25C

Nơi lưu trữ bài giảng lễ Chúa Nhật năm C

Trang chính

Đặc biệt

Năm A

Năm B

Năm C

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN C

Công bình trong việc làm công (Lm Trần Bình Trọng)

Người giàu nhất vùng (Pt GB Nguyễn Văn Định)

Phú quí sinh lễ nghĩa (Nguyễn Sông Núi)

Không ai có thể làm tôi hai chủ (Lm Lã Mộng Thường)

Cần nhìn rộng thấy xa (Lm Inhaxiô Trần Ngà)

Sống theo sự thật (Lm Jos Nguyễn Minh Chánh)

Hỡi những ai đàn áp người cùng khổ (Cielito Almazan Ofm)

Chúa nhật 25 quanh năm C (Lm Nhân Tài csjb)

Khuynh hướng (Lm Vũđình Tường)

Khôn khéo (Lm Nguyễn Cao Siêu sj)

Khôn ngoan đích thực (Lm Phạm Thanh Liêm sj)

Người quản lý khôn ngoan và trung thành
(Gm Ngô Quang Kiệt)

Cách quản lý tiền của (Lm Hồ Bạc Xái)

Đó là một câu chuyện hay (Lm Mark Link sj)

Người quản lý (Lm Trần Thanh Sơn)

Con cái sự sáng trong của cải vật chất
(Lm Jude Siciliano OP)

Vận may cuối cùng (Lm Nguyễn Hữu Thy)

Khôn ngoan đích thực (Lm Nguyễn Hữu An)

Thần lành Thần dữ (Pt Phêrô Đặng Phi Hùng)

Sống vật chất không làm đời ô uế (Lm Phan Đỗ Thục Linh)

Tôn thờ một mình Thiên Chúa (Pm. Cao Huy Hoàng)

"Anh tính sổ đi" (Pm Cao Huy Hoàng)

Tiền (Thanh Thanh)

Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ (Lm Phan Kế Sự)

Dùng tiền bạc thế nào để đạt tới nước trời ?
(Lm Phạm Ngọc Ngôn Csjb)

Đồng tiền liền khúc ruột (Giêrônimô Nguyễn Văn Nội)

Biết dùng tiền của (Pt GB Nguyễn Định)

Khôn khéo định liệu (Lm Nguyễn Hưng Lợi dcct)

Phản bội (Lm Bùi Quang Tuấn CSsR)

Bất trung hay trung tín (Lm Vũ Khắc Nghiêm)

Dự án cho tương lai (Sr Margareta Maria Hiền)

Chúa nhật 25 quanh năm C (John Nguyễn)

"Không ai có thể làm tôi hai chủ" (Cao Tấn Tĩnh)