmte die we voelen in hun aanvaarding

van onze nieuwe samenlevingsvorm. Dit raakt ons!

 

Priester:

God, vandaag bidden wij U in het bijzonder

voor Michaël en Nico:

Gij hebt deze mensen bij elkaar gebracht.

Hun naam staat nu samen in de sterren geschreven.

Laat uw liefde tastbaar worden

in het leven van deze mensen.

Schenk hen Uw geest als gids.

 

(Lied)

 

OFFERANDE

 

Heer, met blijdschap bieden wij U deze gaven aan.

Alles wat we voor elkaar zijn en doen,

is het brood waarvan we alle dagen eten

en de wijn die deze dag tot een feest maakt.

Moge de eenvoud van deze maaltijd ons tot voorbeeld zijn

opdat wij ons brood zouden breken voor mekaar

en onze liefde zouden delen met al onze vrienden.

 

EUCHARISTISCH GEBED

 

ONZE VADER

 

(kinderen samen met … en … rond de tafel, de aanwezigen geven handen)

 

VREDEWENS

 

Jullie woord is trouw.

Jullie naam is liefde.

Jullie opdracht is vrede te zijn.

Alles wat goed en gelukkig maakt

dat komt voor jullie allemaal.

Straal het uit naar alle mensen om je heen.

 

COMMUNIE

 

… en …, alles is nu klaar voor de maaltijd.

Deel dit brood en weet dat jullie voortaan onmisbaar zijn voor elkaar.

Drink samen van deze beker met wijn   

en wees voor elkaar een bron van vreugde.

 

DANKWOORD

 

ZENDING

 

God,

Wij danken U voor deze twee mensen

die nu als echtpaar hun levensweg verder gaan.

Wil hun liefde met uw vaderlijke zorg begeleiden.

Wil hen voor altijd in uw vrede bewaren.

 

Mag God de Vader een licht zijn op jullie levensweg.

Mag Hij een licht zijn op jullie zoeken naar liefde en trouw.

Gods zegen kome over jullie en over ons allen:

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

En laten wij nu feesten in vreugde en dankbaarheid!

 

LIED

 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments