truyengiao

Nơi lưu trữ bài giảng các lễ đặc biệt

Trang chính

Năm A

Năm B

Năm C

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

Cho toàn thế giới (Lm Nguyễn Ngọc Long)

Truyền giáo: Trách nhiệm của ai? (Lm Ansgar Phạm Tĩnh)

Chúa nhật truyền giáo (Lm Giuse Nguyễn Minh Chánh)

Chúa nhật truyền giáo (Lm Inhaxiô Trần Ngà)

Chúa nhật truyền giáo (Cát Sa Mạc)

Thầy ở cùng anh em (Lm Nguyễn Cao Siêu sj)

Hãy đi khắp thế gian (Lm Nguyễn Cao Siêu sj)

Quyền năng từ trên cao (Lm Nguyễn Cao Siêu sj)

Anh em là chứng nhân (Lm Nguyễn Cao Siêu sj)

Cầu nguyện và sống chứng nhân (Lm Nguyễn Hữu An)

Hướng về ngày khánh nhật truyền giáo 22.10.2006
(Lm Giuse Nguyễn Hữu An)


Truyền Giáo trong thời sau hết (Gm Jb Bùi Tuần)

Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay (Gm Jb Bùi Tuần)

Vài suy nghĩ nhân ngày khánh nhật truyền giáo
(Lm Jb Nguyễn Minh Hùng)


Cầu nguyện liên lỉ - Cầu nguyện không ngừng
(Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi dcct)