Chúa nhật 4 Mùa Vọng

Mọi Người Được Bình Đẳng Trong Chúa Kitô 

Is 70:10-14; Rm 1:1-7;Mt 1:18-24

SUY NIỆM:

Chúa Giêsu sinh ra bởi Đức Maria, đính hôn với thánh Giuse con vua Đavid” (Mt 1:18-19).

Ý lực các bài đọc hôm nay hướng đến sự canh tân đổi mới trong mọi lãnh vực nhờ Đức Kitô. Chúa chọn một gia đình để sinh ra và sống với nhân loại. Người nam cũng như người nữ có những quyền lợi và bình đẳng trước Thiên Chúa. Chúa chọn một người nữ bình thường, nhưng thánh thiện để làm mẹ Chúa Giêsu ở trần gian. Ngài cũng có người cha công chính, thuộc dòng dõi Đavit để che chở và nuôi dưỡng. Trong gia đình, người cha vẫn có nhiều trách nhiệm để che chở và dẫn gia đình đến Thiên Chúa. Tập thể rộng lớn hơn gia đình là dân nước. Vua được chọn để thay mặt dân và hướng dẫn dân nước trong bình an dưới sự che chở của Thiên Chúa. Nếu vua không biết cầu khẩn ơn Chúa để bảo vệ dân nước, thì sẽ dùng tham vọng cá nhân và sức mạnh trần gain để cai trị.

Lúc vua Ahaz đang đi lầm lạc thì Chúa sai tiên tri Eliah đến thức tỉnh để vua biết trở về với Chúa Nhưng vua cố chấp không nghe! Lại nghe lời người vợ ngoại đạo, đi cầu cứu sức mạnh binh mã của các vua ngoại! Đã thế lại còn nghe lời vợ tìm cách cướp của hại dân nghèo bên cạnh, sau đó lại tìm cách làm hại tiên tri Elia! Cuối cùng thì cả dân nước bị giặc tàn phá và bắt đi làm nô lệ!

Giáo Hội là nơi ẩn núp cho mọi công dân nước trời. Kitô hữu được lớn lên và trưởng thành nhờ sống và đồng hành với Giáo Hội. Giáo Hội luôn luôn hướng dẫn dân Chúa trên đường trần gain về quê trời. Đôi khi những giáo huấn cả Giáo Hội không hợp ý riêng ta, nhưng là những dấu đường chỉ hướng đúng tới Thiên Chúa. Là dân của Chúa, các Kitô hữu nên vâng theo giáo huấn của Giáo Hội.

THỰC HÀNH:

Tên con trẻ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Is 7:14)

Gia đình Thánh Gia có Chúa Giêsu ngự trị, nên giữ được hạnh phúc. Vua nào biết cai trị dân theo Lời Chúa dạy thì nước giàu dân mạnh. Có Chúa ở trong ta thì luôn có ánh sáng chỉ đường đưa lối mà không sợ lạc. Xin cho con biết tín thác vào Chúa.

NS Dân Chúa Úc Châu 

Lm P. Hà Ngọc Đoài