23C

Nơi lưu trữ các bài giảng Chúa Nhật năm C 

Trang chính

Đặc biệt

Năm A

Năm B

Năm C

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN C

Từ bỏ trên con đường theo Chúa (Lã Mộng Thường)

Làm môn đệ đòi hỏi việc dứt bỏ và siêu thoát
(Lm Trần Bình Trọng)

Kính mến Chúa trên hết mọi sự (Cao Huy Hoàng)

Không từ bỏ không thể theo Chúa (Pt GB Nguyễn Văn Định)

Khôn ngoan (Lm Phêrô Trần Thanh Sơn)

Cuộc xuất hành mới (Lm Đỗ Lực)

Từ bỏ (Thanh Thanh)

Vác thập giá mình mà đi theo (Phêrô Vũ văn Quý)

Niềm đau thương đuối ngã trong đời (Lm Phan Đỗ Thục Linh)

Dại hay khôn (Lm Ansgar Phạm Tĩnh)

Đi lên chỗ cao cả chân thiện mỹ (Nguyễn Sông Núi)

Từ bỏ gì ? (Lm Vũđình Tường)

Từ bỏ (Lm Vũđình Tường)

Thiên Chúa là lựa chọn trên hết (Lm Jude Siciliano op)

Chúa nhật 23 quanh năm C (Lm Nhân Tài csjb)

Môn đệ Đức Giêsu (Lm Phạm Thanh Liêm sj)

Tôi là người thứ ba (Lm Mark Link sj)

Ý thức cái giá phải trả khi làm môn đệ Chúa
(Lm Hồ Bạc Xái)

Ai không vác thập giá theo tôi, thì không đáng làm môn đệ tôi (Lm Nguyễn Cao Siêu sj)

Từ bỏ hết (Lm Nguyễn Cao Siêu sj)

Từ bỏ để tồn tại và tăng trưởng (Lm Inhaxiô Trần Ngà)

Chúa nhật 23 quanh năm C (John Nguyễn)

Chúa nhật 23 quanh năm C (Lm Augustine sj)

Môn đệ Đức Kitô (Lm Bùi Quang Tuấn CSsR)

Điều kiện làm môn đệ Chúa Kitô (Lm Vũ Thái Hòa)

Cùng đi với Đức Giêsu (Lm Vũ Khắc Nghiêm)

Những đòi hỏi của tình yêu (Lm Nguyễn Hưng Lợi dcct)

Điều kiện tiên quyết để theo Chúa (Lm Phạm Ngọc Ngôn)

Nhân đức hy sinh (Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang)

Từ bỏ và vác thập giá (Lm Nguyễn Hữu An)

Điều kiện đi theo Chúa (Nguyễn Văn Chúa Nhật)

Từ bỏ chính bản thân mình (Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh)