28C

Nơi lưu trữ bài giảng lễ Chúa Nhật năm C

Trang chính

Đặc biệt

Năm A

Năm B

Năm C

CHÚA NHẬT 28 QUANH NĂM C

Chúa Giêsu dậy về lòng biết ơn (Cielito Almazan Ofm)

Lòng tin của anh đã cứu chữa anh (Lã Mộng Thường)

Phung cùi hay tội lỗi đều có chỗ trong mái nhà Thiên Chúa (LM Giuse Trương Đình Hiền)

Biết ơn về ân huệ nhận được (Lm Trần Bình Trọng)

Chúa Nhật 28 quanh năm C (Lm Raniero Cantalamessa)

Chúa Nhật 28 quanh năm C (Lm Giuse Maria Nhân Tài csjb)

Tạ ơn phải đi đôi với hành động (Lm Ansgar Phạm Tĩnh)

Nhờ ơn, biết ơn, đền ơn (Cao Huy Hoàng)

Đón nhận ơn cứu độ (Gm Ngô Quang Kiệt)

Thọ ơn (Lm Vũđình Tường)

Lòng biết ơn (Lm Inhaxiô Trần Ngà)

Tâm tình biết ơn (Lm Carôlô Hồ Bạc Xái)

Chúa Nhật 28 quanh năm C (Lm Phan Kế Sự)

Biết ơn và đời sống tâm linh (Pt Giuse Trần Văn Nhật)

Tiếc gì hai tiếng cám ơn ... (Lm Jos Phạm Ngọc Ngôn Csjb)

Biết ơn (Lm Mark Link sj)

Chín người kia đâu (Lm Nguyễn Cao Siêu sj)

Tình yêu Thiên Chúa được diễn tả qua trung gian con người (Lm Yuse Phạm Thanh Liêm sj)

Đức Yêsu biểu tượng tình yêu (Lm Yuse Phạm Thanh Liêm sj)

Tình yêu tuyệt vời (Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi dcct)

Sống để tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa (Cát Sa Mạc)

Đức tin là điều kiện tiên quyết để được lành bệnh tâm hồn và thể xác (Lm Nguyễn Hữu Thy)

Sống tâm tình biết ơn (Lm Nguyễn Hữu An)

Lòng tri ân đi kèm tâm tình đền tội
(Sr Jean Berchmans Minh Nguyệt)


Lòng biết ơn (Lm Antôn Nguyễn Đình Khuyến)

Tạ ơn Chúa đã chữa con nên sạch (Lm Jude Siciliano op)

Người ngoại bang tôn vinh Thiên Chúa (Pt Nguyễn Văn Định)

Sống tri ân (Lm Bùi Quang Tuấn CSsR)

Người Samari có lòng biết ơn (Lm Augustin sj)

Tán tụng hồng ân (Lm Vũ Minh Nghiễm)

Đức tin của người cùi (Lm Vũ Khắc Nghiêm)

Tạ ơn là một biểu hiệu của lòng tin (Lm Đỗ Bá Công)

Người thanh niên vô ơn (Khiết Tâm Đồng Công)

Trở lại tạ ơn Thiên Chúa (Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh)

Chúa Nhật 28 quanh năm C (John Nguyễn)